ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
21 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ