[O-NET] การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ