ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB610044

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 มิ.ย. 56 เวลา 14:55 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สารประกอบชนิดใดที่ถูกสร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากรูป สัตว์ใดสามารถรับกลิ่นได้น้อยที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเจริญพัฒนามาจากเซลล์เอพิเตอร์มิสของพืช ก. ขนราก ข. เซลล์คุม ค. ขนปกคลุมลำต้น ง. มือเกาะ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในการปักชำพืชบางชนิด จึงต้องใช้กิ่งที่มีใบและยอดเหลืออยู่บ้าง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ต้นกุหลาบมีดอกสีขาว ดอกสีชมพู และดอกสีแดง หากตัวอย่างที่นำมาจากประชากลุ่มหนึ่ง มีดอกสีขาว 140 ต้น ดอกสีชมพู 40 ต้น และดอกสีเหลือง 20 ต้น ความถี่แอลลีลของดอกสีแดงในตัวอย่างนี้เป็นเท่าไร และถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล Handy-Weinberg เปอร์เซ็นต์ของดอกสีชมพูเป็นเท่าไร

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ยาวินบลาสตินเป็นยารักษาโรคมะเร็ง โดยทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของไมโครทิวบูล ซึ่งมีผลต่อเรื่องใด ก. ยับยั้งการสร้างเส้นใยสปินเดิล ข. ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ค. ยับยั้งการแยกของโครมาติคไปยังขั้วเซลล์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใดจากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องการเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ก. 2 ชนิด ; 1 : 1 ข. 4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1 ค. 4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1ก.  2 ชนิด ; 1 : 1
ข.  4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1
ค.  4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

โครงสร้างคู่ใดทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ก. ถุงลมของนก – ถุงลมของแมลง ข. ผิวหนังของไส้เดือนดิน – ผัวหนังของคางคก ค. เนฟริเดียของไส้เดือนดิน – เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้า ถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า ต้องผ่านหลอดเลือดฝอยอย่างน้อยกี่แห่ง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัวสมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัว

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่ามี “ตัวร้อยขา” ปะปนอยู่ในน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัลไส้เดือนดิน โดยไม่มีลักษณะในข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม ก. การเกิดครอสซิงโอเวอร์ ข. รีเจอเนอเรชันที่พบในสัตว์พวกเอไดโนเดอร์ม ค. การนำลูกรุ่นที่ 1 (F1) ซึ่งเป็นพันทางมาผสมกันเอง ง. การนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบต้นพันธุ์พื้นเมืองที่แข็งแรง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา ADP + Pi → ATP เกิดที่ส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

pynvic acid + NAD+ → acclyl CoA + NADH + CO2 จากปฏิกิริยานี้ การสร้างเอซีทิลโดเอนไซม์เอและ NADH เป็นปฏิกิริยาแบบใด ตามลำดับ ก. ปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แคลเซียมมีบทบาทในข้อใด ก. การแข็งตัวของเลือด ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ ค. การนำกระแสประสาท ง. การสร้างเม็ดเลือดแดง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สารประกอบชนิดใดที่ถูกสร้างในกระบวนการหายใจและกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากรูป สัตว์ใดสามารถรับกลิ่นได้น้อยที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อวัยวะในข้อใดที่กำจัดของเสียชนิดเดียวกับไตของสัตว์ปีก

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเจริญพัฒนามาจากเซลล์เอพิเตอร์มิสของพืช ก. ขนราก ข. เซลล์คุม ค. ขนปกคลุมลำต้น ง. มือเกาะ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดในการปักชำพืชบางชนิด จึงต้องใช้กิ่งที่มีใบและยอดเหลืออยู่บ้าง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ต้นกุหลาบมีดอกสีขาว ดอกสีชมพู และดอกสีแดง หากตัวอย่างที่นำมาจากประชากลุ่มหนึ่ง มีดอกสีขาว 140 ต้น ดอกสีชมพู 40 ต้น และดอกสีเหลือง 20 ต้น ความถี่แอลลีลของดอกสีแดงในตัวอย่างนี้เป็นเท่าไร และถ้าประชากรนี้อยู่ในสมดุล Handy-Weinberg เปอร์เซ็นต์ของดอกสีชมพูเป็นเท่าไร

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ยาวินบลาสตินเป็นยารักษาโรคมะเร็ง โดยทำหน้าที่ยับยั้งการรวมตัวของไมโครทิวบูล ซึ่งมีผลต่อเรื่องใด ก. ยับยั้งการสร้างเส้นใยสปินเดิล ข. ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ค. ยับยั้งการแยกของโครมาติคไปยังขั้วเซลล์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกาย ก. การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัว ข. กล้ามเนื้อโคนขนหดตัว ค. การหายใจแรงและเร็วขึ้น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใดจากแผนผังแสดงการควบคุมการหลั่งน้ำนมเมื่อทารกดูดนม สารเคมี A, B และ C ที่หลั่งออกมาเป็นสารใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องการเจริญของตัวอ่อนและระบบหมุนเวียนโลหิตของสัตว์ต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ก. 2 ชนิด ; 1 : 1 ข. 4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1 ค. 4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1ก.  2 ชนิด ; 1 : 1
ข.  4 ชนิด ; 1 : 1 : 1 : 1
ค.  4 ชนิด ; 9 : 3 : 3 : 1

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

โครงสร้างคู่ใดทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน ก. ถุงลมของนก – ถุงลมของแมลง ข. ผิวหนังของไส้เดือนดิน – ผัวหนังของคางคก ค. เนฟริเดียของไส้เดือนดิน – เฟลมเซลล์ของพลานาเรีย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

โมเลกุล O2 ในลมหายใจเข้า ถูกลำเลียงไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อที่บริเวณปลายนิ้วเท้า ต้องผ่านหลอดเลือดฝอยอย่างน้อยกี่แห่ง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัวสมองส่วนใดควบคุมการหลับ – ตื่น และการรู้สึกตัว

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่ามี “ตัวร้อยขา” ปะปนอยู่ในน้ำดิบจากเขื่อนป่าสัก สัตว์ชนิดนี้จัดอยู่ในไฟลัมเดียวกัลไส้เดือนดิน โดยไม่มีลักษณะในข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดที่ทำให้เกิดการผันแปรทางพันธุกรรม ก. การเกิดครอสซิงโอเวอร์ ข. รีเจอเนอเรชันที่พบในสัตว์พวกเอไดโนเดอร์ม ค. การนำลูกรุ่นที่ 1 (F1) ซึ่งเป็นพันทางมาผสมกันเอง ง. การนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการมาเสียบต้นพันธุ์พื้นเมืองที่แข็งแรง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปฏิกิริยา ADP + Pi → ATP เกิดที่ส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

pynvic acid + NAD+ → acclyl CoA + NADH + CO2 จากปฏิกิริยานี้ การสร้างเอซีทิลโดเอนไซม์เอและ NADH เป็นปฏิกิริยาแบบใด ตามลำดับ ก. ปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ปฏิกิริยาดูดพลังงาน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พืชในข้อใดมีการปฏิสนธิซ้อน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แคลเซียมมีบทบาทในข้อใด ก. การแข็งตัวของเลือด ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ ค. การนำกระแสประสาท ง. การสร้างเม็ดเลือดแดง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
14 ก.ค. 2554 SCMB604076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ 9,095 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607067 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่3 10 ข้อ 3,965 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ข้อ 6,898 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604077 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่7 20 ข้อ 8,679 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2549) 20 ข้อ 28,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ข้อ 10,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 62,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2552 SCMB000783 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 16 ข้อ 49,897 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2556 SCMB610985 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 10 ข้อ 18,399 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2558 SCMB612932 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่10 15 ข้อ 29,140 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน