ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610733

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ย. 56 เวลา 17:57 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซต U = {1, 2, 3, 4, 5} และ A, B, C เป็นเซตซึ่งมีเงื่อนไขว่า n(A) = n(B) = n(C) = 3 และ n(A∩B) = n(B∩C) = n(A∩C) = 2 ถ้า A∪B∪C = U แล้วข้อใดต่อไปนี้ผิด

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ 12+x–x2 < 0 และ B เป็นเซตคำตอบของอสมการ |3 - |x|| < 1 เซต A∩B เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้าเอกภพสัมพัทธ์ คือ เซต U = (0, 1) ∪ (2, ∞) แล้ว ประพจน์
          ∀x[(x-½)2 < ¼ หรือ (x–1)2 > 1(x-1)2 > 1] มีค่าความจริงเป็นจริง
     ข. ถ้า p, q, r เป็นประพจน์แล้ว p → (q ∧ r) สมมูลกับ (p → q) ∨ (p → r)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ให้ p, q, r, s เป็นประพจน์ ถ้า [p → (q → r)] ↔ s ∧ r มีค่าความจริงเป็นจริงและ ~p ∨ s มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูก

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดให้
     r1 = [(x,y) | ex+y ≤ 1]
     r2 = [(x,y) | ln(x – 3y + 5) ≥ 0]
พื้นที่ของบริเวณที่เป็นกราฟของ r1 ∩ r2 ซึ่งอยู่เหนือแกน X เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม และให้ f, g เป็นฟังก์ชันจาก I ไป I ซึ่งกำหนดโดย f(x) = 2x
และ g(x) = {x/2 เมื่อ x เป็นจำนวนคู่, x เมื่อ x เป็นจำนวนคี่}
gof – f เป็นฟังก์ชันจาก I ไป I ที่มีสมบัติตามข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = √(5-g(x)) โดยที่ g(x) = √(5+2x) ถ้า Dfog = [a, b] แล้ว 4(b+b) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติว่า f-1 (g(xx)) = x + 2 ทุก x ∈ R พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. f(2x) = g(2(x-1)) ทุก x ∈ R
     ข. g-1(f(x)) เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน R
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

กำหนดให้ 0 ≤ θ ≤ 2π เซตคำตอบของอสมการ (cos2θ - cosθ)/(sinθ - ½) < 0 เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลาง (h, k) อยู่บนเส้นตรง 2x + 3y = 6 โดยที่ h, k เป็นจำนนเต็ม ถ้าวงกลมนี้มีเส้นตรง 2x – y = 1 และเส้นตรง 2x + y = -3 เป็นเส้นสัมผัสแล้ว ความยาวรัศมีของวงกลมนี้อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

กำหนดให้ F1 และ F2 เป็นจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา x2 + 6x – y2 – 14y – 41 = 0 ถ้า P1(0, y1) และ P2(0, y2) เป็นจุดสองจุดที่ทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P1F1F2 และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P2F1F2 ต่างก็เท่ากับ 2√2 ตารางหน่วย แล้ว |y12 - y22| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดให้ a > 0 เป็นคำตอบของสมการ 43 – 9.23-1 + 2 = 0 เซตคำตอบของอสมการ 2 loga(x + 2) – loga(x–1) < 4 เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ det(A) = 9
A-1 คือเมตริกซ์ในข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้า x ∈ R และ det  = -4 แล้ว |x| ≤ 2
     ข. กำหนดให้ a, b ∈ R และ A =  ถ้า A = b adj A แล้ว |a+b| ≥ 2
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์คือเซต U = {1, 2, 3, 4, 5} และ A, B, C เป็นเซตซึ่งมีเงื่อนไขว่า n(A) = n(B) = n(C) = 3 และ n(A∩B) = n(B∩C) = n(A∩C) = 2 ถ้า A∪B∪C = U แล้วข้อใดต่อไปนี้ผิด

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของอสมการ 12+x–x2 < 0 และ B เป็นเซตคำตอบของอสมการ |3 - |x|| < 1 เซต A∩B เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้าเอกภพสัมพัทธ์ คือ เซต U = (0, 1) ∪ (2, ∞) แล้ว ประพจน์
          ∀x[(x-½)2 < ¼ หรือ (x–1)2 > 1(x-1)2 > 1] มีค่าความจริงเป็นจริง
     ข. ถ้า p, q, r เป็นประพจน์แล้ว p → (q ∧ r) สมมูลกับ (p → q) ∨ (p → r)
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ให้ p, q, r, s เป็นประพจน์ ถ้า [p → (q → r)] ↔ s ∧ r มีค่าความจริงเป็นจริงและ ~p ∨ s มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูก

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดให้
     r1 = [(x,y) | ex+y ≤ 1]
     r2 = [(x,y) | ln(x – 3y + 5) ≥ 0]
พื้นที่ของบริเวณที่เป็นกราฟของ r1 ∩ r2 ซึ่งอยู่เหนือแกน X เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ I เป็นเซตของจำนวนเต็ม และให้ f, g เป็นฟังก์ชันจาก I ไป I ซึ่งกำหนดโดย f(x) = 2x
และ g(x) = {x/2 เมื่อ x เป็นจำนวนคู่, x เมื่อ x เป็นจำนวนคี่}
gof – f เป็นฟังก์ชันจาก I ไป I ที่มีสมบัติตามข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = √(5-g(x)) โดยที่ g(x) = √(5+2x) ถ้า Dfog = [a, b] แล้ว 4(b+b) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติว่า f-1 (g(xx)) = x + 2 ทุก x ∈ R พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. f(2x) = g(2(x-1)) ทุก x ∈ R
     ข. g-1(f(x)) เป็นฟังก์ชันเพิ่มใน R
ข้อใดต่อไปนี้ถูก

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

กำหนดให้ 0 ≤ θ ≤ 2π เซตคำตอบของอสมการ (cos2θ - cosθ)/(sinθ - ½) < 0 เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลาง (h, k) อยู่บนเส้นตรง 2x + 3y = 6 โดยที่ h, k เป็นจำนนเต็ม ถ้าวงกลมนี้มีเส้นตรง 2x – y = 1 และเส้นตรง 2x + y = -3 เป็นเส้นสัมผัสแล้ว ความยาวรัศมีของวงกลมนี้อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

กำหนดให้ F1 และ F2 เป็นจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา x2 + 6x – y2 – 14y – 41 = 0 ถ้า P1(0, y1) และ P2(0, y2) เป็นจุดสองจุดที่ทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P1F1F2 และพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม P2F1F2 ต่างก็เท่ากับ 2√2 ตารางหน่วย แล้ว |y12 - y22| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดให้ a > 0 เป็นคำตอบของสมการ 43 – 9.23-1 + 2 = 0 เซตคำตอบของอสมการ 2 loga(x + 2) – loga(x–1) < 4 เป็นสับเซตของช่วงใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ det(A) = 9
A-1 คือเมตริกซ์ในข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้า x ∈ R และ det  = -4 แล้ว |x| ≤ 2
     ข. กำหนดให้ a, b ∈ R และ A =  ถ้า A = b adj A แล้ว |a+b| ≥ 2
ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
27 มี.ค. 2557 MAMB611665 แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1 15 ข้อ 34,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ก.ค. 2558 MAMB612637 แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ข้อ 22,624 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 พ.ย. 2558 MAMB612974 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่7 13 ข้อ 8,678 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 MAMB610047 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2 14 ข้อ 9,854 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 พ.ย. 2558 MAMB612970 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่6 14 ข้อ 6,449 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2557 MAMB612291 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 25 ข้อ 18,057 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.ย. 2556 MAMB610723 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่6 14 ข้อ 7,594 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.พ. 2558 MAMB412522 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่5 15 ข้อ 21,063 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 ต.ค. 2556 MAMB610896 แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2 15 ข้อ 8,363 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ย. 2555 MAMB008321 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 8 ข้อ 93,652 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน