มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่18

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002565

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 7 พ.ค. 53 เวลา 17:34 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต , การแปลงทางเรขาคณิต , แบบรูปและความสัมพันธ์

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้าง ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้าง ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดจากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(3, 1), B(2, -2) และ C(5, -4) ถ้าเลื่อนรูปต้นแบบขึ้นบน 2 หน่วย และเลื่อนไปทางซ้าย 5 หน่วย พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(-2, 6), B(-1, 3), C(2, 3) และ D(3, 6) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน x = y พิกัดจุดของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(1, -1), B(1, -5) และ C(4, -1) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (2, 2) ในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 องศา พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม PAC = มุม QBD = 110 องศา และ มุม OAB = มุม OBA = 50 องศา ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้ มุม PAC = มุม QBD = 110 องศา และ มุม OAB = มุม OBA = 50 องศา ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ จุด O เป็นจุดกึ่งกลางของ ส่วนของเส้นตรง AB, มุม AOC = มุม BOD และ มุม DAO = มุม CBO จงหาว่า Δ AOD ≌ ΔBOC ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ จุด O เป็นจุดกึ่งกลางของ ส่วนของเส้นตรง AB, มุม AOC = มุม BOD และ มุม DAO = มุม CBO จงหาว่า Δ AOD ≌ ΔBOC ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ OA = OB = OC และ AB = BC = CA จงหาขนาดของ มุม BOC และ มุม BAOจากรูป กำหนดให้ OA = OB = OC และ AB = BC = CA จงหาขนาดของ มุม BOC และ มุม BAO
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , มุม ABO = 62 องศา และ มุม ODE = 61 องศา มุม CBO มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , มุม ABO = 62 องศา และ มุม ODE = 61 องศา มุม CBO มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF , มุม ABC = 35 องศา และ มุม DEF = 115 องศา มุม CBD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF , มุม ABC = 35 องศา และ มุม DEF = 115 องศา มุม CBD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม EOF = 92 องศา และ มุม OCD = 49 องศา มุม BOD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม EOF = 92 องศา และ มุม OCD = 49 องศา มุม BOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม ABE = 85 องศา และ มุม DCF = 33 องศา มุม ACB มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม ABE = 85 องศา และ มุม DCF = 33 องศา มุม ACB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม PAB = มุม QAC = 45 องศา และ AB = AC มุม BOC มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ มุม PAB = มุม QAC = 45 องศา และ AB = AC มุม BOC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป มุม ABC มีขนาดกี่องศาจากการสร้างดังรูป มุม ABC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม POR และมุม ROQ แล้วแบ่งครึ่งมุมอีก 2 ครั้ง ขนาดของมุม AOB เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม CODจากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม POR และมุม ROQ แล้วแบ่งครึ่งมุมอีก 2 ครั้ง ขนาดของมุม AOB เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม COD
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใด เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้องจากการสร้างดังรูป ข้อใดไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้าง ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้าง ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดจากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(3, 1), B(2, -2) และ C(5, -4) ถ้าเลื่อนรูปต้นแบบขึ้นบน 2 หน่วย และเลื่อนไปทางซ้าย 5 หน่วย พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(-2, 6), B(-1, 3), C(2, 3) และ D(3, 6) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน x = y พิกัดจุดของรูปสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ มีพิกัดจุดคือ A(1, -1), B(1, -5) และ C(4, -1) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (2, 2) ในทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 องศา พิกัดจุดของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม PAC = มุม QBD = 110 องศา และ มุม OAB = มุม OBA = 50 องศา ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้ มุม PAC = มุม QBD = 110 องศา และ มุม OAB = มุม OBA = 50 องศา ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ จุด O เป็นจุดกึ่งกลางของ ส่วนของเส้นตรง AB, มุม AOC = มุม BOD และ มุม DAO = มุม CBO จงหาว่า Δ AOD ≌ ΔBOC ด้วยความสัมพันธ์แบบใดจากรูป กำหนดให้ จุด O เป็นจุดกึ่งกลางของ ส่วนของเส้นตรง AB, มุม AOC = มุม BOD และ มุม DAO = มุม CBO จงหาว่า Δ AOD ≌ ΔBOC ด้วยความสัมพันธ์แบบใด
ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ OA = OB = OC และ AB = BC = CA จงหาขนาดของ มุม BOC และ มุม BAOจากรูป กำหนดให้ OA = OB = OC และ AB = BC = CA จงหาขนาดของ มุม BOC และ มุม BAO
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , มุม ABO = 62 องศา และ มุม ODE = 61 องศา มุม CBO มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , ส่วนของเส้นตรง BC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE , มุม ABO = 62 องศา และ มุม ODE = 61 องศา มุม CBO มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF , มุม ABC = 35 องศา และ มุม DEF = 115 องศา มุม CBD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง EF , มุม ABC = 35 องศา และ มุม DEF = 115 องศา มุม CBD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม EOF = 92 องศา และ มุม OCD = 49 องศา มุม BOD มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม EOF = 92 องศา และ มุม OCD = 49 องศา มุม BOD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม ABE = 85 องศา และ มุม DCF = 33 องศา มุม ACB มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD , มุม ABE = 85 องศา และ มุม DCF = 33 องศา มุม ACB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม PAB = มุม QAC = 45 องศา และ AB = AC มุม BOC มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ มุม PAB = มุม QAC = 45 องศา และ AB = AC มุม BOC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากการสร้างดังรูป มุม ABC มีขนาดกี่องศาจากการสร้างดังรูป มุม ABC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม POR และมุม ROQ แล้วแบ่งครึ่งมุมอีก 2 ครั้ง ขนาดของมุม AOB เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม CODจากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม POR และมุม ROQ แล้วแบ่งครึ่งมุมอีก 2 ครั้ง ขนาดของมุม AOB เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม COD
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

คู่อันดับในข้อใด เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน