ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
25 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ