ม.6

แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610896

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 ต.ค. 56 เวลา 18:17 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

พิจารณาอนุกรม 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 + ... ข้อใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดให้ Π/2 < A < Π และ 0 < B < Π/2 หาก sin A = 1/4 และ cos(B - Π/2) = 1/2 จงหาค่าของ sin(A+B)

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ขนาดของมุม θ ที่อยู่ระหว่าง เวคเตอร์ที่มีจุดกำเนิดไปจุดเริ่มต้นไปยังจุดตัดระหว่างเส้นตรง 2x+y-11 = 0 กับ พาราโบลา y = x2-4x+8 อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

กำหนดให้ Z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง Z = 2 + bi
หาก = -5 + 12i
จงหา z

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

กำหนด f(x) = (x2-1)•h(x) ถ้า h(x) = ax2 + bx + c ที่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ 4 ที่ x = 2 จงหา f'(2)

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อมูลใดที่ทำให้สรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

กำหนดให้ f'(u) = dF(u)/du × du/dx และ F(u) = ∫f'(u)du + C
ถ้า f'(2x) = 6x2 - x/√8x + 1 และ F(1) = 2 จงหา F(4)

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

กำหนด f(x) = และ g(2x+1) = 8-5x จงหา f(2)+g(3)

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ถ้า h เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ในช่วง [-10, 4] ซึ่ง h(x) ผ่่านจุด (3,1) และมีความชัน ณ จุดนี้เท่ากับ 2 หาก f(x) = h(x)•(x2-2x-1)+4 แล้ว [f'(3)+f(3)]/7 มีค่าเท่าใด

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากข้อมูลส่วนสูง (ซม.) ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้
   170, 177, 172, 175, 172, 169, 180, 184, 175, 175
หากมีนักเรียนมาเพิ่มอีก 1 คนซึ่งมีส่วนสูง 171 ซม. ข้อใดถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งวิ่ง 200 เมตรแข่งกันได้เวลาเป็นดังนี้
เวลา จำนวนนักเรียน
20 วินาที 1
ไม่เกิน 21 วินาที 4
ไม่เกิน 22 วินาที 9
ไม่เกิน 23 วินาที 16
ไม่เกิน 24 วินาที 22
ไม่เกิน 25 วินาที 24
ไม่เกิน 26 วินาที 30
อยากทราบว่าข้อใดถูกต้อง

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

จากสถิติปี 2550 นักเรียน 500 คนสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนแจกแจงแบบปกติ ธงชัยได้คะแนนที่ มากกว่าสมบูรณ์อยู่ 10 คะแนน แต่น้อยกว่าสมศักด์อยู่ 30 คะแนน ถ้ามีนักเรียน 62.47% ได้คะแนนระหว่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ ส่วนสมชัยได้ 80คะแนนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97.72 อยากทราบว่าธงชัยได้กี่คะแนน
Z 0.5 1.0 1.5 2.0
A 0.1915 0.3413 0.4332 0.4772

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

สมศรีสอบคณิตศาสตร์ได้ 75 คะแนน สังคมศึกษาได้ 84 คะแนน หากนักเรียนในห้องมี 150 คน คณิตศาสตร์สมศรีได้คะแนนเป็น P80 ส่วนสังคมศึกษาคะแนนเฉลี่ยคือ 80 คะแนน อยากรู้ว่าสมศรีเรียนวิชาใดได้ดีกว่ากัน ถ้ามีนักเรียน 15.87% ได้คะแนนสังคมศึกษาน้อยกว่า 75 คะแนน
กำหนดให้พื้นที่ใต้โค้งปกติสำหรับค่ามาตรฐานระหว่าง 0 ถึง Z เป็นดังนี้
Z 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5
A 0.1915 0.2881 0.3413 0.4332 0.4772 0.4938

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 20.00 น. และจงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
กิจกรรม ชาย หญิง
พักผ่อนอยู่บ้าน 40 100
เล่นกีฬา หรือ เล่นดนตรี 10 60
เรียนพิเศษ 300 200
ดูภาพยนตร์ 100 20
เที่ยวต่างจังหวัด 40 10
เวียนเทียน 60 60

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากสถิติในปี 2549 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉลี่ยต่อเดือนเป็นดังตารางต่อไปนี้ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 99 คัน
วัน จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จันทร์ 100
อังคาร 200
พุธ 300
พฤหัสบดี 200
ศุกร์ 400
เสาร์ 200
อาทิตย์ 100
ถ้าในปี 2550 จำนวนอุบัติเหตุเฉลี่ยในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของปี 2549 ข้อใดไม่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

พิจารณาอนุกรม 1/4 + 2/8 + 3/16 + 4/32 + ... ข้อใดถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดให้ Π/2 < A < Π และ 0 < B < Π/2 หาก sin A = 1/4 และ cos(B - Π/2) = 1/2 จงหาค่าของ sin(A+B)

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ขนาดของมุม θ ที่อยู่ระหว่าง เวคเตอร์ที่มีจุดกำเนิดไปจุดเริ่มต้นไปยังจุดตัดระหว่างเส้นตรง 2x+y-11 = 0 กับ พาราโบลา y = x2-4x+8 อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

กำหนดให้ Z เป็นจำนวนเชิงซ้อน ซึ่ง Z = 2 + bi
หาก = -5 + 12i
จงหา z

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

กำหนด f(x) = (x2-1)•h(x) ถ้า h(x) = ax2 + bx + c ที่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์เท่ากับ 4 ที่ x = 2 จงหา f'(2)

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อมูลใดที่ทำให้สรุปได้ว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

กำหนดให้ f'(u) = dF(u)/du × du/dx และ F(u) = ∫f'(u)du + C
ถ้า f'(2x) = 6x2 - x/√8x + 1 และ F(1) = 2 จงหา F(4)

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

กำหนด f(x) = และ g(2x+1) = 8-5x จงหา f(2)+g(3)

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ถ้า h เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ในช่วง [-10, 4] ซึ่ง h(x) ผ่่านจุด (3,1) และมีความชัน ณ จุดนี้เท่ากับ 2 หาก f(x) = h(x)•(x2-2x-1)+4 แล้ว [f'(3)+f(3)]/7 มีค่าเท่าใด

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากข้อมูลส่วนสูง (ซม.) ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้
   170, 177, 172, 175, 172, 169, 180, 184, 175, 175
หากมีนักเรียนมาเพิ่มอีก 1 คนซึ่งมีส่วนสูง 171 ซม. ข้อใดถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งวิ่ง 200 เมตรแข่งกันได้เวลาเป็นดังนี้
เวลา จำนวนนักเรียน
20 วินาที 1
ไม่เกิน 21 วินาที 4
ไม่เกิน 22 วินาที 9
ไม่เกิน 23 วินาที 16
ไม่เกิน 24 วินาที 22
ไม่เกิน 25 วินาที 24
ไม่เกิน 26 วินาที 30
อยากทราบว่าข้อใดถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

จากสถิติปี 2550 นักเรียน 500 คนสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนแจกแจงแบบปกติ ธงชัยได้คะแนนที่ มากกว่าสมบูรณ์อยู่ 10 คะแนน แต่น้อยกว่าสมศักด์อยู่ 30 คะแนน ถ้ามีนักเรียน 62.47% ได้คะแนนระหว่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ ส่วนสมชัยได้ 80คะแนนเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97.72 อยากทราบว่าธงชัยได้กี่คะแนน
Z 0.5 1.0 1.5 2.0
A 0.1915 0.3413 0.4332 0.4772

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

สมศรีสอบคณิตศาสตร์ได้ 75 คะแนน สังคมศึกษาได้ 84 คะแนน หากนักเรียนในห้องมี 150 คน คณิตศาสตร์สมศรีได้คะแนนเป็น P80 ส่วนสังคมศึกษาคะแนนเฉลี่ยคือ 80 คะแนน อยากรู้ว่าสมศรีเรียนวิชาใดได้ดีกว่ากัน ถ้ามีนักเรียน 15.87% ได้คะแนนสังคมศึกษาน้อยกว่า 75 คะแนน
กำหนดให้พื้นที่ใต้โค้งปกติสำหรับค่ามาตรฐานระหว่าง 0 ถึง Z เป็นดังนี้
Z 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5
A 0.1915 0.2881 0.3413 0.4332 0.4772 0.4938

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้เป็นกิจกรรมของนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา 18.00 ถึง 20.00 น. และจงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง
กิจกรรม ชาย หญิง
พักผ่อนอยู่บ้าน 40 100
เล่นกีฬา หรือ เล่นดนตรี 10 60
เรียนพิเศษ 300 200
ดูภาพยนตร์ 100 20
เที่ยวต่างจังหวัด 40 10
เวียนเทียน 60 60

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากสถิติในปี 2549 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉลี่ยต่อเดือนเป็นดังตารางต่อไปนี้ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 99 คัน
วัน จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
จันทร์ 100
อังคาร 200
พุธ 300
พฤหัสบดี 200
ศุกร์ 400
เสาร์ 200
อาทิตย์ 100
ถ้าในปี 2550 จำนวนอุบัติเหตุเฉลี่ยในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของปี 2549 ข้อใดไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2555 MAMB608131 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 1 25 ข้อ 61,676 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2553 MAPB402853 วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่9 12 ข้อ 35,483 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ส.ค. 2556 MAMB610441 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1 20 ข้อ 34,678 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 เม.ย. 2553 MAMA002461 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่10 20 ข้อ 14,195 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2556 MAMB610717 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่5 14 ข้อ 10,221 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 MAMB610047 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2 14 ข้อ 9,854 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.พ. 2553 MAPB501415 เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5 10 ข้อ 43,259 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 เม.ย. 2553 MAMA002437 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่2 20 ข้อ 11,873 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2556 MAMB610717 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่5 14 ข้อ 10,221 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 เม.ย. 2553 MAMA002465 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่12 20 ข้อ 15,318 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน