มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002469

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 23 เม.ย. 53 เวลา 16:17 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ทรงกระบอกตันมีปริมาตร 176 ลูกบาศก์ฟุต มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ฟุต จะมีความสูงกี่ฟุต กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พีระมิดตรงฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ฐานยาวด้านละ 6 เซนติเมตร และสูงเอียง 10 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กรวยกลมที่มีปริมาตร 352 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่าไร กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หลอมโลหะทรงกลมตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว แล้วนำมาหล่อเป็นกรวยตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูงเอียง 5 นิ้ว จะได้กรวยตันทั้งหมดกี่อัน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x – 4y = 12 ตัดแกน Y และแกน X ที่จุดใดตามลำดับ

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กราฟของสมการใดทำมุมแหลมกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กำหนดจุด (-4, -k) อยู่บนกราฟของสมการ y = 5x + 3 ค่า K ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของเส้นตรง 2y = ax – 7 ผ่านจุด (3, -2) ค่า a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x + 4y = 6 ตัดกับกราฟของสมการ 6x – 4y = 12 ที่จุดใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กราฟเส้นตรงที่ขนานกับแกน Y และอย่าห่างจากจุด (-2, 4) ไปทางซ้ายเป็นระยะ 6 หน่วย ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดไม่มีคำตอบ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 7x – 9y + 4 = 0 กับ x – 3y = -4 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้า (m, n) เป็นคำตอบของระบบสมการ -5x – 8y – 11 = 0 กับ 3(x – 1) – 4(2 + y) + 11 = 0 แล้วค่าของ 2m – 4n ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บิดามีอายุเป็น 3 เท่าของอายุบุตร ถ้าในอีก 8 ปีข้างหน้าบิดามีอายุเป็น 2 เท่าของอายุบุตร ปัจจุบันบิดามีอายุกี่ปี

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

แป้งชนิดที่หนึ่งราคากิโลกรัมละ 12 บาท แป้งชนิดที่สองราคากิโลกรัมละ 15 บาท ถ้าจะซื้อแป้งทั้งสองชนิดมาผสมกันแล้วขายในราคากิโลกรัมละ 14 บาท จะต้องผสมข้าวชนิดที่หนึ่งต่อชนิดที่สองในอัตราส่วนเท่าใด จึงจะขายได้เท่าทุนพอดี

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เรือโดยสารลำหนึ่งแล่นทวนน้ำได้ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที แต่ถ้าแล่นตามน้ำจะได้ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร ในเวลาที่เท่ากัน อัตราเร็วของกระแสน้ำและอัตราเร็วเรือในน้ำนิ่งเป็นเท่าไรตามลำดับ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔCAB ̴ ΔDEB ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ΔCAB ̴ ΔDEB ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี BC เป็นฐานยาว 18 หน่วย ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 15 หน่วย AF = FD = DC , BG = GE = EC และจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี BC เป็นฐานยาว 18 หน่วย ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 15 หน่วย AF = FD = DC , BG = GE = EC และ
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

โอโน่ต้องการหาความสูงของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จึงวัดความยาวของเงาต้นไม้ต้นนี้ซึ่งทอดยาว 2.5 เมตร และปักไม้ตั้งฉากกับพื้นดินให้ปลายไม้อยู่สูงจากพื้นดิน 1.2 เมตร แล้ววัดความยาวของเงาไม้ที่ปักซึ่งทอดยาว 0.5 เมตร ต้นไม้นี้สูงเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ทรงกระบอกตันมีปริมาตร 176 ลูกบาศก์ฟุต มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ฟุต จะมีความสูงกี่ฟุต กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พีระมิดตรงฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ฐานยาวด้านละ 6 เซนติเมตร และสูงเอียง 10 เซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กรวยกลมที่มีปริมาตร 352 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่าไร กำหนด π ≈ 22/7

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หลอมโลหะทรงกลมตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 นิ้ว แล้วนำมาหล่อเป็นกรวยตันที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูงเอียง 5 นิ้ว จะได้กรวยตันทั้งหมดกี่อัน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x – 4y = 12 ตัดแกน Y และแกน X ที่จุดใดตามลำดับ

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กราฟของสมการใดทำมุมแหลมกับแกน X ในทิศทวนเข็มนาฬิกา

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กำหนดจุด (-4, -k) อยู่บนกราฟของสมการ y = 5x + 3 ค่า K ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กำหนดให้กราฟของเส้นตรง 2y = ax – 7 ผ่านจุด (3, -2) ค่า a ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กราฟของสมการ 3x + 4y = 6 ตัดกับกราฟของสมการ 6x – 4y = 12 ที่จุดใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กราฟเส้นตรงที่ขนานกับแกน Y และอย่าห่างจากจุด (-2, 4) ไปทางซ้ายเป็นระยะ 6 หน่วย ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ระบบสมการในข้อใดไม่มีคำตอบ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำตอบของระบบสมการ 7x – 9y + 4 = 0 กับ x – 3y = -4 ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้า (m, n) เป็นคำตอบของระบบสมการ -5x – 8y – 11 = 0 กับ 3(x – 1) – 4(2 + y) + 11 = 0 แล้วค่าของ 2m – 4n ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บิดามีอายุเป็น 3 เท่าของอายุบุตร ถ้าในอีก 8 ปีข้างหน้าบิดามีอายุเป็น 2 เท่าของอายุบุตร ปัจจุบันบิดามีอายุกี่ปี

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

แป้งชนิดที่หนึ่งราคากิโลกรัมละ 12 บาท แป้งชนิดที่สองราคากิโลกรัมละ 15 บาท ถ้าจะซื้อแป้งทั้งสองชนิดมาผสมกันแล้วขายในราคากิโลกรัมละ 14 บาท จะต้องผสมข้าวชนิดที่หนึ่งต่อชนิดที่สองในอัตราส่วนเท่าใด จึงจะขายได้เท่าทุนพอดี

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เรือโดยสารลำหนึ่งแล่นทวนน้ำได้ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที แต่ถ้าแล่นตามน้ำจะได้ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร ในเวลาที่เท่ากัน อัตราเร็วของกระแสน้ำและอัตราเร็วเรือในน้ำนิ่งเป็นเท่าไรตามลำดับ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔCAB ̴ ΔDEB ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนดให้ ΔCAB ̴ ΔDEB ความยาวของด้าน AC ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี BC เป็นฐานยาว 18 หน่วย ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 15 หน่วย AF = FD = DC , BG = GE = EC และจากรูป กำหนดให้ ΔABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มี BC เป็นฐานยาว 18 หน่วย ด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 15 หน่วย AF = FD = DC , BG = GE = EC และ
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

โอโน่ต้องการหาความสูงของต้นไม้ชนิดหนึ่ง จึงวัดความยาวของเงาต้นไม้ต้นนี้ซึ่งทอดยาว 2.5 เมตร และปักไม้ตั้งฉากกับพื้นดินให้ปลายไม้อยู่สูงจากพื้นดิน 1.2 เมตร แล้ววัดความยาวของเงาไม้ที่ปักซึ่งทอดยาว 0.5 เมตร ต้นไม้นี้สูงเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน