ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200666

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 09:48 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พุทธประวัติ และชาดก , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ผู้ใดมีบทบาทสำคัญในการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแผ่ในประเทศมาเลเซียได้อย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

รัฐบาลฝรั่งเศสได้พยายามให้ชาวเวียดนามเลิกนับถือพระพุทธศาสนาหลายวิธียกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดชาวพม่ายังคงมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใดมาปฏิบัติ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ข้อบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” สอดคล้องกับลักษณะเด่นของคนไทยในข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของการผจญมารได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะโคตมะ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พระสิทธัตถะโคตมะทรงเลิกทำทุกรกิริยาแล้วหันมาฉันอาหารและบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การกระทำดังกล่าวนักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยที่จะสั่งสอนธรรมแก่สัตว์โลก

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาต่อชฎิลสามพี่น้องได้ส่งผลดีในเรื่องใดตามมาภายหลัง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อุปสรรค์สำคัญที่ทำให้พระโมคคัลลานะไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้คืออะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงนางขุชชุตตราได้ถูกต้อง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เมื่อนางขุชชุตตราได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ปรากฏว่าพฤติกรรมของนางเปลี่ยนไปในทางที่ดี พิจารณาได้จากข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ผู้ใดมีบทบาทสำคัญในการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแผ่ในประเทศมาเลเซียได้อย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

รัฐบาลฝรั่งเศสได้พยายามให้ชาวเวียดนามเลิกนับถือพระพุทธศาสนาหลายวิธียกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดชาวพม่ายังคงมีความศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องใดมาปฏิบัติ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมิใช่ข้อบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

คำกล่าวที่ว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” สอดคล้องกับลักษณะเด่นของคนไทยในข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของการผจญมารได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระสิทธัตถะโคตมะ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พระสิทธัตถะโคตมะทรงเลิกทำทุกรกิริยาแล้วหันมาฉันอาหารและบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า การกระทำดังกล่าวนักเรียนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยที่จะสั่งสอนธรรมแก่สัตว์โลก

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาต่อชฎิลสามพี่น้องได้ส่งผลดีในเรื่องใดตามมาภายหลัง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การกระทำข้อใดที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของพระสารีบุตร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อุปสรรค์สำคัญที่ทำให้พระโมคคัลลานะไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้คืออะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงนางขุชชุตตราได้ถูกต้อง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เมื่อนางขุชชุตตราได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ปรากฏว่าพฤติกรรมของนางเปลี่ยนไปในทางที่ดี พิจารณาได้จากข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

นางขุชชุตตราได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน