การงานอาชึพและเทคโนโลยี องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ป.4

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ