ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610411

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 22 ส.ค. 56 เวลา 17:11 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = c^x และ g(x) = 3x ค่าของ x ที่ทำให้ (fog)(x) = (gof)(x) คือข้อใดต่อไปนี้

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง f(3) = 2 และ f′(3) = 3 ถ้า g(x) = {x^2}{f(x)} แล้ว g′(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

สมการของเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 7 และสัมผัสกับเส้นโค้ง y = 3x^2 + x คือข้อใดต่อไปนี้

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

กำหนดให้ g และ h เป็นฟังก์ชัน โดยที่ h′(x) = 20x^3 + 6x และ g′(x) = h(x) ถ้า h(1) = -1 และ g(0) = - 1 แล้ว g(2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

มีเฟื่องฟ้า 6 กระถางต่างๆ กัน และโกสน 5 กระถางต่างๆ กัน ต้องการจัดเฟื่องฟ้า 2 กระถาง และโกสน 3 กระถาง มาเรียงเป็นวงกลม จำนวนวิธีของการจัดเรียงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟสีแดง 6 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 4 หลอด และหลอดไฟสีน้ำเงิน 4 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 2 หลอด ในการสุ่มหยิบหลอดไฟครั้งละ 1 หลอด 2 ครั้ง แบบไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดไฟสีเดียวกันและเป็นหลอดดีทั้งสองครั้ง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

มีมะม่วง 10 ผล ในจำนวนนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยว 2 ผล สุ่มหยิบมะม่วง 3 ผล ความน่าจะเป็นที่จะได้มะม่วงเปรี้ยวอย่างน้อย 1 ผล เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดข้อมูลสถิติ 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12 ชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 ถ้าเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ในปีการศึกษา 2542 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวน 40 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 อีก 2 ปีข้างหน้า ในปีการศึกษา 2544 ถ้านักเรียนทั้ง 40 คนนี้ยังคงเรียนอยู่ห้องเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ในปีการศึกษา 2544 อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 17 ปี ข. ในปีการศึกษา 2544 ความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

ในการคัดเลือกนักกีฬาวิ่ง 100 เมตร ครั้งหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวนมาก เวลาที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้ในการวิ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.6 และ 1.44 วินาที ตามลำดับ ถ้าคัดเลือกผู้ที่มีค่ามาตรฐานของเวลาที่วิ่งไม่น้อยกว่า -1.5 ไว้ฝึกซ้อมคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกใช้เวลาวิ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = c^x และ g(x) = 3x ค่าของ x ที่ทำให้ (fog)(x) = (gof)(x) คือข้อใดต่อไปนี้

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้log(|a|+|b|) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้x + y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

เมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเมื่อ a, b, c, d เป็นจำนวนจริง ถ้า AC^t = B ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชัน ซึ่ง f(3) = 2 และ f′(3) = 3 ถ้า g(x) = {x^2}{f(x)} แล้ว g′(3) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

สมการของเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ 7 และสัมผัสกับเส้นโค้ง y = 3x^2 + x คือข้อใดต่อไปนี้

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

กำหนดให้ g และ h เป็นฟังก์ชัน โดยที่ h′(x) = 20x^3 + 6x และ g′(x) = h(x) ถ้า h(1) = -1 และ g(0) = - 1 แล้ว g(2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

มีเฟื่องฟ้า 6 กระถางต่างๆ กัน และโกสน 5 กระถางต่างๆ กัน ต้องการจัดเฟื่องฟ้า 2 กระถาง และโกสน 3 กระถาง มาเรียงเป็นวงกลม จำนวนวิธีของการจัดเรียงเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุหลอดไฟสีแดง 6 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 4 หลอด และหลอดไฟสีน้ำเงิน 4 หลอด ซึ่งเป็นหลอดดี 2 หลอด ในการสุ่มหยิบหลอดไฟครั้งละ 1 หลอด 2 ครั้ง แบบไม่ใส่คืน ความน่าจะเป็นที่จะได้หลอดไฟสีเดียวกันและเป็นหลอดดีทั้งสองครั้ง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

มีมะม่วง 10 ผล ในจำนวนนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยว 2 ผล สุ่มหยิบมะม่วง 3 ผล ความน่าจะเป็นที่จะได้มะม่วงเปรี้ยวอย่างน้อย 1 ผล เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดข้อมูลสถิติ 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12 ชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 10 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18 ถ้าเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลทั้งสองชุดนี้ ข้อใดต่อไปนี้ถูก

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ในปีการศึกษา 2542 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวน 40 คน มีอายุเฉลี่ย 15 ปี และความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 อีก 2 ปีข้างหน้า ในปีการศึกษา 2544 ถ้านักเรียนทั้ง 40 คนนี้ยังคงเรียนอยู่ห้องเดียวกัน จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ในปีการศึกษา 2544 อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 17 ปี ข. ในปีการศึกษา 2544 ความแปรปรวนของอายุเท่ากับ 0.36 ข้อใดต่อไปนี้ถูก

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

ในการคัดเลือกนักกีฬาวิ่ง 100 เมตร ครั้งหนึ่ง มีผู้สมัครจำนวนมาก เวลาที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกใช้ในการวิ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.6 และ 1.44 วินาที ตามลำดับ ถ้าคัดเลือกผู้ที่มีค่ามาตรฐานของเวลาที่วิ่งไม่น้อยกว่า -1.5 ไว้ฝึกซ้อมคนสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกใช้เวลาวิ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.ย. 2553 MAPB003247 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่20 20 ข้อ 14,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 พ.ค. 2553 MAMA002561 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่16 20 ข้อ 12,532 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ส.ค. 2556 MAMB610443 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่2 21 ข้อ 26,468 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2553 MAPB402851 วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่8 11 ข้อ 24,719 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 มิ.ย. 2553 MAPB402853 วิชาคณิตศาสตร์ป.4 ชุดที่9 12 ข้อ 35,483 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ย. 2555 MAMB008321 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 8 ข้อ 93,652 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.พ. 2553 MAPB601389 เรื่อง การเก็บรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล ป.6 8 ข้อ 19,772 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.พ. 2553 MAPB601387 เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6 15 ข้อ 36,453 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ก.ย. 2556 MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ข้อ 11,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2553 MAPB003247 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่2 ชุดที่20 20 ข้อ 14,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายการสอนศาสตร์แนะนำ

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน