ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300685

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 09:55 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้แสดงว่าประเทศอินเดียสนับสนุนพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของประเทศจีน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ช่วงเวลาในข้อใดที่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง โดยมีการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางวิทยาศาสตร์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์กรใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศส

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พุทธสมาคมแห่งรัฐใดในประเทศออสเตรเลียที่มีบทบาทสำคัญในการติดต่อประสานงานกับองค์การทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีในทางพระพุทธศาสนาคือการมีสิ่งใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

หลักธรรมข้อ “อปริหานิยกรรม” น่าจะเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

มิตรกับมิตรในข้อใดที่ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พระสงฆ์รูปใดมีการกระทำสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนามากที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“บุคคล” ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่ผู้ใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาวางหงาย มีลิงและช้างคอยปรนนิบัติ” หมายถึงพระพุทธรูปปางใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา ๓ เดือนแล้วเสด็จลงจากดาวดึงส์ ถูกนำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปปางอะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระอัญญาโกณฑัญญะ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นรัตตัญญู ดังจะเห็นได้จากกรณีใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เหตุใดจึงกล่าวว่าพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเป็นผู้มีความอดทนสูงยิ่ง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้แสดงว่าประเทศอินเดียสนับสนุนพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของประเทศจีน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ช่วงเวลาในข้อใดที่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง โดยมีการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางพระพุทธศาสนาตามแนวทางวิทยาศาสตร์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์กรใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศส

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของชาวพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พุทธสมาคมแห่งรัฐใดในประเทศออสเตรเลียที่มีบทบาทสำคัญในการติดต่อประสานงานกับองค์การทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีในทางพระพุทธศาสนาคือการมีสิ่งใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

หลักธรรมข้อ “อปริหานิยกรรม” น่าจะเหมาะสมกับบุคคลกลุ่มใดมากที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

มิตรกับมิตรในข้อใดที่ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พระสงฆ์รูปใดมีการกระทำสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนามากที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทางสุดโต่งที่บรรพชิตไม่ควรพึงปฏิบัติได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“บุคคล” ที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามีความเหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้แก่ผู้ใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาวางหงาย มีลิงและช้างคอยปรนนิบัติ” หมายถึงพระพุทธรูปปางใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาเป็นเวลา ๓ เดือนแล้วเสด็จลงจากดาวดึงส์ ถูกนำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปปางอะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระอัญญาโกณฑัญญะ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พระอัญญาโกณฑัญญะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นรัตตัญญู ดังจะเห็นได้จากกรณีใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เหตุใดจึงกล่าวว่าพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงเป็นผู้มีความอดทนสูงยิ่ง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน