[O-NET] เรื่อง ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมต้น
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
12 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ