การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.4 ชุดที่1

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ