ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610046

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 16:17 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัวการย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัว

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนรับประทานโยเกิร์ต นักเรียนจะถูกจัดไว้ในกลุ่มใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์ที่บริเวณใดของเซลล์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสีผิวของกบที่เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้ง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยใด (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) เป็นเท่าไร

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์ ข. เป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับพลังงานกระตุ้น ค. หลังการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความร้อนลดลง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวโดยงอตัวสลับไปมาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อในข้อใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

โครงสร้างส่วนใดของใบพืชที่ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซลล์คุ้ม ข. เอพีเตอร์มิส ค. มีโซฟีลส์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง ก. เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน ข. สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร ค. สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิดนำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง
	ก.  เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน
	ข.  สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร
	ค.  สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

บ่อน้ำแห่งหนึ่งมีระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าใช้บ่อนี้รองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน ปลากระป๋อง จะมีสิ่งมีชีวิตในข้อใดเพิ่มเป็นอันดับแรก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะของพฤติกรรมแบบแทกซิสและไคนีซิสเหมือนกันในข้อใด ก. สิ่งมีชีวิตสปีซีส์เดียวกันมีการตอบสนองแบบเดียวกันเสมอ ข. แบบแผนการตอบสนองจะเหมือนเดิมเสมอ เมื่อใช้สิ่งเร้าชนิดเติมและความแรงเท่าเดิม ค. หยุดแสดงพฤติกรรม เมื่อหยุดใช้สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เริ่มเกิดพฤติกรรม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดมีผลทำให้ข้าวและข้าวฟ่างมีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เท่ากัน ก. ปริมาณคลอโรฟีลส์ ข. กลไกการตรึง CO2 ค. ความแห้งแล้งของบรรยากาศ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นำแป้งสุกใส่หลอด 3 หลอด แต่ละหลอดย่อยด้วยเอนไซม์จากต่อมชนิดต่างๆ กัน แล้วนำสารในหลอดไปทดสอบด้วยไอโอดีนและเบเนติกต์ จะได้ผลตามข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ถ้างูถูกกำจัดออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ ก. กิ้งก่ามีประชากรเพิ่มขึ้น ข. จิ้งหรีดมีประชากรเพิ่มขึ้น ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ประชากรของกวางในป่าแห่งหนึ่งมีจีโนไทป์ที่เป็น beterozygous มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ bomoxygous recessive ความถี่แอลลีลของยีนด้อย (recessive gene) เป็นเท่าไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่ต้องกินยาหลายชนิดหรือต้องเปลี่ยนชนิดของยาบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อ HIV มีการดื้อยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จึงทดลองให้ผู้ป่วยหยุดกินยาระยะหนึ่ง และจากการตรวจเลือดผู้ป่วย พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับมากินยาอีกครั้ง และผลปรากฏว่าจำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก จงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ขีดเส้นใต้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ตามลำดับ ก. การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution) ข. การเกิดมิวเทชัน (mutation) ค. การปรับตัว (adaptation) ง. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นำเลือดหมู่ O ใส่หลอดทดลองที่ 1 และนำเลือดหมู่ O ที่เดิมเอพารินและเลือดหมู่ A ใส่หลอดทดลองที่ 2 แล้วนำหลอดทั้งสองไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 ซึ่งไม่พบในหลอดที่ 2 คือสารในข้อใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไรผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามิน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัวการย่อยพิลิเซ็กคาไรต์เกิดขึ้นที่ส่วนใดของทางเดินอาหารของวัว

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนรับประทานโยเกิร์ต นักเรียนจะถูกจัดไว้ในกลุ่มใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

กรดไพรูวิกถูกสลายเป็นแอซีทิลโคเอนไซม์ที่บริเวณใดของเซลล์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสีผิวของกบที่เลี้ยงไว้ในที่โล่งแจ้ง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของท่อหน่วยใด (กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) เป็นเท่าไร

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าสารผลิตภัณฑ์ ข. เป็นปฏิกิริยาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าไม่ได้รับพลังงานกระตุ้น ค. หลังการเกิดปฏิกิริยา จะทำให้สภาพแวดล้อมมีความร้อนลดลง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวโดยงอตัวสลับไปมาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อในข้อใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

โครงสร้างส่วนใดของใบพืชที่ไม่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เซลล์คุ้ม ข. เอพีเตอร์มิส ค. มีโซฟีลส์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง ก. เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน ข. สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร ค. สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิดนำสารสกัด A จากทางเดินอาหารของหนู แล้วนำมาทดลองดังรูปที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมง พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเฉพาะหลอดที่เติม HCI และ NaOH ของชุดที่ II เท่านั้น ข้อสรุปในข้อใดเกี่ยวกับสารสกัด A ถูกต้อง
	ก.  เป็นเอมไซน์ย่อยโปรตีน
	ข.  สกัดได้มจากกระเพาะอาหาร
	ค.  สารสกัด A ประกอบด้วยเอนไซม์อย่างน้อย 2 ชนิด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

บ่อน้ำแห่งหนึ่งมีระบบนิเวศอยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าใช้บ่อนี้รองรับน้ำทิ้งจากโรงงาน ปลากระป๋อง จะมีสิ่งมีชีวิตในข้อใดเพิ่มเป็นอันดับแรก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะของพฤติกรรมแบบแทกซิสและไคนีซิสเหมือนกันในข้อใด ก. สิ่งมีชีวิตสปีซีส์เดียวกันมีการตอบสนองแบบเดียวกันเสมอ ข. แบบแผนการตอบสนองจะเหมือนเดิมเสมอ เมื่อใช้สิ่งเร้าชนิดเติมและความแรงเท่าเดิม ค. หยุดแสดงพฤติกรรม เมื่อหยุดใช้สิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เริ่มเกิดพฤติกรรม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดมีผลทำให้ข้าวและข้าวฟ่างมีผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงไม่เท่ากัน ก. ปริมาณคลอโรฟีลส์ ข. กลไกการตรึง CO2 ค. ความแห้งแล้งของบรรยากาศ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นำแป้งสุกใส่หลอด 3 หลอด แต่ละหลอดย่อยด้วยเอนไซม์จากต่อมชนิดต่างๆ กัน แล้วนำสารในหลอดไปทดสอบด้วยไอโอดีนและเบเนติกต์ จะได้ผลตามข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงสายใยอาหารในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง ถ้างูถูกกำจัดออกไปจากระบบนิเวศจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบนิเวศ ก. กิ้งก่ามีประชากรเพิ่มขึ้น ข. จิ้งหรีดมีประชากรเพิ่มขึ้น ค. เหยี่ยวมีประชากรลดลง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ประชากรของกวางในป่าแห่งหนึ่งมีจีโนไทป์ที่เป็น beterozygous มีจำนวนเป็น 8 เท่าของ bomoxygous recessive ความถี่แอลลีลของยีนด้อย (recessive gene) เป็นเท่าไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ส่วนใหญ่ต้องกินยาหลายชนิดหรือต้องเปลี่ยนชนิดของยาบ่อยๆ เนื่องจากเชื้อ HIV มีการดื้อยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นในผู้ป่วย ดังนั้นแพทย์จึงทดลองให้ผู้ป่วยหยุดกินยาระยะหนึ่ง และจากการตรวจเลือดผู้ป่วย พบว่าเชื้อ HIV ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ไม่ดื้อยา แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับมากินยาอีกครั้ง และผลปรากฏว่าจำนวนเชื้อ HIV ในตัวผู้ป่วยลดลงมาก จงวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ที่ขีดเส้นใต้น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร ตามลำดับ ก. การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution) ข. การเกิดมิวเทชัน (mutation) ค. การปรับตัว (adaptation) ง. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) ทำให้เชื้อ HIV ที่ดื้อยาสามารถอยู่รอดได้

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นำเลือดหมู่ O ใส่หลอดทดลองที่ 1 และนำเลือดหมู่ O ที่เดิมเอพารินและเลือดหมู่ A ใส่หลอดทดลองที่ 2 แล้วนำหลอดทั้งสองไปปั่นแยก สารที่พบในของเหลวใสๆ ของหลอดที่ 1 ซึ่งไม่พบในหลอดที่ 2 คือสารในข้อใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไรผู้ที่มียีนเด่น T จะมีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้ จากแผนภาพข้างล่างนี้ จีโนไทป์ของ P และ Q คืออะไร และโอกาสที่ R จะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรับรสชาติของสาร A ได้เป็นเท่าไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2556 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต(2549) 20 ข้อ 41,042 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ 9,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604077 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่7 20 ข้อ 8,679 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ 9,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ต.ค. 2558 SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่1 15 ข้อ 3,598 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน