ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610717

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 25 ก.ย. 56 เวลา 16:44 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

ให้ A, B และ C เป็นเซตที่กำหนดในแผนภาพตามรูป

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

ให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง 3|a และ 5|a ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ 7 เท่ากับ 7 แล้ว ห.ร.ม. ของ a และ 105 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

ให้ A = {x | |x-4| ≤ 2x} และ B = [-10, 10] ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

ให้ p และ q เป็นประพจน์ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, p ↔ q และ  p → (~ q ∨ r) เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ U = {-2, -1, 0, 1, 2} และ P(x) แทน x เป็นจำนวนคู่, Q(x) แทน x2 < 4 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ∀x[~P(x) → Q(x)] มีค่าความจริงเป็นจริง
     ข. ∃x[P(x) ∧ Q(x)] มีค่าความจริงเป็นจริง
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

กำหนดความสัมพันธ์ r = { (x,y) ∪ R×R | y = 1/(√(9-x2)) } และ I แทนเซตของจำนวนเต็ม
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ให้ A = {x ∈ R|x ≥ 0} กำหนดความสัมพันธ์ r1 และ r2 ดังนี้
    r1 = {(x, y)|x ∈ A, y ∈ A และ 2x+4y ≤ 15}
และ r2 = {(x, y)|x ∈ A, y ∈ A และ x+3y ≤ 12}
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = 3x–4 และ (f o g)(x) = x+1 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้  f(x) = x3 – 1
     g(x) = {2x+1 เมื่อ x ≤ 0, x-3 เมื่อ x > 0}
ถ้า (f-1 o g)(1) = a และ (g o f-1)(-1) = b แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

สมการของวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (2, 0) และผ่านจุดยอดทั้งสองของวงรี 16x2 + 10y2 = 160 คือสมการในข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดให้พาราโบลามีจุดยอดที่จุดกำเนิดและจุดโฟกัสอยู่บนแกน X ถ้าจุดตัดจุดหนึ่งของพาราโบลานี้กับเส้นตรง x + 3y + 10 = 0 คือจุด (2, -4) แล้วระยะทางจากเส้นตรงนี้ถึงโฟกัสของพาราโบลามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ถ้า sinΘ = -1/2 และ cosΘ < 0 แล้ว tanΘ - secΘ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม ABC = 30°  และมุม ACB = 45°  ถ้าให้ BC เป็นฐานแล้ว ΔABC จะมีส่วนสูงเท่ากับ √2 หน่วย พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ตารางหน่วย)

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

ให้ A, B และ C เป็นเซตที่กำหนดในแผนภาพตามรูป

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

ให้ a เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง 3|a และ 5|a ถ้า ห.ร.ม. ของ a และ 7 เท่ากับ 7 แล้ว ห.ร.ม. ของ a และ 105 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

ให้ A = {x | |x-4| ≤ 2x} และ B = [-10, 10] ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

ให้ p และ q เป็นประพจน์ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, p ↔ q และ  p → (~ q ∨ r) เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ U = {-2, -1, 0, 1, 2} และ P(x) แทน x เป็นจำนวนคู่, Q(x) แทน x2 < 4 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
     ก. ∀x[~P(x) → Q(x)] มีค่าความจริงเป็นจริง
     ข. ∃x[P(x) ∧ Q(x)] มีค่าความจริงเป็นจริง
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

กำหนดความสัมพันธ์ r = { (x,y) ∪ R×R | y = 1/(√(9-x2)) } และ I แทนเซตของจำนวนเต็ม
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ให้ A = {x ∈ R|x ≥ 0} กำหนดความสัมพันธ์ r1 และ r2 ดังนี้
    r1 = {(x, y)|x ∈ A, y ∈ A และ 2x+4y ≤ 15}
และ r2 = {(x, y)|x ∈ A, y ∈ A และ x+3y ≤ 12}
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = 3x–4 และ (f o g)(x) = x+1 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

กำหนดฟังก์ชัน f และ g ดังนี้  f(x) = x3 – 1
     g(x) = {2x+1 เมื่อ x ≤ 0, x-3 เมื่อ x > 0}
ถ้า (f-1 o g)(1) = a และ (g o f-1)(-1) = b แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

สมการของวงกลมซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (2, 0) และผ่านจุดยอดทั้งสองของวงรี 16x2 + 10y2 = 160 คือสมการในข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดให้พาราโบลามีจุดยอดที่จุดกำเนิดและจุดโฟกัสอยู่บนแกน X ถ้าจุดตัดจุดหนึ่งของพาราโบลานี้กับเส้นตรง x + 3y + 10 = 0 คือจุด (2, -4) แล้วระยะทางจากเส้นตรงนี้ถึงโฟกัสของพาราโบลามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ถ้า sinΘ = -1/2 และ cosΘ < 0 แล้ว tanΘ - secΘ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม ABC = 30°  และมุม ACB = 45°  ถ้าให้ BC เป็นฐานแล้ว ΔABC จะมีส่วนสูงเท่ากับ √2 หน่วย พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ตารางหน่วย)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 มี.ค. 2553 MAMB602031 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 10 ข้อ 47,511 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 MAPB600386 วิชาคณิตศาสตร์ป.6 ชุดที่1 10 ข้อ 618,914 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2553 MAPB003264 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่24 20 ข้อ 25,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2557 MAMA311306 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ 25,119 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ส.ค. 2556 MAMB610441 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1 20 ข้อ 34,678 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 มี.ค. 2553 MAMA102209 คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่5 19 ข้อ 27,540 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 มี.ค. 2553 MAMB602037 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 15 ข้อ 27,773 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ต.ค. 2556 MAMB610921 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2546) ชุดที่2 14 ข้อ 22,425 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2553 MAMA002467 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่13 20 ข้อ 16,642 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2553 MAMA002471 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่15 20 ข้อ 11,137 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายการสอนศาสตร์แนะนำ

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน