ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610723

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 26 ก.ย. 56 เวลา 11:26 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ B =  โดยที่ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า A+B = AB แล้ว det(½B) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ B = โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ซึ่ง a > b ถ้า det(AB-1) = 2/5 และ a+b = 4 แล้ว det(A+B1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

ถ้า x เป็นคำตอบของสมการ 9x+1 = 729(31-2x) แล้ว log4(x–1) + log4(4x–3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ถ้า logyx + logxy = 2 และ x2 – y = 20 แล้ว log2(2x + 2y) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ซึ่ง f(4) = - 4 และ  แล้วความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง g(x) = x2 + 4√x + f(x) ที่จุด (4, 20) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = (2x+a)5 เมื่อ a เป็นจำนวนจริงและ g(x) = f'(x) ถ้า g'(0) = -80 แล้ว g'(a) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดให้ f และ F เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์สำหรับทุก x โดย f'(x) = 3x2 + 1 และ F'(x) = 4f(x) ถ้า f(1) = 0 แล้ว F(a) – F(0) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

คนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน โดยมีนายมานะและนายวิริยะรวมอยู่ด้วย ในการเลือกตัวแทน 3 คน จากคนกลุ่มนี้ ความน่าจะเป็นที่นายมานะได้รับเลือกแต่นายวิริยะไม่ได้รับเลือก หรือนายมานะและนายวิริยะได้รับเลือกทั้งคู่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

มีเทปเพลงทั้งหมด 7 ตลับ เป็นเทปเพลงไทยสากลเหมือนกัน 3 ตลับ เพลงไทยลูกทุ่งเหมือนกัน 2 ตลับ เพลงภาษาอังกฤษ 1 ตลับ และเพลงภาษาญี่ปุ่น 1 ตลับ จำนวนวิธีการจัดเรียงเทปทั้งหมดบนชั้นเดียวกัน โดยให้เทปเพลงภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นติดกันเสมอ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

เมื่อกำหนดให้ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีฐาน ดัชนีราคาสินค้าชนิดหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2543 เป็นดังนี้
ปี พ.ศ. 2540 2541 2542 2543
ดัชนีราคา 120 110 90 130
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้าซื้อสินค้าชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2542 ราคา 225 บาท เราจะต้องใช้เงิน 325 บาท เพื่อซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในปี พ.ศ. 2543
     ข. ในปี พ.ศ. 2543 สินค้าชนิดนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2540
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากเป็นดังนี้
     98, 100, 101, 104, a, 109, 110, 111, b
ถ้าพิสัยและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 14 และ 106 ตามลำดับ แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

เมื่อนำอายุของเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 24 คน มาสร้างตารางจากแจกแจงความถี่สะสม ได้ดังนี้
อันตรภาคชั้น ความถี่สะสม
2 -5
6 - 9
10 - 13
14 - 17
4
14
18
24
ถ้าค่าฐานนิยมของข้อมูลเท่ากับ a และความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่เท่ากับ b แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

จากข้อมูลอายุของคน 9 คน ปรากฏว่าผลบวกของอายุเท่ากับ 117 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 36 ถ้าค่ามาตรฐานของอายุชายคนหนึ่งในกลุ่มนี้เท่ากับ 1.5 แล้วเขาจะมีอายุเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้อง ได้ผลดังนี้

ให้ x = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และ S = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสองวิชานี้ของนักเรียนทั้งสองห้องรวมกัน
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ B =  โดยที่ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า A+B = AB แล้ว det(½B) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ A =  และ B = โดยที่ a, b เป็นจำนวนจริง ซึ่ง a > b ถ้า det(AB-1) = 2/5 และ a+b = 4 แล้ว det(A+B1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

ถ้า x เป็นคำตอบของสมการ 9x+1 = 729(31-2x) แล้ว log4(x–1) + log4(4x–3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ถ้า logyx + logxy = 2 และ x2 – y = 20 แล้ว log2(2x + 2y) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ซึ่ง f(4) = - 4 และ  แล้วความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง g(x) = x2 + 4√x + f(x) ที่จุด (4, 20) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = (2x+a)5 เมื่อ a เป็นจำนวนจริงและ g(x) = f'(x) ถ้า g'(0) = -80 แล้ว g'(a) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดให้ f และ F เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์สำหรับทุก x โดย f'(x) = 3x2 + 1 และ F'(x) = 4f(x) ถ้า f(1) = 0 แล้ว F(a) – F(0) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

คนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน โดยมีนายมานะและนายวิริยะรวมอยู่ด้วย ในการเลือกตัวแทน 3 คน จากคนกลุ่มนี้ ความน่าจะเป็นที่นายมานะได้รับเลือกแต่นายวิริยะไม่ได้รับเลือก หรือนายมานะและนายวิริยะได้รับเลือกทั้งคู่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

มีเทปเพลงทั้งหมด 7 ตลับ เป็นเทปเพลงไทยสากลเหมือนกัน 3 ตลับ เพลงไทยลูกทุ่งเหมือนกัน 2 ตลับ เพลงภาษาอังกฤษ 1 ตลับ และเพลงภาษาญี่ปุ่น 1 ตลับ จำนวนวิธีการจัดเรียงเทปทั้งหมดบนชั้นเดียวกัน โดยให้เทปเพลงภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นติดกันเสมอ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

เมื่อกำหนดให้ปี พ.ศ. 2539 เป็นปีฐาน ดัชนีราคาสินค้าชนิดหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2543 เป็นดังนี้
ปี พ.ศ. 2540 2541 2542 2543
ดัชนีราคา 120 110 90 130
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ถ้าซื้อสินค้าชนิดนี้ในปี พ.ศ. 2542 ราคา 225 บาท เราจะต้องใช้เงิน 325 บาท เพื่อซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในปี พ.ศ. 2543
     ข. ในปี พ.ศ. 2543 สินค้าชนิดนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2540
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปมากเป็นดังนี้
     98, 100, 101, 104, a, 109, 110, 111, b
ถ้าพิสัยและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 14 และ 106 ตามลำดับ แล้วมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

เมื่อนำอายุของเด็กกลุ่มหนึ่งจำนวน 24 คน มาสร้างตารางจากแจกแจงความถี่สะสม ได้ดังนี้
อันตรภาคชั้น ความถี่สะสม
2 -5
6 - 9
10 - 13
14 - 17
4
14
18
24
ถ้าค่าฐานนิยมของข้อมูลเท่ากับ a และความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่เท่ากับ b แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

จากข้อมูลอายุของคน 9 คน ปรากฏว่าผลบวกของอายุเท่ากับ 117 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 36 ถ้าค่ามาตรฐานของอายุชายคนหนึ่งในกลุ่มนี้เท่ากับ 1.5 แล้วเขาจะมีอายุเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้อง ได้ผลดังนี้

ให้ x = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และ S = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสองวิชานี้ของนักเรียนทั้งสองห้องรวมกัน
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
4 ต.ค. 2553 MAPB003252 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่21 20 ข้อ 14,874 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 MAPB401901 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.4 20 ข้อ 17,015 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
8 มี.ค. 2553 MAPA301809 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล 15 ข้อ 18,778 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ส.ค. 2556 MAMB610443 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่2 21 ข้อ 26,468 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ย. 2556 MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ข้อ 11,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ธ.ค. 2556 MAPB011186 ความน่าจะเป็น 5 ข้อ 24,142 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ธ.ค. 2556 MAPB011186 ความน่าจะเป็น 5 ข้อ 24,142 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2553 MAPB003245 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18 20 ข้อ 16,966 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ย. 2553 MAPB003198 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่8 20 ข้อ 11,936 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มิ.ย. 2556 MAMB609764 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่2 14 ข้อ 12,223 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน