มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002589

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 53 เวลา 14:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/34
คำถาม :

ถ้าผลการสอบถามนี้มากจากนักเรียน 500 คน กีฬาที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบมากที่สุดมีกี่คนถ้าผลการสอบถามนี้มากจากนักเรียน 500 คน  กีฬาที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบมากที่สุดมีกี่คน
ข้อที่ 2/34
คำถาม :

ถ้านักเรียนกลุ่มนี้ชอบว่ายน้ำ 190 คน นักเรียนที่ชอบกีฬาอื่นๆ มีกี่คน

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

ถ้ามีนักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกับเทนนิสมากกว่าฟุตบอล 3 คน นักเรียนที่ชอบว่ายน้ำมีกี่คน

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 6 ใบ มีหมายเลข 1-6 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมมากกว่า 6 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

ถุงใบที่หนึ่งมีลูกบอลสีแดง สีดำ และสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก ถุงใบที่สองและใบที่สามมีลูกบอลสีดำและสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลจากถุงทั้งสามใบ ถุงละ 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเดียวกันเป็นเท่าไร

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 3 ลูก สีแดง 7 ลูก และสีเขียว 4 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้สีเขียวหรือสีแดงเป็นเท่าไร

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

ฟ้ากับฝนเล่นเกมโดยมีกติกาว่า ให้แต่ละคนเขียนเลขโดด 2, 3 หรือ 4 เพียงตัวเดียว ลงบนกระดาษโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็น เมื่อทั้งสองฝ่ายเปิดเลขโดดดู ถ้าผลบวกของเลขโดดทั้งสองคนหารด้วย 2 ลงตัว ฟ้าจะเป็นผู้ชนะ ความน่าจะเป็นที่ฟ้าจะชนะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

ถ้าสุ่มเลือกคน 3 คน จากทั้งหมด 6 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้หญิง 1 คน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน ได้รับรางวัลดี 29 คน รางวัลมารยาทดี 19 คน รางวัลเรียนดีและมารยาทดี 11 คน ถ้าสุ่มเลือกมา 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยเป็นเท่าไร

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

จากการสำรวจค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชายจำนวน 12 คน ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 37 บาท และนักเรียนหญิงจำนวน 18 คน ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 42 บาท นักเรียนทั้งหมดใช้เงินเฉลี่ยคนละกี่บาท

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ 11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, x, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 พิสัยของข้อมูลเป็นเท่าไร

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 ถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี 5 อันตรภาคชั้น ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นควรเป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 อันตรภาคชั้นใดมีความถี่มากที่สุด

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

ในการสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนต้องสอบให้ครบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เกณฑ์การสอบคัดเลือก นักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ผลการสอบ 3 วิชาของน้ำฝน เป็นดังนี้ คณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 58 คะแนน ภาษาอังกฤษ 65 คะแนน น้ำฝนต้องทำคะแนนวิชาภาษาไทยอย่างน้อยกี่คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 100 ใบ หมายเลข 1 ถึง 100 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่มีรากที่สามเป็นจำนวนเต็มเท่าไร

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

ถ้าผลการสอบถามนี้มากจากนักเรียน 500 คน กีฬาที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบมากที่สุดมีกี่คนถ้าผลการสอบถามนี้มากจากนักเรียน 500 คน  กีฬาที่นักเรียนกลุ่มนี้ชอบมากที่สุดมีกี่คน
ข้อที่ 19/34
คำถาม :

ถ้านักเรียนกลุ่มนี้ชอบว่ายน้ำ 190 คน นักเรียนที่ชอบกีฬาอื่นๆ มีกี่คน

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

ถ้ามีนักเรียนที่ชอบว่ายน้ำกับเทนนิสมากกว่าฟุตบอล 3 คน นักเรียนที่ชอบว่ายน้ำมีกี่คน

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 6 ใบ มีหมายเลข 1-6 กำกับไว้ใบละ 1 หมายเลข สุ่มหยิบสลาก 2 ใบ พร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลรวมมากกว่า 6 เป็นเท่าไร

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

ถุงใบที่หนึ่งมีลูกบอลสีแดง สีดำ และสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก ถุงใบที่สองและใบที่สามมีลูกบอลสีดำและสีเหลืองอย่างละ 1 ลูก สุ่มหยิบลูกบอลจากถุงทั้งสามใบ ถุงละ 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีเดียวกันเป็นเท่าไร

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว 3 ลูก สีแดง 7 ลูก และสีเขียว 4 ลูก สุ่มหยิบลูกปิงปอง 1 ลูก ความน่าจะเป็นที่จะได้สีเขียวหรือสีแดงเป็นเท่าไร

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

ฟ้ากับฝนเล่นเกมโดยมีกติกาว่า ให้แต่ละคนเขียนเลขโดด 2, 3 หรือ 4 เพียงตัวเดียว ลงบนกระดาษโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็น เมื่อทั้งสองฝ่ายเปิดเลขโดดดู ถ้าผลบวกของเลขโดดทั้งสองคนหารด้วย 2 ลงตัว ฟ้าจะเป็นผู้ชนะ ความน่าจะเป็นที่ฟ้าจะชนะเป็นเท่าไร

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

ถ้าสุ่มเลือกคน 3 คน จากทั้งหมด 6 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 4 คน และหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่จะเลือกได้หญิง 1 คน เป็นเท่าไร

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

นักเรียนห้องหนึ่งมี 40 คน ได้รับรางวัลดี 29 คน รางวัลมารยาทดี 19 คน รางวัลเรียนดีและมารยาทดี 11 คน ถ้าสุ่มเลือกมา 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยเป็นเท่าไร

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

จากการสำรวจค่าอาหารกลางวันของนักเรียนชายจำนวน 12 คน ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 37 บาท และนักเรียนหญิงจำนวน 18 คน ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 42 บาท นักเรียนทั้งหมดใช้เงินเฉลี่ยคนละกี่บาท

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

นักเรียน 3 คน มีความสูงเฉลี่ย 156 เซนติเมตร มัธยฐาน 155 เซนติเมตร และพิสัยเท่ากับ 11 นักเรียนคนที่สูงที่สุดมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 5, 5, 5, x, 8, 8, 8, 15, 15 และ 15 ถ้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 8.9 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 พิสัยของข้อมูลเป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 ถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี 5 อันตรภาคชั้น ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นควรเป็นเท่าไร

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 30 คน เป็นดังนี้ 50 68 45 72 81 56 86 91 42 51 74 73 63 91 53 48 77 66 69 75 84 89 92 39 83 58 69 75 40 58 อันตรภาคชั้นใดมีความถี่มากที่สุด

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

ในการสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนต้องสอบให้ครบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน เกณฑ์การสอบคัดเลือก นักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 วิชา ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน มีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ผลการสอบ 3 วิชาของน้ำฝน เป็นดังนี้ คณิตศาสตร์ 50 คะแนน วิทยาศาสตร์ 58 คะแนน ภาษาอังกฤษ 65 คะแนน น้ำฝนต้องทำคะแนนวิชาภาษาไทยอย่างน้อยกี่คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีสลาก 100 ใบ หมายเลข 1 ถึง 100 สุ่มหยิบสลาก 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่จะได้สลากที่มีหมายเลขเป็นจำนวนที่มีรากที่สามเป็นจำนวนเต็มเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน