ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100529

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ย. 52 เวลา 10:06 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและพายุต่างๆ เกือบตลอดปี

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุกรุกป่าชายเลน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เศรษฐกิจไม่อยู่บนพื้นฐานการเกษตรกรรมเหมือนประเทศอื่น

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างได้แก่ประเทศใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นแผนที่ภูมิประเทศ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญในการหาทิศทางคืออะไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าต้องการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ ควรจะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

GIS หมายถึงอะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ ๕ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ ถึง ๒๐ องศา ๒๘ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๗ องศา ๒๑ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๕ องศา ๓๗ ลิปดาตะวันออก” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดในเรื่องใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวโลก ควรจะใช้แผนที่ชนิดใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นเขต จำนวน ๕๐ เขต และแต่ละเขตแบ่งพื้นที่ออกเป็นแขวง” ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละข้อมูลได้อย่างชัดเจน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับแผนที่มีหลายประเภทยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

องค์ประกอบใดของแผนที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้คำนวณหาระยะทางจริง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ภูมิประเทศในข้อใดที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์อารยธรรม

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใดของทวีปเอเชีย

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จังหวัดใดของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แนวพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียคืออะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและพายุต่างๆ เกือบตลอดปี

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บุกรุกป่าชายเลน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เศรษฐกิจไม่อยู่บนพื้นฐานการเกษตรกรรมเหมือนประเทศอื่น

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างได้แก่ประเทศใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นแผนที่ภูมิประเทศ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญในการหาทิศทางคืออะไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าต้องการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ ควรจะใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

GIS หมายถึงอะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“ประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ ๕ องศา ๓๗ ลิปดาเหนือ ถึง ๒๐ องศา ๒๘ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๗ องศา ๒๑ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๕ องศา ๓๗ ลิปดาตะวันออก” ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นชัดในเรื่องใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นผิวโลก ควรจะใช้แผนที่ชนิดใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นเขต จำนวน ๕๐ เขต และแต่ละเขตแบ่งพื้นที่ออกเป็นแขวง” ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การนำเสนอข้อมูลรูปแบบใดที่สามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละข้อมูลได้อย่างชัดเจน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับแผนที่มีหลายประเภทยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

องค์ประกอบใดของแผนที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้คำนวณหาระยะทางจริง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ภูมิประเทศในข้อใดที่มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์อารยธรรม

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศใดของทวีปเอเชีย

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จังหวัดใดของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แนวพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียคืออะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน