มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002567

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 7 พ.ค. 53 เวลา 17:53 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/34
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่บนกราฟเส้นตรงเดียวกัน

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่บนกราฟเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (1, 15), (2, 12), (7, -3)

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านบนตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านบนตรงกับข้อใด
ข้อที่ 4/34
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/34
คำถาม :

จากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดจากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใด
ข้อที่ 6/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1, -6), B(2, -1) และ C(3, -5) ถ้าเลื่อนขนานรูปต้นแบบไปทางซ้าย 5 หน่วย และเลื่อนขึ้นบน 3 หน่วย พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนานตรงกับข้อใด

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(-5, -5), B(-3, 1) และ C(-1, -3) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน y = -x พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1, -1), B(4, -1) และ C(4, 3) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-2, 0) ในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม 270 องศา พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ AC = DF, มุม BAC = มุม EDF, AB = DE และ มุม DFE = 40 องศา ขนาดของ มุม BCD ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ AC = DF, มุม BAC = มุม EDF, AB = DE และ มุม DFE = 40 องศา ขนาดของ มุม BCD ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 10/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐาน จุด D และจุด E เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน AB และด้าน AC ตามลำดับ จงหาว่า ΔBCD ≅ ΔCBE ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐาน จุด D และจุด E เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน AB และด้าน AC ตามลำดับ จงหาว่า ΔBCD ≅ ΔCBE ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 11/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC และ ΔBDC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐานร่วมกัน จงหาว่า ΔABD ≅ ΔACD ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC และ ΔBDC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐานร่วมกัน จงหาว่า ΔABD ≅ ΔACD ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 12/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 45 องศา และ มุม CDG = 75 องศา มุมกลับ BFD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 45 องศา และ มุม CDG = 75 องศา มุมกลับ BFD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 13/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 82 องศา และ มุม CDE = 102 องศา มุมกลับ BED มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 82 องศา และ มุม CDE = 102 องศา มุมกลับ BED มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 14/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABO = 30 องศา , มุม COE เป็นมุมฉาก , มุม GOB = 2x องศา และ มุม EOF = x องศา มุม FOD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABO = 30 องศา , มุม COE เป็นมุมฉาก , มุม GOB = 2x องศา และ มุม EOF = x องศา มุม FOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 15/34
คำถาม :

จากรูป อัตราส่วนในข้อใดให้ค่า x ที่ถูกต้องจากรูป อัตราส่วนในข้อใดให้ค่า x ที่ถูกต้อง
ข้อที่ 16/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้จากรูป กำหนดให้
ข้อที่ 17/34
คำถาม :

จากรูป ข้อใดเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่ถูกต้องจากรูป ข้อใดเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่ถูกต้อง
ข้อที่ 18/34
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่บนกราฟเส้นตรงเดียวกัน

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใดอยู่บนกราฟเส้นตรงที่ลากผ่านจุด (1, 15), (2, 12), (7, -3)

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านบนตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านบนตรงกับข้อใด
ข้อที่ 21/34
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ ภาพที่เกิดจากการมองด้านหน้าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/34
คำถาม :

จากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใดจากภาพการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างที่กำหนดให้ ตรงกับรูปเรขาคณิตสามมิติข้อใด
ข้อที่ 23/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1, -6), B(2, -1) และ C(3, -5) ถ้าเลื่อนขนานรูปต้นแบบไปทางซ้าย 5 หน่วย และเลื่อนขึ้นบน 3 หน่วย พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนานตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(-5, -5), B(-3, 1) และ C(-1, -3) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน y = -x พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดของจุดยอดคือ A(1, -1), B(4, -1) และ C(4, 3) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-2, 0) ในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยมุม 270 องศา พิกัดจุดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ AC = DF, มุม BAC = มุม EDF, AB = DE และ มุม DFE = 40 องศา ขนาดของ มุม BCD ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ AC = DF, มุม BAC = มุม EDF, AB = DE และ มุม DFE = 40 องศา ขนาดของ มุม BCD ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 27/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐาน จุด D และจุด E เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน AB และด้าน AC ตามลำดับ จงหาว่า ΔBCD ≅ ΔCBE ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐาน จุด D และจุด E เป็นจุดแบ่งครึ่งด้าน AB และด้าน AC ตามลำดับ จงหาว่า ΔBCD ≅ ΔCBE ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 28/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC และ ΔBDC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐานร่วมกัน จงหาว่า ΔABD ≅ ΔACD ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ ΔABC และ ΔBDC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีด้าน BC เป็นฐานร่วมกัน จงหาว่า ΔABD ≅ ΔACD ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 29/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 45 องศา และ มุม CDG = 75 องศา มุมกลับ BFD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 45 องศา และ มุม CDG = 75 องศา มุมกลับ BFD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 30/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 82 องศา และ มุม CDE = 102 องศา มุมกลับ BED มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABE = 82 องศา และ มุม CDE = 102 องศา มุมกลับ BED มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 31/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABO = 30 องศา , มุม COE เป็นมุมฉาก , มุม GOB = 2x องศา และ มุม EOF = x องศา มุม FOD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD, มุม ABO = 30 องศา , มุม COE เป็นมุมฉาก , มุม GOB = 2x องศา และ มุม EOF = x องศา มุม FOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 32/34
คำถาม :

จากรูป อัตราส่วนในข้อใดให้ค่า x ที่ถูกต้องจากรูป อัตราส่วนในข้อใดให้ค่า x ที่ถูกต้อง
ข้อที่ 33/34
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้จากรูป กำหนดให้
ข้อที่ 34/34
คำถาม :

จากรูป ข้อใดเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่ถูกต้องจากรูป ข้อใดเป็นอัตราส่วนของรูปสามเหลี่ยมคล้ายที่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน