ม.2

วิชาคณิตศาสตร์ม.2 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA200560

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 25 ก.ย. 52 เวลา 09:52 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส , การแปลงทางเรขาคณิต

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/34
คำถาม :

จุด (2,1) เกิดจากการเลื่อนจุดในข้อใดบนระนาบพิกัดฉาก

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

เมื่อสะท้อนจุด (2,-3) กับเส้นตรง y=x แล้วสะท้อนต่อเนื่องกับแกน Y อีกครั้งหนึ่ง จุดที่เกิดจากการสะท้อนสองครั้งนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

จุด (3,-4) ไม่ใช่จุดที่เกิดจากการหมุนจุดบนระนาบพิกัดฉากในข้อใด

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1,-1),B(4,-1) และ C(4,3) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-2,0) ในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม 270 องศา พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 18 หน่วย และ 24 หน่วย ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 91 หน่วย และด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 84 หน่วย ความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านที่เหลือเป็นเท่าไร

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

อัตราส่วนความยาวของด้านทั้งสามด้านในข้อใดเป็นอัตราส่วนความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 10 นิ้ว และผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 26 นิ้ว รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 9 เซนติเมตร จะมีเส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยมABCเป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(2,2),B(2,5) และ C(-1,5) ถ้าเลื่อนรูปต้นแบบลงล่าง 3 หน่วย และเลื่อนไปทางซ้าย 4 หน่วย พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(-5,-1),B(-2,-1),C(-3,1) และ D(-5,1) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน x=y พิกัดจุดของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(1,1),B(1,-5) และ C(4,-1) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (2,2) ในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 องศา พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยมABCเป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุด คือ A(-5,-5),B(-3,-1) และ C(-1,-3) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน y=-x พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 18 เซนติเมตร ถ้าผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 30 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

บ้านของกานอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตร บ้านของตาลอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กิโลเมตร บ้านของอู๋อยู่ห่างจากบ้านของตาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 14 กิโลเมตร และบ้านของจันอยู่ห่างจากบ้านของอู๋ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของกานและจันอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดยาวเท่าไร

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่ง มีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ 52 เมตร มีด้านกว้างยาวกว่าครึ่งหนึ่งของด้านยาวอยู่ 2 เมตร ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

จุด (2,1) เกิดจากการเลื่อนจุดในข้อใดบนระนาบพิกัดฉาก

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

เมื่อสะท้อนจุด (2,-3) กับเส้นตรง y=x แล้วสะท้อนต่อเนื่องกับแกน Y อีกครั้งหนึ่ง จุดที่เกิดจากการสะท้อนสองครั้งนี้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

จุด (3,-4) ไม่ใช่จุดที่เกิดจากการหมุนจุดบนระนาบพิกัดฉากในข้อใด

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1,-1),B(4,-1) และ C(4,3) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-2,0) ในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม 270 องศา พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 18 หน่วย และ 24 หน่วย ความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับกี่หน่วย

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 91 หน่วย และด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาว 84 หน่วย ความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านที่เหลือเป็นเท่าไร

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

อัตราส่วนความยาวของด้านทั้งสามด้านในข้อใดเป็นอัตราส่วนความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 10 นิ้ว และผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 26 นิ้ว รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร และสูง 9 เซนติเมตร จะมีเส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยมABCเป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(2,2),B(2,5) และ C(-1,5) ถ้าเลื่อนรูปต้นแบบลงล่าง 3 หน่วย และเลื่อนไปทางซ้าย 4 หน่วย พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(-5,-1),B(-2,-1),C(-3,1) และ D(-5,1) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน x=y พิกัดจุดของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(1,1),B(1,-5) และ C(4,-1) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (2,2) ในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 องศา พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยมABCเป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุด คือ A(-5,-5),B(-3,-1) และ C(-1,-3) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน y=-x พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 18 เซนติเมตร ถ้าผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 30 เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

บ้านของกานอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตร บ้านของตาลอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กิโลเมตร บ้านของอู๋อยู่ห่างจากบ้านของตาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 14 กิโลเมตร และบ้านของจันอยู่ห่างจากบ้านของอู๋ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 12 กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของกานและจันอยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร และสูง 10 เซนติเมตร เส้นทแยงมุมภายในกล่องที่ยาวที่สุดยาวเท่าไร

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่ง มีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ 52 เมตร มีด้านกว้างยาวกว่าครึ่งหนึ่งของด้านยาวอยู่ 2 เมตร ที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน