มัธยมปลาย

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000794

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 5 พ.ย. 52 เวลา 15:53 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์สารเริ่มต้นที่นิยมใช้ คือ สารไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมและการแยกแก๊สธรรมชาติ 2. มอนอเมอร์เอทิลีนได้มาจากการแยกแก๊สธรรมชาติ 3. โฮโมพอลิเมอร์ คือ การที่สารมอนอเมอร์เหมือนกันมารวมกันอย่างต่อเนื่อง 4. โคพอลิเมอร์ คือ การที่สารมอนอเมอร์ต่างชนิดกันมารวมกันอย่างต่อเนื่อง จากข้อความข้างต้น ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีข้อความที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้นกี่ข้อ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทอร์มอพลาสติกทั้งหมด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากมอนอเมอร์ที่กำหนดให้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้อง 1. พอลิเอทิลีนเป็นพลาสติกเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำกลับมาหลอมใช้ได้ใหม่อีก 2. ภาชนะที่ผลิตจากเมลามีนสามารถนำมาหลอมและขึ้นรูปเพื่อนำกลับใช้ใหม่ได้ 3. พลาสติกที่มีโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถทำให้คืนรูปได้อีก 4. ไนลอนเป็นพลาสติกเทอร์มอเซต นิยมใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม พรม แห และอวน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้ “เป็นเทอร์มอพลาสติกประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียว เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ นิยมใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง” นักเรียนคิดว่าพลาสติกชนิดนี้คือพลาสติกในข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นมอนอเมอร์ของ พีวีซี, ยาง SBR และเส้นใยฝ้าย ตามลำดับ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

แหล่งวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพอลิไวนิลแอซีเตต คือข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พลาสติกที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 3 และ 3 ควรเป็นพลาสติกประเภทใดตามลำดับ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“เทอร์มอพลาสติกชนิดหนึ่งมีความเหนียวและลื่นมาก เป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้ทำอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ เช่น ประเก็นวงแหวน ลูกสูบ” พลาสติกดังกล่าวนี้คือข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“เทอร์มอพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี นิยมนำมาทำเครื่องนุ่งห่ม พรม ถุงน่องสตรี และแห” พลาสติกดังกล่าวนี้คือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นใย 1. พอลิเอทิลีน 2. เซลลูโลส 3. ไนลอน 4. พลาสติก

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ปฏิกิริยาที่ 1 : A + B --> C + D ปฏิกิริยาที่ 1 : C + C + ….. --> C - C - C …. + E ปฏิกิริยาในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ในข้อใดที่มีสมบัติโค้งงอได้ อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง สามารถนำไปหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพลาสติกจึงมีความแข็งแรงสูง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พลาสติกที่บรรจุอาหารในท้องตลาดเป็นพลาสติกชนิดใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ธาตุ X ชนิดหนึ่งอยู่ในหมู่ 2 คาบ 6 มีเลขมวล 137 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ภายในนิวเคลียสของธาตุ X มีโปรตอนทั้งสิ้น 137 อนุภาค 2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุชนิดนี้ คือ X 3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X คือ 2, 8, 18, 18, 8, 2 4. ธาตุ X เป็นโลหะ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธาตุ X

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน 2. สมบัติทางเคมีของอะตอมขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนระดับชั้นในสุด 3. หากจำนวนโปรตอนของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เกิดเป็นอะตอมของธาตุใหม่ 4. ไอออนเกิดขึ้นได้เนื่องจากเวเลนซ์อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กำหนดให้ธาตุ W, X, Y และ Z มีเลขอะตอมเป็น 11, 14, 15 และ 17 ตามลำดับ ให้นักเรียนพิจารณาว่าธาตุที่มีความเป็นอโลหะสูงสุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ในกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์สารเริ่มต้นที่นิยมใช้ คือ สารไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมและการแยกแก๊สธรรมชาติ 2. มอนอเมอร์เอทิลีนได้มาจากการแยกแก๊สธรรมชาติ 3. โฮโมพอลิเมอร์ คือ การที่สารมอนอเมอร์เหมือนกันมารวมกันอย่างต่อเนื่อง 4. โคพอลิเมอร์ คือ การที่สารมอนอเมอร์ต่างชนิดกันมารวมกันอย่างต่อเนื่อง จากข้อความข้างต้น ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีข้อความที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้นกี่ข้อ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นเทอร์มอพลาสติกทั้งหมด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากมอนอเมอร์ที่กำหนดให้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อความต่างๆ ต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้อง 1. พอลิเอทิลีนเป็นพลาสติกเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำกลับมาหลอมใช้ได้ใหม่อีก 2. ภาชนะที่ผลิตจากเมลามีนสามารถนำมาหลอมและขึ้นรูปเพื่อนำกลับใช้ใหม่ได้ 3. พลาสติกที่มีโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถทำให้คืนรูปได้อีก 4. ไนลอนเป็นพลาสติกเทอร์มอเซต นิยมใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม พรม แห และอวน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้ “เป็นเทอร์มอพลาสติกประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียว เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคล้ายกรดเกลือ นิยมใช้ทำรองเท้า กระดาษติดผนัง” นักเรียนคิดว่าพลาสติกชนิดนี้คือพลาสติกในข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นมอนอเมอร์ของ พีวีซี, ยาง SBR และเส้นใยฝ้าย ตามลำดับ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

แหล่งวัตถุดิบในกระบวนการผลิตพอลิไวนิลแอซีเตต คือข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พลาสติกที่มีสัญลักษณ์เบอร์ 3 และ 3 ควรเป็นพลาสติกประเภทใดตามลำดับ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“เทอร์มอพลาสติกชนิดหนึ่งมีความเหนียวและลื่นมาก เป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้ทำอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ เช่น ประเก็นวงแหวน ลูกสูบ” พลาสติกดังกล่าวนี้คือข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“เทอร์มอพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความแข็งเหนียว ยืดหยุ่นได้ดี นิยมนำมาทำเครื่องนุ่งห่ม พรม ถุงน่องสตรี และแห” พลาสติกดังกล่าวนี้คือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นใย 1. พอลิเอทิลีน 2. เซลลูโลส 3. ไนลอน 4. พลาสติก

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ดังต่อไปนี้ ปฏิกิริยาที่ 1 : A + B --> C + D ปฏิกิริยาที่ 1 : C + C + ….. --> C - C - C …. + E ปฏิกิริยาในข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พอลิเมอร์ในข้อใดที่มีสมบัติโค้งงอได้ อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง สามารถนำไปหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพลาสติกจึงมีความแข็งแรงสูง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พลาสติกที่บรรจุอาหารในท้องตลาดเป็นพลาสติกชนิดใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ทุกข้อเป็นข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ธาตุ X ชนิดหนึ่งอยู่ในหมู่ 2 คาบ 6 มีเลขมวล 137 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ภายในนิวเคลียสของธาตุ X มีโปรตอนทั้งสิ้น 137 อนุภาค 2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุชนิดนี้ คือ X 3. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X คือ 2, 8, 18, 18, 8, 2 4. ธาตุ X เป็นโลหะ และมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 6 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับธาตุ X

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน 2. สมบัติทางเคมีของอะตอมขึ้นอยู่กับอิเล็กตรอนระดับชั้นในสุด 3. หากจำนวนโปรตอนของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เกิดเป็นอะตอมของธาตุใหม่ 4. ไอออนเกิดขึ้นได้เนื่องจากเวเลนซ์อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กำหนดให้ธาตุ W, X, Y และ Z มีเลขอะตอมเป็น 11, 14, 15 และ 17 ตามลำดับ ให้นักเรียนพิจารณาว่าธาตุที่มีความเป็นอโลหะสูงสุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน