ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่2

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้นจากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างเมื่อไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ก. มีส่วนยื่นของเมมเบรนทำให้ถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้สะดวก ข. มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมาก ค. เป็นแหล่งสร้าง ATP

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์ ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชันจากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง
   ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน
   ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์
   ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ส่วนของถั่วลิสงต้ม ข้าว และมะพร้าวที่นำมารับประทานเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หนูทดลองปกติกลุ่มที่ 1 หลังจากฉีดฮอร์โมน A ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 ฉีดฮอร์โมน B ปรากฏว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น A และ B คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมชนิดใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด ก. ต้นฝอยทองขึ้นบนต้นมะม่วง ข. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ค. แม่เพรียงที่เกาะตามลำตัววาฬ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในกระบวนการสร้างตัวอสุจิของคน ระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด ถ้าใช้สารยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเคิล สเปอร์มาติดที่ได้ครึ่งหนึ่งจะมีลักษณะตามข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

นักพันธุศาสตร์ได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างหัวผักกาดแดงกับกะหล่ำ ได้ลูกผสมมีขนาดใหญ่ แข็งแรง แต่เป็นหมัน การที่ลูกผสมเป็นหมันน่าจะมาจากสาเหตุตามข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2u = 4 มีจีโนไทป์เป็น AaBBCc เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ข่จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สารสีหรือรงควัตถุที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์อาจพบในโครงสร้างในข้อใด ก. คลอโรพลาสต์ ข. แวคิวโอด ค. ไรโบโซม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด จัดเป็น “ภาวะปรสิต” ก. สุนัข-เห็บ ข. วัว-ยุง ค. แบคทีเรีย-ไวรัส

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

โดยทั่วไปปฏิกิริยาวัฏจักรแคลวินไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนเนื่องจากสาเหตุใด ก. ขาดสารบางชนิดที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาที่ต้องการแสงสว่าง ข. พืชไม่มีการดูดและลำเลียงน้ำในตอนกลางคืน ค. ความเข้มข้นของ CO2 มีน้อยมากในตอนกลางคืน ง. เอนไซม์บางอย่างไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดแสงมากระตุ้น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่ทุกเซลล์ต้องมี ก. DNA ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง กรดไพรวิก + 2NADH → กรดแล็กติก

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้นจากกราฟข้อใดแสดงการกำจัดน้ำของอะมีบาถูกต้อง เมื่อน้ำภายนอกเซลล์มีความเค็มเพิ่มขึ้น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างเมื่อไทลาคอยด์และเยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ก. มีส่วนยื่นของเมมเบรนทำให้ถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้สะดวก ข. มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนอยู่จำนวนมาก ค. เป็นแหล่งสร้าง ATP

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การหายใจตามปกติ ความดันภายในถุงลมปอดของมนุษย์มีค่าต่ำสุดเมื่อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์ ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชันจากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง
   ก. เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน
   ข. ต้องการเอมไซม์เป็นคะดะลิสต์
   ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในรอบ 24 ชั่วโมง ไตของนายดำและนายแดงกรองน้ำผ่านได้ 180 ลิตรเท่ากัน แต่นายดำขับปัสสาวะได้ 1.8 ลิตร และนายแดงได้ 5 ลิตร ข้อสรุปในข้อใดถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ส่วนของถั่วลิสงต้ม ข้าว และมะพร้าวที่นำมารับประทานเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หนูทดลองปกติกลุ่มที่ 1 หลังจากฉีดฮอร์โมน A ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น กลุ่มที่ 2 ฉีดฮอร์โมน B ปรากฏว่าระดับแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น A และ B คือฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมชนิดใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนต้นจามจุรีคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด ก. ต้นฝอยทองขึ้นบนต้นมะม่วง ข. นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ค. แม่เพรียงที่เกาะตามลำตัววาฬ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในกระบวนการสร้างตัวอสุจิของคน ระยะจากสเปอร์มาโทไซต์ที่ 2 เป็นสเปอร์มาติด ถ้าใช้สารยับยั้งการเกิดเส้นใยสปินเคิล สเปอร์มาติดที่ได้ครึ่งหนึ่งจะมีลักษณะตามข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

นักพันธุศาสตร์ได้ทำการผสมพันธุ์ระหว่างหัวผักกาดแดงกับกะหล่ำ ได้ลูกผสมมีขนาดใหญ่ แข็งแรง แต่เป็นหมัน การที่ลูกผสมเป็นหมันน่าจะมาจากสาเหตุตามข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซม 2u = 4 มีจีโนไทป์เป็น AaBBCc เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส เซลล์ข่จะมีโครโมโซมเป็นแบบใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สารสีหรือรงควัตถุที่ไม่ใช่คลอโรฟิลล์อาจพบในโครงสร้างในข้อใด ก. คลอโรพลาสต์ ข. แวคิวโอด ค. ไรโบโซม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่อวัยวะใดที่หมึกใช้ในการเคลื่อนที่

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใด จัดเป็น “ภาวะปรสิต” ก. สุนัข-เห็บ ข. วัว-ยุง ค. แบคทีเรีย-ไวรัส

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

โดยทั่วไปปฏิกิริยาวัฏจักรแคลวินไม่ต้องการแสงสว่างโดยตรง แต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนกลางคืนเนื่องจากสาเหตุใด ก. ขาดสารบางชนิดที่ผลิตได้จากปฏิกิริยาที่ต้องการแสงสว่าง ข. พืชไม่มีการดูดและลำเลียงน้ำในตอนกลางคืน ค. ความเข้มข้นของ CO2 มีน้อยมากในตอนกลางคืน ง. เอนไซม์บางอย่างไม่สามารถทำงานได้เมื่อขาดแสงมากระตุ้น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โครงสร้างหรือสารในข้อใดที่ทุกเซลล์ต้องมี ก. DNA ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยานี้ข้อใดถูกต้อง กรดไพรวิก + 2NADH → กรดแล็กติก

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับภาพที่เกิดจากเลนส์นูนในข้อใด เกิดจากเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ ตามลำดับ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เซลล์เม็ดเลือดขาวในข้อใด กำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายด้วยวิธีการแบบฟาโกไซโทซิส

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
30 ธ.ค. 2556 SCMB011239 การหายใจระดับเซลล์ 6 ข้อ 43,302 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000786 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3 20 ข้อ 13,169 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000784 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 21,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604070 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่4 20 ข้อ 8,888 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 14,641 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607090 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่4 10 ข้อ 19,889 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607067 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่3 10 ข้อ 3,965 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2558 SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่3 20 ข้อ 7,936 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน