ม.3

สังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300689

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 10:37 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อโลกในแง่ใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ผู้ใดได้ “ดวงตาเห็นธรรม” เป็นคนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหลังการตรัสรู้จบลง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของสัตว์โลกกับดอกบัว ๓ เหล่านั้น สอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ข้อคิดในเรื่องใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางลีลาสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะทูลลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ ณ สระฉัททันต์ในป่าหิมพานต์ แสดงถึงคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีได้ด้วยการรับหลักปฏิบัติใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีคารวธรรมของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นอกจากตำแหน่งเอตทัคคะทางมีปัญญามากฝ่ายภิกษุณีแล้ว พระเขมาเถรียังได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้ดำรงตำแหน่งใดอีก

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ช่วยปัดเป่าปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมองนั้น ปรากฏในตัวอย่างข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากพระราชประวัติของพระเจ้าปเสนทิโกศลเรื่องการสั่งประหารพันธุละเสนาบดีและบุตรได้ให้แง่คิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้กล่าวยกย่องพระยาอรรถกฤตินิรุตติ์ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณ แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมใดของท่านที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การกระทำของนางพราหมณีที่จับพญาหงส์ทองมาถอนขนจนหมด ทำให้ขนทองนั้นกลายเป็นขนธรรมดาสอดคล้องกับสุภาษิตในข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติอันงดงามที่ควรแก่การถวายของทำบุญ จัดอยู่ในคุณของพระสงฆ์ข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“ชีวิตของคนเราเริ่มจากเกิดมาเป็นเด็ก หนุ่มสาว แล้วเข้าสู่วัยชรา สุดท้ายก็ตาย” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พระสงฆ์ชื่อดังถูกเก็บไว้ในโลงแก้วภายหลังจากมรณภาพแล้ว ให้คติแก่พุทธศาสนิกชนว่าควรตระหนักในเรื่องใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“สมชายถูกตำรวจจับเพราะขายยาบ้า” “ถูกตำรวจจับ” จัดอยู่ในวัฏฏะข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อโลกในแง่ใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ผู้ใดได้ “ดวงตาเห็นธรรม” เป็นคนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหลังการตรัสรู้จบลง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบระดับสติปัญญาของสัตว์โลกกับดอกบัว ๓ เหล่านั้น สอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางมารวิชัยให้ข้อคิดในเรื่องใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางลีลาสื่อความหมายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พระพุทธรูปปางใดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะทูลลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ ณ สระฉัททันต์ในป่าหิมพานต์ แสดงถึงคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีได้ด้วยการรับหลักปฏิบัติใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงความเป็นผู้มีคารวธรรมของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นอกจากตำแหน่งเอตทัคคะทางมีปัญญามากฝ่ายภิกษุณีแล้ว พระเขมาเถรียังได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้ดำรงตำแหน่งใดอีก

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ช่วยปัดเป่าปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมองนั้น ปรากฏในตัวอย่างข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากพระราชประวัติของพระเจ้าปเสนทิโกศลเรื่องการสั่งประหารพันธุละเสนาบดีและบุตรได้ให้แง่คิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้กล่าวยกย่องพระยาอรรถกฤตินิรุตติ์ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณ แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมใดของท่านที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การกระทำของนางพราหมณีที่จับพญาหงส์ทองมาถอนขนจนหมด ทำให้ขนทองนั้นกลายเป็นขนธรรมดาสอดคล้องกับสุภาษิตในข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีวัตรปฏิบัติอันงดงามที่ควรแก่การถวายของทำบุญ จัดอยู่ในคุณของพระสงฆ์ข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“ชีวิตของคนเราเริ่มจากเกิดมาเป็นเด็ก หนุ่มสาว แล้วเข้าสู่วัยชรา สุดท้ายก็ตาย” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พระสงฆ์ชื่อดังถูกเก็บไว้ในโลงแก้วภายหลังจากมรณภาพแล้ว ให้คติแก่พุทธศาสนิกชนว่าควรตระหนักในเรื่องใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“สมชายถูกตำรวจจับเพราะขายยาบ้า” “ถูกตำรวจจับ” จัดอยู่ในวัฏฏะข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน