[O-NET] การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
6 ข้อ
เวลา
6 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ