แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่1

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
45 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ