ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่28

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100767

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ต.ค. 52 เวลา 17:48 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กรณีรถโดยสารประจำทางเสื่อมสภาพจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ต้องร้องเรียนที่ใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อาหารที่ซื้อมาบริโภคไม่สะอาดมีวัตถุอันตรายเจือปน ผู้บริดภคสามารถร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบแก้ไขที่ใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการทำสัญญาซื้อขายบ้านจัดสรร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การคุ้มครองสิทธิเด็กในส่วนของการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สุรชัยซื้อที่นอน ซึ่งระบุป้ายบอกคุณภาพสินค้าเป็นที่นอนฟองน้ำ แต่เมื่อนำมาใช้แล้วทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นที่นอนใยธรรมชาติ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงตามที่โฆษณาไว้ เรื่องร้องเรียนของสุรชัย เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านใดดูแล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

วิภาตัดสินใจซื้อยาย้อมผม ซึ่งผู้ผลิตแสดงสรรพคุณข้างกล่องไว้ว่า ใช้แล้วนอกจากผมจะดำสวยงามแล้วยังทำให้ผมขึ้นดกภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ผลตามที่ระบุไว้ข้างกล่อง หากมีการร้องเรียนจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เด่นชัยตกลงทำบัตรเครดิตกับธนาคารยอดสยาม แต่เงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบลูกค้า โดยเด่นชัยไม่เคยได้ทราบข้อตกลงปลีกย่อยเหล่านั้นมาก่อน หากมีการร้องเรียน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะด้านใดจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ควรมีต่อบิดามารดา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนในข้อใด เป็นเครื่องช่วยให้สังคมและประเทศชาติเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การศึกษาภาคบังคับ คือ การศึกษาสูงสุดระดับใดในปัจจุบัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การชุมนุมประท้วงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลูกจ้างประท้วงนายจ้าง ข้อใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องและรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองไว้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การทำพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ถือเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีทางประชาธิปไตย ควรยึดหลักข้อใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับการรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กรณีรถโดยสารประจำทางเสื่อมสภาพจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร หรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ต้องร้องเรียนที่ใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อาหารที่ซื้อมาบริโภคไม่สะอาดมีวัตถุอันตรายเจือปน ผู้บริดภคสามารถร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบแก้ไขที่ใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการทำสัญญาซื้อขายบ้านจัดสรร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การคุ้มครองสิทธิเด็กในส่วนของการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สุรชัยซื้อที่นอน ซึ่งระบุป้ายบอกคุณภาพสินค้าเป็นที่นอนฟองน้ำ แต่เมื่อนำมาใช้แล้วทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นที่นอนใยธรรมชาติ ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงตามที่โฆษณาไว้ เรื่องร้องเรียนของสุรชัย เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านใดดูแล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

วิภาตัดสินใจซื้อยาย้อมผม ซึ่งผู้ผลิตแสดงสรรพคุณข้างกล่องไว้ว่า ใช้แล้วนอกจากผมจะดำสวยงามแล้วยังทำให้ผมขึ้นดกภายใน 1 สัปดาห์ เมื่อซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ผลตามที่ระบุไว้ข้างกล่อง หากมีการร้องเรียนจะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคด้านใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เด่นชัยตกลงทำบัตรเครดิตกับธนาคารยอดสยาม แต่เงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบลูกค้า โดยเด่นชัยไม่เคยได้ทราบข้อตกลงปลีกย่อยเหล่านั้นมาก่อน หากมีการร้องเรียน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะด้านใดจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของงานอันมีลิขสิทธิ์

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้แก่สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ควรมีต่อบิดามารดา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชนในข้อใด เป็นเครื่องช่วยให้สังคมและประเทศชาติเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การศึกษาภาคบังคับ คือ การศึกษาสูงสุดระดับใดในปัจจุบัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การชุมนุมประท้วงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือลูกจ้างประท้วงนายจ้าง ข้อใดเป็นวิธีการที่ถูกต้องและรัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองไว้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การทำพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ถือเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่จัดเป็นหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามวิถีทางประชาธิปไตย ควรยึดหลักข้อใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การปฏิบัติในข้อใดสอดคล้องกับการรักษาไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน