ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200671

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 11:34 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ทุกข์ที่มิตตวินทุกได้รับเป็นผลมาจากกรรมชั่วในเรื่องใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“เมื่อกษัตริย์ทรงครองราชย์โดยธรรม ผลไม้ย่อมมีรสหวาน” "ผลไม้ย่อมมีรสหวาน" สามารถเปรียบได้กับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คุณของพระธรรมข้อที่ว่า “เอหิปัสสิโก” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

องค์ประกอบของขันธ์ ๕ ข้อใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งดีและชั่ว

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“เมื่อลำดวนเป็นวัยรุ่นนั้น เธอจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เธอเข้าสู่วัยชรา ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เริ่มไม่ทำงาน เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ตาเริ่มฝ้าฟาง หูตึง กินอาหารค่อนข้างลำบาก” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” สอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“ปกติวันรบเป็นชายหนุ่มที่มีความสุภาพเรียบร้อย แต่เมื่อเขาดื่มสุราเขามักจะเอะอะโวยวายเสียงดังและทะเลาะกับผู้อื่นเป็นประจำ” การกระทำของวันรบสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายของนิรามิสสุขได้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

หลักธรรมใดหากนักเรียนนำไปปฏิบัติตามแล้วจะเป็นหนทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในอนาคต

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันบอกกล่าวเมื่อสิ่งของเครื่องใช้ไม่พอใช้ แสดงถึงคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติตามกุลจิรัฏฐิติธรรมตามข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การมีสติอยู่กับตนเองตลอดเวลา ส่งผลดีต่อบุคคลในเบื้องต้นอย่างไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “คนเราจะมีชีวิตเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้ทำไว้”

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“ปานวาดมักนินทาเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำ ทำให้จิตใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวง กลัวคนอื่นจะนินทาบ้าง” การกระทำของปานวาดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นผลของการทำบุญในทางธรรม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ภาวะที่จิตแน่วแน่จากการเจริญสมาธิเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสได้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ทุกข์ที่มิตตวินทุกได้รับเป็นผลมาจากกรรมชั่วในเรื่องใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“เมื่อกษัตริย์ทรงครองราชย์โดยธรรม ผลไม้ย่อมมีรสหวาน” "ผลไม้ย่อมมีรสหวาน" สามารถเปรียบได้กับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โครงสร้างของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คุณของพระธรรมข้อที่ว่า “เอหิปัสสิโก” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

องค์ประกอบของขันธ์ ๕ ข้อใดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทั้งดีและชั่ว

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“เมื่อลำดวนเป็นวัยรุ่นนั้น เธอจัดว่าเป็นคนสวยคนหนึ่ง แต่ขณะนี้เธอเข้าสู่วัยชรา ซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เริ่มไม่ทำงาน เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น ตาเริ่มฝ้าฟาง หูตึง กินอาหารค่อนข้างลำบาก” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” สอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“ปกติวันรบเป็นชายหนุ่มที่มีความสุภาพเรียบร้อย แต่เมื่อเขาดื่มสุราเขามักจะเอะอะโวยวายเสียงดังและทะเลาะกับผู้อื่นเป็นประจำ” การกระทำของวันรบสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความหมายของนิรามิสสุขได้ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

หลักธรรมใดหากนักเรียนนำไปปฏิบัติตามแล้วจะเป็นหนทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตในอนาคต

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การที่สมาชิกในครอบครัวช่วยกันบอกกล่าวเมื่อสิ่งของเครื่องใช้ไม่พอใช้ แสดงถึงคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติตามกุลจิรัฏฐิติธรรมตามข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามหลักกุลจิรัฏฐิติธรรม

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การมีสติอยู่กับตนเองตลอดเวลา ส่งผลดีต่อบุคคลในเบื้องต้นอย่างไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า “คนเราจะมีชีวิตเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้ทำไว้”

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“ปานวาดมักนินทาเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำ ทำให้จิตใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวง กลัวคนอื่นจะนินทาบ้าง” การกระทำของปานวาดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นผลของการทำบุญในทางธรรม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ภาวะที่จิตแน่วแน่จากการเจริญสมาธิเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน