มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002467

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 23 เม.ย. 53 เวลา 16:01 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เมื่อเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา 8 หน่วย แล้วเลื่อนลง 1 หน่วย พิกัดของจุดที่ได้จากการเลื่อน ตรงกับข้อใดเมื่อเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา 8 หน่วย แล้วเลื่อนลง 1 หน่วย พิกัดของจุดที่ได้จากการเลื่อน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เมื่อสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีสมการเส้นตรง y = -1 เป็นเส้นของการสะท้อนพิกัดของจุดที่ได้จากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมื่อหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-1, 0) ด้วยมุม 180 องศา พิกัดของจุดที่ได้จากการหมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔADE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ BD = EC ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้ ΔADE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ BD = EC ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง BG ยาวเท่าไรส่วนของเส้นตรง BG ยาวเท่าไร
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AG ยาวเท่าไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด AB = 5 ซม. , AE = 3 ซม. , CD = 10 ซม. , DF = 8 ซม. และ EF = 2 ซม. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรจากรูป กำหนด AB = 5 ซม. , AE = 3 ซม. , CD = 10 ซม. , DF = 8 ซม. และ EF = 2 ซม. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
ข้อที่ 11/40
คำถาม :

มุม COP มีขนาดเท่าไรมุม COP มีขนาดเท่าไร
ข้อที่ 12/40
คำถาม :

มุม DCO มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

มุม PDE มีขนาดเท่าไรมุม PDE มีขนาดเท่าไร
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

มุม QBC มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

มุม DCF มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากโจทย์ 2x – 11 มีค่าตรงกับข้อใดจากโจทย์ 2x – 11 มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สองพี่น้องขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน โดยพี่ขี่ด้วยอัตราเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้องขี่ด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อน้องขี่จักรยานไปได้ 5 กิโลเมตร พี่จึงขี่ตามไปและไปถึงโรงเรียนทันน้องพอดี ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อุมาพรซื้อปากกามา 2 ชนิดรวมกัน 13 แท่ง ราคา 220 บาท โดยปากกาชนิดที่หนึ่ง ราคาแท่งละ 12 บาท ชนิดที่สอง ราคาแท่งละ 20 บาท อุมาพรซื้อปากกาชนิดละกี่แท่ง

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไรจากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

อ่างเก็บน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ก้นอ่าง 96 ตารางเมตร บ่อลึก 2 เมตร ถ้าอ่างเก็บน้ำไว้ 144 ลูกบาศก์เมตร แล้วระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบนของอ่างเก็บน้ำกี่เซนติเมตร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เมื่อเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา 8 หน่วย แล้วเลื่อนลง 1 หน่วย พิกัดของจุดที่ได้จากการเลื่อน ตรงกับข้อใดเมื่อเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวา 8 หน่วย แล้วเลื่อนลง 1 หน่วย พิกัดของจุดที่ได้จากการเลื่อน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เมื่อสะท้อนรูปต้นแบบ โดยมีสมการเส้นตรง y = -1 เป็นเส้นของการสะท้อนพิกัดของจุดที่ได้จากการสะท้อน ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมื่อหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (-1, 0) ด้วยมุม 180 องศา พิกัดของจุดที่ได้จากการหมุนตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ ΔADE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ BD = EC ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องจากรูป กำหนดให้ ΔADE เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และ BD = EC ข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดผลลัพธ์ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง BG ยาวเท่าไรส่วนของเส้นตรง BG ยาวเท่าไร
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ส่วนของเส้นตรง AG ยาวเท่าไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด AB = 5 ซม. , AE = 3 ซม. , CD = 10 ซม. , DF = 8 ซม. และ EF = 2 ซม. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตรจากรูป กำหนด AB = 5 ซม. , AE = 3 ซม. , CD = 10 ซม. , DF = 8 ซม. และ EF = 2 ซม. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
ข้อที่ 31/40
คำถาม :

มุม COP มีขนาดเท่าไรมุม COP มีขนาดเท่าไร
ข้อที่ 32/40
คำถาม :

มุม DCO มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

มุม PDE มีขนาดเท่าไรมุม PDE มีขนาดเท่าไร
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

มุม QBC มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

มุม DCF มีขนาดเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากโจทย์ 2x – 11 มีค่าตรงกับข้อใดจากโจทย์ 2x – 11 มีค่าตรงกับข้อใด
ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สองพี่น้องขี่จักรยานจากบ้านไปโรงเรียน โดยพี่ขี่ด้วยอัตราเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง น้องขี่ด้วยอัตราเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อน้องขี่จักรยานไปได้ 5 กิโลเมตร พี่จึงขี่ตามไปและไปถึงโรงเรียนทันน้องพอดี ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนกี่กิโลเมตร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อุมาพรซื้อปากกามา 2 ชนิดรวมกัน 13 แท่ง ราคา 220 บาท โดยปากกาชนิดที่หนึ่ง ราคาแท่งละ 12 บาท ชนิดที่สอง ราคาแท่งละ 20 บาท อุมาพรซื้อปากกาชนิดละกี่แท่ง

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไรจากรูป พื้นที่ผิวทั้งหมดเป็นเท่าไร
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

อ่างเก็บน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่ก้นอ่าง 96 ตารางเมตร บ่อลึก 2 เมตร ถ้าอ่างเก็บน้ำไว้ 144 ลูกบาศก์เมตร แล้วระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบบนของอ่างเก็บน้ำกี่เซนติเมตร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน