วิชาสุขศึกษา

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ประถมปลาย
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ