ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610509

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 ก.ย. 56 เวลา 16:04 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ไอโซออกเทน (C8H18) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในน้ำมันเบนวิน ถ้าไอโซออกเทน 1 โมล เผาไหม้กับแก็สออกซิเจนมากเกินพอ เกิดแก๊ส CO2, H2O และให้พลังงานออกมาเท่ากับ 3,800 kJ ถ้าเผาไหม้เอทานอล (C2H5OH) แทนไอโซออกเทนให้ได้แก๊ส CO2 เท่ากับการเผาไหม้ไอโซออกเทน 1 โมล การเผาไหม้เอทานอลจะได้พลังงานออกมามากกว่าการเผาไหม้ไอโซออกเทน 1 โมล กี่กิโลจูล (กำหนดให้พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เอทานอล 1 โมล เท่ากับ 1,100 kJ)

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดที่ยกตัวอย่างสารแต่ละประเภทถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิดข้อสรุปใดผิด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากกราฟความดันไอของสารต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูกจากกราฟความดันไอของสารต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูก

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สาร A สลายตัวดึงสมการ A → 2C ได้ข้อมูลดังตาราง จากข้อมูลในตาราง [C] ที่เวลา 8 วินาที ควรเป็นเท่าใด ในหน่วย mol dm^-3สาร A สลายตัวดึงสมการ A → 2C ได้ข้อมูลดังตาราง
จากข้อมูลในตาราง [C] ที่เวลา 8 วินาที ควรเป็นเท่าใด ในหน่วย mol dm^-3

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา A → D + E เป็นปฏิกิริยาที่เกิดผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 A → B พลังงานก่อกัมมันต์ = 300 kJ ขั้นที่ 2 A → C พลังงานก่อกัมมันต์ = 100 kJ ขั้นที่ 3 C → D, E พลังงานก่อกัมมันต์ = 200 kJ ข้อสรุปใดผิดปฏิกิริยา A → D + E เป็นปฏิกิริยาที่เกิดผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
   ขั้นที่ 1 A → B พลังงานก่อกัมมันต์ = 300 kJ
   ขั้นที่ 2 A → C พลังงานก่อกัมมันต์ = 100 kJ
   ขั้นที่ 3 C → D, E พลังงานก่อกัมมันต์ = 200 kJ
ข้อสรุปใดผิด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พิจารณาค่า K ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ A(g) + B(g) ⇌ 2C(g) K1 D(g) + E(g) ⇌ A(g) + C(g) K2 E(g) + F(g) ⇌ 2B(g) + G(g) K3 ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 3A(g) + F(g) → 3C(g) + D(g) + G(f) มีค่าเท่าใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยา : 3X(aq) + 2Y(aq) ⇌ 4Z(aq) + พลังงาน ถ้าเริ่มการทดลองด้วยสารละลาย X และ Y เข้มข้น 2.5 และ 5 mol dm^-3 ตามลำดับ เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สภาวะสมดุล พบว่ามี Z เกิดขึ้น 2 mol dm^-3 ข้อใดถูก

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เผา NaHCO3 ได้แก๊ส CO2 ดังสมการ 2NaHCO3(s) ⇌ NaCO3(s) + CO2(g) + H2O(g) ที่อุณหภูมิ 100°C มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 0.04 mol^2 dm^-6 ถ้าเผา NaHCO3 หนัก 50 g ในภาชนะปิดขนาด 1 dm^3 ที่ภาวะสมดุล NaHCO3 สลายตัวไปร้อยละเท่าใดโดยน้ำหนัก

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องพิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A โดยวิธีแคโทดิกพิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้
ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A โดยวิธีแคโทดิก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สาร A, B, C, X, Y และ Z เป็นสารที่มีสีในการทำโครมาโทกราฟีชนิดกระดาษของสาร A, B และ C ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 1 ส่วนของสาร X, Y และ Z ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. สาร A และ Y เป็นสารบริสุทธิ์ ข. สาร C และ Z เป็นของผสมชนิดเดียวกัน ค. สาร B, C, X และ Z เป็นของผสม ง. สาร B และ X มีส่วนผสมบางตัวเหมือนกัน ข้อใดถูกสาร A, B, C, X, Y และ Z เป็นสารที่มีสีในการทำโครมาโทกราฟีชนิดกระดาษของสาร A, B และ C ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 1 ส่วนของสาร X, Y และ Z ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง
พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. สาร A และ Y เป็นสารบริสุทธิ์
   ข. สาร C และ Z เป็นของผสมชนิดเดียวกัน
   ค. สาร B, C, X และ Z เป็นของผสม
   ง. สาร B และ X มีส่วนผสมบางตัวเหมือนกัน
ข้อใดถูก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

แก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เผากับ O2 ปริมาตร 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดสมบูรณ์และทำให้เย็นเหลือแก๊สรวม 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้านำแก๊สที่เกิดขึ้นผ่านไปใน NaOH จะเหลือแก๊สสุดท้ายเพียง 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไฮโดรคาร์บอนชนิดนี้คืออะไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยา NO(g) + O2(g) → NO2(g) (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NO มา 18.06 x 10^23 โมเลกุล จะทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊ส O2 หนักกี่กรัม และได้แก๊ส NO2 กี่ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP ตามลำดับ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สารละลาย H2SO4 ความเข้มข้น X% โดยน้ำหนัก ถ้าความหนาแน่นของสารละลายนี้มีค่าเท่ากับ Y กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาแน่นของ H2SO4 บริสุทธิ์มีค่าเท่าใดในหน่วย กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

แร่โลหะในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออกไซด์ดังตาราง ค่า a และ b มีค่าเท่าใดแร่โลหะในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออกไซด์ดังตาราง
ค่า a และ b มีค่าเท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กรดอ่อน HX มีค่าคงที่การแตกตัวเท่ากับ 2.5 x 10^-6 สารละลายกรด HX จะต้องมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จึงจะทำให้ความเข้มข้นของ H3O+ เท่ากับ 2x(10^-3) mol dm^-3

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สารละลาย HCI ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.4 mol dm^-3 เมื่อใช้สารละลาย NaOH ไป 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าเกินจุดสมมูลไป 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กำหนดให้ log 2 = 0.3, log 3 = 0.5, log 5 = 0.7) ข้อใดผิด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พิจารณาสมบัติของอินดิเคเตอร์ตามตารางต่อไปนี้ เมื่อนำสารละลายที่ได้จากการทำปฏิกิริยาพอดีระหว่างกรดกับเบสคู่หนึ่ง มาหาค่า pH พบว่าเมื่อหยดอินดิเคเตอร์ A ได้สารละลายมีสีเหลือง หยดอินดิเคเตอร์ B สารละลายมีสีน้ำเงิน และหยดอินดิเคเตอร์ C ได้สารละลายไม่มีสี สารละลายกรด-เบสที่ใช้ในข้อใดเป็นไปได้พิจารณาสมบัติของอินดิเคเตอร์ตามตารางต่อไปนี้
เมื่อนำสารละลายที่ได้จากการทำปฏิกิริยาพอดีระหว่างกรดกับเบสคู่หนึ่ง มาหาค่า pH พบว่าเมื่อหยดอินดิเคเตอร์ A ได้สารละลายมีสีเหลือง หยดอินดิเคเตอร์ B สารละลายมีสีน้ำเงิน และหยดอินดิเคเตอร์ C ได้สารละลายไม่มีสี สารละลายกรด-เบสที่ใช้ในข้อใดเป็นไปได้

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อเติม HCI และ NaOH ปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลาย A, B และ C สารละลาย A, B และ C น่าจะเป็นสารละลายใด ตามลำดับพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อเติม HCI และ NaOH ปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลาย A, B และ C
สารละลาย A, B และ C น่าจะเป็นสารละลายใด ตามลำดับ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ไอโซออกเทน (C8H18) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในน้ำมันเบนวิน ถ้าไอโซออกเทน 1 โมล เผาไหม้กับแก็สออกซิเจนมากเกินพอ เกิดแก๊ส CO2, H2O และให้พลังงานออกมาเท่ากับ 3,800 kJ ถ้าเผาไหม้เอทานอล (C2H5OH) แทนไอโซออกเทนให้ได้แก๊ส CO2 เท่ากับการเผาไหม้ไอโซออกเทน 1 โมล การเผาไหม้เอทานอลจะได้พลังงานออกมามากกว่าการเผาไหม้ไอโซออกเทน 1 โมล กี่กิโลจูล (กำหนดให้พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้เอทานอล 1 โมล เท่ากับ 1,100 kJ)

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดที่ยกตัวอย่างสารแต่ละประเภทถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิดข้อสรุปใดผิด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากกราฟความดันไอของสารต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูกจากกราฟความดันไอของสารต่อไปนี้ ข้อสรุปใดถูก

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สาร A สลายตัวดึงสมการ A → 2C ได้ข้อมูลดังตาราง จากข้อมูลในตาราง [C] ที่เวลา 8 วินาที ควรเป็นเท่าใด ในหน่วย mol dm^-3สาร A สลายตัวดึงสมการ A → 2C ได้ข้อมูลดังตาราง
จากข้อมูลในตาราง [C] ที่เวลา 8 วินาที ควรเป็นเท่าใด ในหน่วย mol dm^-3

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา A → D + E เป็นปฏิกิริยาที่เกิดผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 A → B พลังงานก่อกัมมันต์ = 300 kJ ขั้นที่ 2 A → C พลังงานก่อกัมมันต์ = 100 kJ ขั้นที่ 3 C → D, E พลังงานก่อกัมมันต์ = 200 kJ ข้อสรุปใดผิดปฏิกิริยา A → D + E เป็นปฏิกิริยาที่เกิดผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
   ขั้นที่ 1 A → B พลังงานก่อกัมมันต์ = 300 kJ
   ขั้นที่ 2 A → C พลังงานก่อกัมมันต์ = 100 kJ
   ขั้นที่ 3 C → D, E พลังงานก่อกัมมันต์ = 200 kJ
ข้อสรุปใดผิด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พิจารณาค่า K ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ A(g) + B(g) ⇌ 2C(g) K1 D(g) + E(g) ⇌ A(g) + C(g) K2 E(g) + F(g) ⇌ 2B(g) + G(g) K3 ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 3A(g) + F(g) → 3C(g) + D(g) + G(f) มีค่าเท่าใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยา : 3X(aq) + 2Y(aq) ⇌ 4Z(aq) + พลังงาน ถ้าเริ่มการทดลองด้วยสารละลาย X และ Y เข้มข้น 2.5 และ 5 mol dm^-3 ตามลำดับ เมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่สภาวะสมดุล พบว่ามี Z เกิดขึ้น 2 mol dm^-3 ข้อใดถูก

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เผา NaHCO3 ได้แก๊ส CO2 ดังสมการ 2NaHCO3(s) ⇌ NaCO3(s) + CO2(g) + H2O(g) ที่อุณหภูมิ 100°C มีค่าคงที่สมดุลเท่ากับ 0.04 mol^2 dm^-6 ถ้าเผา NaHCO3 หนัก 50 g ในภาชนะปิดขนาด 1 dm^3 ที่ภาวะสมดุล NaHCO3 สลายตัวไปร้อยละเท่าใดโดยน้ำหนัก

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องพิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้ ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A โดยวิธีแคโทดิกพิจารณาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันต่อไปนี้
ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการผุกร่อนของโลหะ A โดยวิธีแคโทดิก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สาร A, B, C, X, Y และ Z เป็นสารที่มีสีในการทำโครมาโทกราฟีชนิดกระดาษของสาร A, B และ C ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 1 ส่วนของสาร X, Y และ Z ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. สาร A และ Y เป็นสารบริสุทธิ์ ข. สาร C และ Z เป็นของผสมชนิดเดียวกัน ค. สาร B, C, X และ Z เป็นของผสม ง. สาร B และ X มีส่วนผสมบางตัวเหมือนกัน ข้อใดถูกสาร A, B, C, X, Y และ Z เป็นสารที่มีสีในการทำโครมาโทกราฟีชนิดกระดาษของสาร A, B และ C ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 1 ส่วนของสาร X, Y และ Z ใช้ตัวทำละลายชนิดที่ 2 ได้ผลการทดลองดังตาราง
พิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
   ก. สาร A และ Y เป็นสารบริสุทธิ์
   ข. สาร C และ Z เป็นของผสมชนิดเดียวกัน
   ค. สาร B, C, X และ Z เป็นของผสม
   ง. สาร B และ X มีส่วนผสมบางตัวเหมือนกัน
ข้อใดถูก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

แก๊สไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งปริมาตร 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร เผากับ O2 ปริมาตร 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดสมบูรณ์และทำให้เย็นเหลือแก๊สรวม 120 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้านำแก๊สที่เกิดขึ้นผ่านไปใน NaOH จะเหลือแก๊สสุดท้ายเพียง 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไฮโดรคาร์บอนชนิดนี้คืออะไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยา NO(g) + O2(g) → NO2(g) (สมการยังไม่ดุล) ถ้านำแก๊ส NO มา 18.06 x 10^23 โมเลกุล จะทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊ส O2 หนักกี่กรัม และได้แก๊ส NO2 กี่ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP ตามลำดับ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สารละลาย H2SO4 ความเข้มข้น X% โดยน้ำหนัก ถ้าความหนาแน่นของสารละลายนี้มีค่าเท่ากับ Y กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาแน่นของ H2SO4 บริสุทธิ์มีค่าเท่าใดในหน่วย กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

แร่โลหะในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออกไซด์ดังตาราง ค่า a และ b มีค่าเท่าใดแร่โลหะในธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในรูปออกไซด์ดังตาราง
ค่า a และ b มีค่าเท่าใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กรดอ่อน HX มีค่าคงที่การแตกตัวเท่ากับ 2.5 x 10^-6 สารละลายกรด HX จะต้องมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จึงจะทำให้ความเข้มข้นของ H3O+ เท่ากับ 2x(10^-3) mol dm^-3

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สารละลาย HCI ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไทเทรตกับสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.4 mol dm^-3 เมื่อใช้สารละลาย NaOH ไป 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าเกินจุดสมมูลไป 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กำหนดให้ log 2 = 0.3, log 3 = 0.5, log 5 = 0.7) ข้อใดผิด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พิจารณาสมบัติของอินดิเคเตอร์ตามตารางต่อไปนี้ เมื่อนำสารละลายที่ได้จากการทำปฏิกิริยาพอดีระหว่างกรดกับเบสคู่หนึ่ง มาหาค่า pH พบว่าเมื่อหยดอินดิเคเตอร์ A ได้สารละลายมีสีเหลือง หยดอินดิเคเตอร์ B สารละลายมีสีน้ำเงิน และหยดอินดิเคเตอร์ C ได้สารละลายไม่มีสี สารละลายกรด-เบสที่ใช้ในข้อใดเป็นไปได้พิจารณาสมบัติของอินดิเคเตอร์ตามตารางต่อไปนี้
เมื่อนำสารละลายที่ได้จากการทำปฏิกิริยาพอดีระหว่างกรดกับเบสคู่หนึ่ง มาหาค่า pH พบว่าเมื่อหยดอินดิเคเตอร์ A ได้สารละลายมีสีเหลือง หยดอินดิเคเตอร์ B สารละลายมีสีน้ำเงิน และหยดอินดิเคเตอร์ C ได้สารละลายไม่มีสี สารละลายกรด-เบสที่ใช้ในข้อใดเป็นไปได้

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อเติม HCI และ NaOH ปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลาย A, B และ C สารละลาย A, B และ C น่าจะเป็นสารละลายใด ตามลำดับพิจารณาข้อมูลการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อเติม HCI และ NaOH ปริมาณเล็กน้อยลงไปในสารละลาย A, B และ C
สารละลาย A, B และ C น่าจะเป็นสารละลายใด ตามลำดับ

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2554 SCMB604287 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่1 10 ข้อ 14,595 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608148 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ 48,099 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2556 SCMB610998 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ 10,159 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ 5,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ย. 2556 SCMB610510 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่5 20 ข้อ 30,151 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 13,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610051 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2551) 20 ข้อ 25,355 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ต.ค. 2556 SCMB610903 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2 20 ข้อ 10,885 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2552 SCMB000791 สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่2 20 ข้อ 24,553 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน