ม.3

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA300584

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 28 ก.ย. 52 เวลา 13:05 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/34
คำถาม :

นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, X, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 9, 2 ข้อใดไม่ถูกตัอง

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนหญิง 30 คน นักเรียนชาย 20 คน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 42 กิโลกรัม แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาดดังนี้ จดน้ำหนักของนิดขาดไป 5 กิโลกรัมและจดน้ำหนักของเอกเกินไป3 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 8, 9, 10, 7, 6, 5, 8, 8, 6, 7 ค่ากลางที่มากที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

"โรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง ต้องการผลิตปลากระป๋องให้มีน้ำหนักตั้งแต่ 294 กรัมถึง 306 กรัม เมื่อผลิตได้ 3,000 กระป๋อง จึงนำมาตรวจสอบพบว่าน้ำหนักปลากระป๋องที่ผลิตมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 300 กรัม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 3 กรัม" จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักตามที่โรงงานต้องการมีกี่กระป๋อง

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 6 จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มีกี่กระป๋อง

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 พิสัยของน้ำหนักตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 8 อันตรภาคชั้นที่ 44 – 50 มีความถี่ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 8 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44 – 48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้งเท่ากับกี่คะแนน

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

"ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบจำนวน 2,000 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 330 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 20 คะแนน" จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง 310 และ 350 คะแนน มีกี่คน

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 16 จำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 390 คะแนน มีกี่คน

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, X, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

กำหนดข้อมูล 6, 4, 2, 7, 9, 2 ข้อใดไม่ถูกตัอง

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

นักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนหญิง 30 คน นักเรียนชาย 20 คน พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเป็น 42 กิโลกรัม แต่ทราบภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักจดบันทึกน้ำหนักของนิดและเอกผิดพลาดดังนี้ จดน้ำหนักของนิดขาดไป 5 กิโลกรัมและจดน้ำหนักของเอกเกินไป3 กิโลกรัม น้ำหนักเฉลี่ยที่แท้จริงของนักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไร

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 10 คน เป็นดังนี้ 8, 9, 10, 7, 6, 5, 8, 8, 6, 7 ค่ากลางที่มากที่สุดตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

"โรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง ต้องการผลิตปลากระป๋องให้มีน้ำหนักตั้งแต่ 294 กรัมถึง 306 กรัม เมื่อผลิตได้ 3,000 กระป๋อง จึงนำมาตรวจสอบพบว่าน้ำหนักปลากระป๋องที่ผลิตมีการแจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 300 กรัม และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักปลากระป๋องเท่ากับ 3 กรัม" จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักตามที่โรงงานต้องการมีกี่กระป๋อง

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 6 จำนวนปลากระป๋องที่มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้มีกี่กระป๋อง

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

น้ำหนักของนักเรียน 20 คน เป็นดังนี้ 45 48 50 52 49 51 53 47 60 56 55 62 49 58 51 65 44 46 50 52 พิสัยของน้ำหนักตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 8 อันตรภาคชั้นที่ 44 – 50 มีความถี่ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 8 ถ้าสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น 44 – 48 จะมีทั้งหมดกี่อันตรภาคชั้น

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

จากผลการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีคะแนนรวมเป็น 1,408 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 64 จำนวนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คน

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วย 4 9 4 13 10 10 6 4 22 12 ข้อใดเรียงลำดับค่ากลางของข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

มิ้นสอบได้คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 80 คะแนน จากการทดสอบ 9 ครั้ง และในการสอบครั้งที่ 10 สอบได้ 70 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทั้ง 10 ครั้งเท่ากับกี่คะแนน

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3, 3, 3, a, 5, 5, 5, 6, 6, 6, b ถ้าฐานนิยมมี 2 ค่า และไม่เท่ากับ 6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5 ค่าของ a และ b ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงค่าจากมากไปน้อยดังนี้ 20, 20, x, 15, 15, 12, 10, 10, 10, 8, 8, 4 ถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่ามัธยฐานอยู่ 1.5 แล้วค่า x ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

"ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีผู้สมัครสอบจำนวน 2,000 คน ถ้าคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเป็น 330 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 20 คะแนน" จำนวนนักเรียนที่สอบได้คะแนนอยู่ระหว่าง 310 และ 350 คะแนน มีกี่คน

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

จากข้อมูลข้อ 16 จำนวนนักเรียนที่สอบได้มากกว่า 390 คะแนน มีกี่คน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน