ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB610047

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 16:45 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :

ในการเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขานุการ จากพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 3 คน ถ้าจำนวนวิธีการเลือกสามตำแหน่งนี้จากพนักงานทั้งหมดเท่ากับ M วิธี และจำนวนวิธีการเลือกโดยที่ทั้งสามตำแหน่งนี้เป็นชายทั้งหมด หรือเป็นหญิงทั้งหมดเท่ากับ N วิธี แล้ว M-N มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูกสองครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 ในครั้งแรก และได้แต้มรวมเป็น 10 ในครั้งที่สอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

สมมติว่ามีถนน 4 สาย เชื่อมอำเภอ A กับอำเภอ B และมีถนน 5 สายเชื่อมอำเภอ B กับอำเภอ C ความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจากอำเภอ C ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ A โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ทั้งในการเดินทางจากอำเภอ C ไปอำเภอ B และอำเภอ B ไปอำเภอ A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน เมื่อเรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด ได้คำของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 เป็น 55 และคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 60 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด โดยที่ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 ที่แท้จริงเป็น 60 ถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 11 จำนวน เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 117 154 195 211 225 248 281 314 a 348 397 ถ้าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = 0.25 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = b แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9 ถ้านายคณิตเป็นนักเรียนในห้องนี้ และสอบได้ 53 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1 แล้ว สัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนสอบครั้งนี้ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :

บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้ ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้
ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :

ในการเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า และเลขานุการ จากพนักงานกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชาย 10 คน และหญิง 3 คน ถ้าจำนวนวิธีการเลือกสามตำแหน่งนี้จากพนักงานทั้งหมดเท่ากับ M วิธี และจำนวนวิธีการเลือกโดยที่ทั้งสามตำแหน่งนี้เป็นชายทั้งหมด หรือเป็นหญิงทั้งหมดเท่ากับ N วิธี แล้ว M-N มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ทอดลูกเต๋า 2 ลูกสองครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มรวมเป็น 7 ในครั้งแรก และได้แต้มรวมเป็น 10 ในครั้งที่สอง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

สมมติว่ามีถนน 4 สาย เชื่อมอำเภอ A กับอำเภอ B และมีถนน 5 สายเชื่อมอำเภอ B กับอำเภอ C ความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งจะเดินทางจากอำเภอ A ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ C และเดินทางกลับจากอำเภอ C ผ่านอำเภอ B ไปอำเภอ A โดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ทั้งในการเดินทางจากอำเภอ C ไปอำเภอ B และอำเภอ B ไปอำเภอ A มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 10 จำนวน เมื่อเรียงข้อมูลจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุด ได้คำของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 เป็น 55 และคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เท่ากับ 60 ค่ามัธยฐานเท่ากับ 50 ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด โดยที่ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่ 6 ที่แท้จริงเป็น 60 ถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ที่ถูกต้อง มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งมี 11 จำนวน เรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ 117 154 195 211 225 248 281 314 a 348 397 ถ้าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = 0.25 และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ = b แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งได้ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9 ถ้านายคณิตเป็นนักเรียนในห้องนี้ และสอบได้ 53 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1 แล้ว สัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนสอบครั้งนี้ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :

บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้ ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้บริษัทแห่งหนึ่งจำหน่ายสินค้า 3 ชนิด ในปี 2543 และ 2544 ดังราคาต่อไปนี้
ถ้าดัชนีราคาอย่างง่ายแบบใช้ค่าเฉลี่ยราคาสัมพัทธ์ของ พ.ศ. 2544 โดยใช้ พ.ศ. 2543 เป็นฐาน เท่ากับ 105% แล้ว a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 เม.ย. 2553 MAMA002449 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่6 20 ข้อ 15,092 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ย. 2555 MAMB008324 ความสัมพันธ์ (โดย สัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์) 10 ข้อ 22,463 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 พ.ค. 2553 MAMA002591 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่24 15 ข้อ 12,825 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ธ.ค. 2552 MAPB401001 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4 19 ข้อ 38,215 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
23 เม.ย. 2553 MAMA002467 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่13 20 ข้อ 16,642 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 มิ.ย. 2556 MAMB609764 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่2 14 ข้อ 12,223 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 เม.ย. 2553 MAMA002453 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่8 20 ข้อ 13,212 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 เม.ย. 2553 MAMA002429 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่1 20 ข้อ 28,920 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ส.ค. 2552 MAPB500375 วิชาคณิตศาสตร์ป.5 ชุดที่5 10 ข้อ 383,067 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.พ. 2553 MAPB601389 เรื่อง การเก็บรวบรวม และการนำเสนอข้อมูล ป.6 8 ข้อ 19,772 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายการสอนศาสตร์แนะนำ

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน