แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง อาชีพในชุมชน

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ