[O-NET]การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4-6 หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมปลาย
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ