ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610744

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 ก.ย. 56 เวลา 15:42 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

น้ำมันดีเซล 100 ลิตร ราคาต้นทุนลิตรละ 12 บาท และน้ำมันปาล์ม 120 ลิตร ราคาต้นทุนลิตรละ 8 บาท ถ้าจะผสมน้ำมันสองชนิดนี้รวมกันให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ลิตร และขายน้ำมันผสมนี้ในราคาลิตรละ 11 บาทให้ได้กำไรมากที่สุดแล้ว กำไรที่ได้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดจุด P(-1, 2), R(3, 3), O(0, 0) และ Q เป็นจุดบนส่วนของเส้นตรง PR โดยที่ ถ้า A(x, y) เป็นจุดในควอดรันต์ที่ 2 ที่ทำให้ ตั้งฉากกับ = 5 หน่วย แล้ว x + y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมีสมบัติว่า  ถ้า M และ N เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน BC และ AC ตามลำดับแล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก.
     ข.
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

กำหนดให้ ω = cosθ + i cosθ เมื่อ cosθ < 0 และ 2 cos2θ = 1 ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน มีสมบัติว่า |ωz| = 2 และอาร์กิวเมนต์ของ z/ω เท่ากับ π/4 แล้ว z2 + z + 1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดให้ จำนวนเชิงซ้อน z1, z2, z3 เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่ง ถ้า
     ก.
     ข. z12 + z22 + z32 = 6 + 7i
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :


โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ถ้า f ต่อเนื่องที่จุด x = 4 แล้ว f(a+ b/16) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้f(x) = √(3x+1) ถ้า g เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง (f o g)(x) = x2 + 1 ทุก x ∈ R แล้ว f'(1) + g'(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) = x2f(x) ถ้า f'(x) = 2x+3 และ g''(1) = 0 แล้ว f(4) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของ y = f(x) เป็นเส้นโค้งที่อยู่เหนือแกน X และมีความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด (x, y) ใดๆ เท่ากับ 6x + 2b เมื่อ b เป็นจำนวนจริง ถ้าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จาก x = 0 ถึง x = 2 เท่ากับสองเท่าของพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จาก x = 0 ถึง x = 1 แล้ว f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x ในข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

กำหนดจุด 10 จุด บนแผ่นกระดาษ มี 4 จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน นอกนั้นไม่มี 3 จุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่กำหนดให้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ในการใส่จดหมาย 5 ฉบับ ที่เขียนถึงคน 5 คน คนละ 1 ฉบับ ลงในซองที่จ่าหน้าซองไว้แล้ว 5 ซอง ซองละหนึ่งฉบับ ความน่าจะเป็นที่ใส่จดหมายลงในซองได้ตรงกับชื่อหน้าซองไม่เกิน 3 ซอง และไม่น้อยกว่า 1 ซอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ถ้าตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนวิชาหนึ่งของนักเรียน 20 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
คะแนน 31-39 40-48 49-57 58-66 67-75 76-84 85-93
จำนวนนักเรียน 2 3 5 4 3 2 1

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าค่าฐานนิยม
     ข. ค่าการกระจายของคะแนนที่วัดโดยส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 10.5 คะแนน
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5, 14.8, 14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถ้าชั่งน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 4 ใบนี้รวมกับกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของกระเป๋า 5 ใบนี้เป็น 16 กิโลกรัม แล้วค่ามัธยฐานและความแปรปรวนของน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางทั้งห้าใบนี้ตามลำดับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ถ้าความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติที่มีมัธยฐานเท่ากับ 160 เซนติเมตร และมีนักเรียนที่สูงน้อยกว่า 158 เซนติเมตรอยู่ 34.46% สัมประสิทธิ์ของการแปรผันของความสูงของนักเรียนห้องนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
Z 0.3 0.4 0.5
A 0.1179 0.1554 0.1915

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

น้ำมันดีเซล 100 ลิตร ราคาต้นทุนลิตรละ 12 บาท และน้ำมันปาล์ม 120 ลิตร ราคาต้นทุนลิตรละ 8 บาท ถ้าจะผสมน้ำมันสองชนิดนี้รวมกันให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ลิตร และขายน้ำมันผสมนี้ในราคาลิตรละ 11 บาทให้ได้กำไรมากที่สุดแล้ว กำไรที่ได้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดจุด P(-1, 2), R(3, 3), O(0, 0) และ Q เป็นจุดบนส่วนของเส้นตรง PR โดยที่ ถ้า A(x, y) เป็นจุดในควอดรันต์ที่ 2 ที่ทำให้ ตั้งฉากกับ = 5 หน่วย แล้ว x + y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมีสมบัติว่า  ถ้า M และ N เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน BC และ AC ตามลำดับแล้ว พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก.
     ข.
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

กำหนดให้ ω = cosθ + i cosθ เมื่อ cosθ < 0 และ 2 cos2θ = 1 ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อน มีสมบัติว่า |ωz| = 2 และอาร์กิวเมนต์ของ z/ω เท่ากับ π/4 แล้ว z2 + z + 1 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดให้ จำนวนเชิงซ้อน z1, z2, z3 เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่ง ถ้า
     ก.
     ข. z12 + z22 + z32 = 6 + 7i
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :


โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ถ้า f ต่อเนื่องที่จุด x = 4 แล้ว f(a+ b/16) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้f(x) = √(3x+1) ถ้า g เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง (f o g)(x) = x2 + 1 ทุก x ∈ R แล้ว f'(1) + g'(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

กำหนดให้ g(x) = x2f(x) ถ้า f'(x) = 2x+3 และ g''(1) = 0 แล้ว f(4) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของ y = f(x) เป็นเส้นโค้งที่อยู่เหนือแกน X และมีความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด (x, y) ใดๆ เท่ากับ 6x + 2b เมื่อ b เป็นจำนวนจริง ถ้าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จาก x = 0 ถึง x = 2 เท่ากับสองเท่าของพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้จาก x = 0 ถึง x = 1 แล้ว f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่จุด x ในข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

กำหนดจุด 10 จุด บนแผ่นกระดาษ มี 4 จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน นอกนั้นไม่มี 3 จุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่กำหนดให้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ในการใส่จดหมาย 5 ฉบับ ที่เขียนถึงคน 5 คน คนละ 1 ฉบับ ลงในซองที่จ่าหน้าซองไว้แล้ว 5 ซอง ซองละหนึ่งฉบับ ความน่าจะเป็นที่ใส่จดหมายลงในซองได้ตรงกับชื่อหน้าซองไม่เกิน 3 ซอง และไม่น้อยกว่า 1 ซอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ถ้าตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนวิชาหนึ่งของนักเรียน 20 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
คะแนน 31-39 40-48 49-57 58-66 67-75 76-84 85-93
จำนวนนักเรียน 2 3 5 4 3 2 1

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าค่าฐานนิยม
     ข. ค่าการกระจายของคะแนนที่วัดโดยส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 10.5 คะแนน
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ในการชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5, 14.8, 14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถ้าชั่งน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 4 ใบนี้รวมกับกระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของกระเป๋า 5 ใบนี้เป็น 16 กิโลกรัม แล้วค่ามัธยฐานและความแปรปรวนของน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางทั้งห้าใบนี้ตามลำดับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ถ้าความสูงของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติที่มีมัธยฐานเท่ากับ 160 เซนติเมตร และมีนักเรียนที่สูงน้อยกว่า 158 เซนติเมตรอยู่ 34.46% สัมประสิทธิ์ของการแปรผันของความสูงของนักเรียนห้องนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ
Z 0.3 0.4 0.5
A 0.1179 0.1554 0.1915

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 เม.ย. 2553 MAMA002459 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่9 20 ข้อ 16,228 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 เม.ย. 2553 MAMA002437 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่2 20 ข้อ 11,873 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 เม.ย. 2553 MAMA002429 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่1 20 ข้อ 28,920 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ต.ค. 2552 MAMA100722 วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 14,224 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ย. 2553 MAPB003210 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13 20 ข้อ 15,371 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2555 MAMA208434 คณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 15 ข้อ 39,339 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 MAPB500384 วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่8 10 ข้อ 27,418 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 เม.ย. 2553 MAMA002443 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่5 20 ข้อ 11,108 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ย. 2553 MAPB003210 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13 20 ข้อ 15,371 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ย. 2553 MAPB003199 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่9 20 ข้อ 14,251 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน