ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002951

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 24 มิ.ย. 53 เวลา 14:24 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่ว่าสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ลอยกระทง ไหลเรือไฟ เพื่อเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ก่อนที่คนไทยจะตั้งบ้านเมืองที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีหลักฐานใดว่ามีคนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรของคนไทยนั้น จากความสามารถของใคร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ว่า เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว… บอกอะไรแก่เรา

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้ำผีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลักฐานข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ ของภูมิภาคใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

โสมวรรณเป็นนักเรียนชั้น ป.5 ต้องการค้นคว้าประวัติของภาคเหนือ เรื่องสังคมและวัฒนธรรมสมัยอาณาจักรล้านนา แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าได้ง่ายและเหมาะสมคือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับภูมิภาค ภาคใดเป็นภูมิภาคที่เก่าแก่มากที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นภูมิภาคที่เก่าแก่มากที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในภูมิภาค ที่สามารถค้นคว้าได้ง่ายและสะดวกมากในปัจจุบัน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ปัจจัยด้านใดที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา คือข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับธรรมชาติ คนไทยนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์คือข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 พระยาตากครองเมืองใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พระเจ้าตากสินทรงใช้เวลาในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ภายในเวลาเท่าใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พระยาตากรบชนะพม่าที่ใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เหตุผลที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าตากสิน ในการย้ายกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงธนบุรีคือข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เหตุผลใดที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การปกครองสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่ว่าสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น ลอยกระทง ไหลเรือไฟ เพื่อเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ก่อนที่คนไทยจะตั้งบ้านเมืองที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน มีหลักฐานใดว่ามีคนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้ว

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นอาณาจักรของคนไทยนั้น จากความสามารถของใคร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ว่า เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว… บอกอะไรแก่เรา

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้ำผีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลักฐานข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ ของภูมิภาคใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

โสมวรรณเป็นนักเรียนชั้น ป.5 ต้องการค้นคว้าประวัติของภาคเหนือ เรื่องสังคมและวัฒนธรรมสมัยอาณาจักรล้านนา แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าได้ง่ายและเหมาะสมคือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากการศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับภูมิภาค ภาคใดเป็นภูมิภาคที่เก่าแก่มากที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นภูมิภาคที่เก่าแก่มากที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในภูมิภาค ที่สามารถค้นคว้าได้ง่ายและสะดวกมากในปัจจุบัน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ปัจจัยด้านใดที่มีผลต่อพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา คือข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับธรรมชาติ คนไทยนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์คือข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 พระยาตากครองเมืองใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พระเจ้าตากสินทรงใช้เวลาในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ภายในเวลาเท่าใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พระยาตากรบชนะพม่าที่ใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เหตุผลที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าตากสิน ในการย้ายกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงธนบุรีคือข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เหตุผลใดที่พระเจ้าตากสินทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การปกครองสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน