ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610510

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 ก.ย. 56 เวลา 18:05 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ผลรวมของเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางในข้อใดที่มีค่ารวมกันน้อยทีสุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อนำมาเติมน้ำปรากฏว่าได้สารละลายสีเขียวอมฟ้าและมีของแข็งสีขาวเหลืออยู่ เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไปอีก จะได้สารละลายสีน้ำเงินและไม่มีตะกอนเหลืออยู่ดังตาราง ของผสมนี้ควรจะประกอบด้วยสารใดบ้างของผสมชนิดหนึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อนำมาเติมน้ำปรากฏว่าได้สารละลายสีเขียวอมฟ้าและมีของแข็งสีขาวเหลืออยู่ เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไปอีก จะได้สารละลายสีน้ำเงินและไม่มีตะกอนเหลืออยู่ดังตาราง
ของผสมนี้ควรจะประกอบด้วยสารใดบ้าง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

โมเลกุลและไอออนในข้อใดที่มีรูปร่างเหมือนกันทั้งหมด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โมเลกุลของสารใดบ้างที่มุมพันธะของคาร์บอนอะตอมทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันที่สุดโมเลกุลของสารใดบ้างที่มุมพันธะของคาร์บอนอะตอมทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาของสารคู่ใดต่อไปนี้ มีตะกอนเกิดขึ้นปฏิกิริยาของสารคู่ใดต่อไปนี้ มีตะกอนเกิดขึ้น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดธาตุ X, Y, Z มีเลขอะตอม 17, 35 และ 54 ตามลำดับ จงพิจารณาสารประกอบต่อไปนี้ ก. XF3 ข. YF5 ค. ZF2 สารประกอบในข้อใดบ้างที่อะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากกว่า 1 คู่

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นักเรียนผู้หนึ่งศึกษาปฏิกิริยาเคมีโดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังรูป เมื่อเติมสาร P ลงในสาร Q ที่ได้รับความร้อน ไอที่เกิดขึ้นจะควบแน่นเป็นสาร R สาร P, Q และ R ควรเป็นสารในข้อใดนักเรียนผู้หนึ่งศึกษาปฏิกิริยาเคมีโดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังรูป เมื่อเติมสาร P ลงในสาร Q ที่ได้รับความร้อน ไอที่เกิดขึ้นจะควบแน่นเป็นสาร R
สาร P, Q และ R ควรเป็นสารในข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C4H0O สาร A ไม่ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม สาร A ไม่ใช่สารประกอบคาร์บอนีล สาร A มีได้กี่ไอโซเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวง

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การเรียงลำดับจุดเดือดของสารจากต่ำไปสูง ข้อใดถูก พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารต่อไปนี้การเรียงลำดับจุดเดือดของสารจากต่ำไปสูง ข้อใดถูก
พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารต่อไปนี้

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

น้ำมันพืชชนิดหนึ่งเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันที่มีสูตร C15H3, CO2H นำน้ำมันพืชนี้หนัก 40.3 g มาทำปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันจะได้สบู่กี่กรัม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยรีเอเจนต์หรือวิธีที่กำหนดในตารางได้ครบทุกสารสารในข้อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยรีเอเจนต์หรือวิธีที่กำหนดในตารางได้ครบทุกสาร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งประกอบด้วย A และ B เท่านั้น เมื่อนำน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มา 50 กรัม เทใส่ในกรวยแยกแล้วใส่น้ำลงไป 100 ลูกบาศก์เซนตอเมตร เขย่า แยกของเหลวชั้นบนสุดออกมาแล้วทำให้ปราศจากน้ำ นำมาชั่งได้ 40 กรัม น้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีค่าซีเทนเท่าใดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งประกอบด้วย A และ  B เท่านั้น เมื่อนำน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มา 50 กรัม เทใส่ในกรวยแยกแล้วใส่น้ำลงไป 100 ลูกบาศก์เซนตอเมตร เขย่า แยกของเหลวชั้นบนสุดออกมาแล้วทำให้ปราศจากน้ำ นำมาชั่งได้ 40 กรัม น้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีค่าซีเทนเท่าใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคู่เบสของกรดอะมิโน ตามลำดับได้ถูกต้องข้อใดแสดงคู่เบสของกรดอะมิโน ตามลำดับได้ถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีสูตรดังภาพ ถ้านำพอลิเมอร์ชนิดนี้มาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ สารที่ได้ควรเป็นสารในข้อใดพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีสูตรดังภาพ ถ้านำพอลิเมอร์ชนิดนี้มาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ สารที่ได้ควรเป็นสารในข้อใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การทดลองหาปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยปฏิกิริยาเคมีตามวิธีในบทเรียน ถ้าใช้ Na2S2O3 ความเข้มข้น 0.005 mol dm-3 ไทเทรตกับน้ำตัวอย่าง 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้ Na2S2O3 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้า Na2S2O3 4 mol ทำปฏิกิริยาพอดีกับ O2 1 mol น้ำตัวอย่างนี้มีปริมาณออกซิเจนกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

อุตสาหกรรมในข้อใดไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบตามที่ระบุ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความใดถูก

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ผลรวมของเลขออกซิเดชันของอะตอมกลางในข้อใดที่มีค่ารวมกันน้อยทีสุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อนำมาเติมน้ำปรากฏว่าได้สารละลายสีเขียวอมฟ้าและมีของแข็งสีขาวเหลืออยู่ เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไปอีก จะได้สารละลายสีน้ำเงินและไม่มีตะกอนเหลืออยู่ดังตาราง ของผสมนี้ควรจะประกอบด้วยสารใดบ้างของผสมชนิดหนึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง เมื่อนำมาเติมน้ำปรากฏว่าได้สารละลายสีเขียวอมฟ้าและมีของแข็งสีขาวเหลืออยู่ เมื่อเติมสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไปอีก จะได้สารละลายสีน้ำเงินและไม่มีตะกอนเหลืออยู่ดังตาราง
ของผสมนี้ควรจะประกอบด้วยสารใดบ้าง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

โมเลกุลและไอออนในข้อใดที่มีรูปร่างเหมือนกันทั้งหมด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โมเลกุลของสารใดบ้างที่มุมพันธะของคาร์บอนอะตอมทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันที่สุดโมเลกุลของสารใดบ้างที่มุมพันธะของคาร์บอนอะตอมทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาของสารคู่ใดต่อไปนี้ มีตะกอนเกิดขึ้นปฏิกิริยาของสารคู่ใดต่อไปนี้ มีตะกอนเกิดขึ้น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดธาตุ X, Y, Z มีเลขอะตอม 17, 35 และ 54 ตามลำดับ จงพิจารณาสารประกอบต่อไปนี้ ก. XF3 ข. YF5 ค. ZF2 สารประกอบในข้อใดบ้างที่อะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมากกว่า 1 คู่

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นักเรียนผู้หนึ่งศึกษาปฏิกิริยาเคมีโดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังรูป เมื่อเติมสาร P ลงในสาร Q ที่ได้รับความร้อน ไอที่เกิดขึ้นจะควบแน่นเป็นสาร R สาร P, Q และ R ควรเป็นสารในข้อใดนักเรียนผู้หนึ่งศึกษาปฏิกิริยาเคมีโดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังรูป เมื่อเติมสาร P ลงในสาร Q ที่ได้รับความร้อน ไอที่เกิดขึ้นจะควบแน่นเป็นสาร R
สาร P, Q และ R ควรเป็นสารในข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C4H0O สาร A ไม่ฟอกสีโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม สาร A ไม่ใช่สารประกอบคาร์บอนีล สาร A มีได้กี่ไอโซเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นวง

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การเรียงลำดับจุดเดือดของสารจากต่ำไปสูง ข้อใดถูก พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารต่อไปนี้การเรียงลำดับจุดเดือดของสารจากต่ำไปสูง ข้อใดถูก
พิจารณาสูตรโครงสร้างของสารต่อไปนี้

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

น้ำมันพืชชนิดหนึ่งเป็นเอสเทอร์ของกรดไขมันที่มีสูตร C15H3, CO2H นำน้ำมันพืชนี้หนัก 40.3 g มาทำปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชันจะได้สบู่กี่กรัม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สารในข้อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยรีเอเจนต์หรือวิธีที่กำหนดในตารางได้ครบทุกสารสารในข้อใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อทดสอบด้วยรีเอเจนต์หรือวิธีที่กำหนดในตารางได้ครบทุกสาร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งประกอบด้วย A และ B เท่านั้น เมื่อนำน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มา 50 กรัม เทใส่ในกรวยแยกแล้วใส่น้ำลงไป 100 ลูกบาศก์เซนตอเมตร เขย่า แยกของเหลวชั้นบนสุดออกมาแล้วทำให้ปราศจากน้ำ นำมาชั่งได้ 40 กรัม น้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีค่าซีเทนเท่าใดน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งประกอบด้วย A และ  B เท่านั้น เมื่อนำน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มา 50 กรัม เทใส่ในกรวยแยกแล้วใส่น้ำลงไป 100 ลูกบาศก์เซนตอเมตร เขย่า แยกของเหลวชั้นบนสุดออกมาแล้วทำให้ปราศจากน้ำ นำมาชั่งได้ 40 กรัม น้ำมันเชื้อเพลิงนี้มีค่าซีเทนเท่าใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคู่เบสของกรดอะมิโน ตามลำดับได้ถูกต้องข้อใดแสดงคู่เบสของกรดอะมิโน ตามลำดับได้ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีสูตรดังภาพ ถ้านำพอลิเมอร์ชนิดนี้มาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ สารที่ได้ควรเป็นสารในข้อใดพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งมีสูตรดังภาพ ถ้านำพอลิเมอร์ชนิดนี้มาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ สารที่ได้ควรเป็นสารในข้อใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การทดลองหาปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยปฏิกิริยาเคมีตามวิธีในบทเรียน ถ้าใช้ Na2S2O3 ความเข้มข้น 0.005 mol dm-3 ไทเทรตกับน้ำตัวอย่าง 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้ Na2S2O3 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้า Na2S2O3 4 mol ทำปฏิกิริยาพอดีกับ O2 1 mol น้ำตัวอย่างนี้มีปริมาณออกซิเจนกี่มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

อุตสาหกรรมในข้อใดไม่ได้ก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบตามที่ระบุ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความใดถูก

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
24 ต.ค. 2556 SCMB610968 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2 20 ข้อ 12,455 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ข้อ 111,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400244 โครงสร้างอะตอม 10 ข้อ 114,599 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ต.ค. 2555 SCMB608489 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2 23 ข้อ 23,023 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2555 SCMB608152 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ 21,503 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 SCMB400045 วิทยาศาสตร์ ม.4 20 ข้อ 111,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607064 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่3 10 ข้อ 4,633 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ข้อ 10,862 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ต.ค. 2556 SCMB610903 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2 20 ข้อ 10,885 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน