มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA002439

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 20 เม.ย. 53 เวลา 14:32 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ , เรขาคณิต , การแปลงทางเรขาคณิต

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จุด (-5, -3) เกิดจากการเลื่อนจุดใดบนระนาบพิกัดฉาก

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เมื่อสะท้อนจุด (-10, 11) กับเส้นตรง y = 8 แล้วสะท้อนต่อกับเส้นตรง x + 6 = 0 จะได้จุดใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จุด (3, -4) เกิดจากการหมุนจุดต่อไปนี้บนระนาบพิกัดฉาก ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้จุด M และจุด N อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ตามลำดับ ซึ่ง AM = AN และ MB = NC ΔBMO ≌ ΔCNO ตามเหตุผลในข้อใดจากรูป กำหนดให้จุด M และจุด N อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ตามลำดับ ซึ่ง AM = AN และ MB = NC
ΔBMO ≌ ΔCNO ตามเหตุผลในข้อใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BD และส่วนของเส้นตรง CE เป็นความสูงของ ΔABC ซึ่ง BD = CE ผลสรุปในข้อใดถูกต้องจากรูป กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BD และส่วนของเส้นตรง CE เป็นความสูงของ ΔABC ซึ่ง BD = CE ผลสรุปในข้อใดถูกต้อง
ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้มุม ABD = มุม DCA และ มุม BCA = มุม CBD ΔABC ≌ ΔDCB ตามเหตุผลในข้อใดจากรูป กำหนดให้มุม ABD = มุม DCA และ มุม BCA = มุม CBD ΔABC ≌ ΔDCB ตามเหตุผลในข้อใด
ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

รากที่สามของ 10,648 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

จากรูป ค่าของ a ตรงกับข้อใดจากรูป ค่าของ a ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 10/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาวด้านละ 12 นิ้ว จะมีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 24 นิ้ว ถ้าผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 40 นิ้ว รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด เส้นตรง AB ขนานกับ เส้นตรง CD ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด เส้นตรง AB ขนานกับ เส้นตรง CD ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 13/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง CB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง CB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง BE ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง BE ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 28 โดยที่จำนวนหนึ่งเป็นสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่ง จำนวนมากมีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ปัจจุบันอายุของต๋องกับต้อมมีอัตราส่วนเป็น 2 : 3 เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของต๋องกับต้อม มีอัตราส่วนเป็น 3 : 5 ปัจจุบันต๋องมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ป๋องมีเงินจำนวนหนึ่ง ถ้าสามเท่าของเงินของป๋องรวมกับเงินที่พ่อกับแม่ให้เป็นเงิน 680 บาท ถ้าแม่ให้ 320 บาท พ่อให้มากกว่าแม่ครึ่งหนึ่ง เดิมป๋องมีเงินเท่าไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ 48 เมตร ถ้าด้านกว้างยาวกว่าครึ่งหนึ่งของด้านยาวอยู่ 6 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

จากรูปมีปริมาตรเท่าไรจากรูปมีปริมาตรเท่าไร
ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 22 เมตร กว้าง 8 เมตร ลึก 1.5 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดินราคาลูกบาศก์เมตรละ 12 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จุด (-5, -3) เกิดจากการเลื่อนจุดใดบนระนาบพิกัดฉาก

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เมื่อสะท้อนจุด (-10, 11) กับเส้นตรง y = 8 แล้วสะท้อนต่อกับเส้นตรง x + 6 = 0 จะได้จุดใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จุด (3, -4) เกิดจากการหมุนจุดต่อไปนี้บนระนาบพิกัดฉาก ยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้จุด M และจุด N อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ตามลำดับ ซึ่ง AM = AN และ MB = NC ΔBMO ≌ ΔCNO ตามเหตุผลในข้อใดจากรูป กำหนดให้จุด M และจุด N อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ตามลำดับ ซึ่ง AM = AN และ MB = NC
ΔBMO ≌ ΔCNO ตามเหตุผลในข้อใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BD และส่วนของเส้นตรง CE เป็นความสูงของ ΔABC ซึ่ง BD = CE ผลสรุปในข้อใดถูกต้องจากรูป กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BD และส่วนของเส้นตรง CE เป็นความสูงของ ΔABC ซึ่ง BD = CE ผลสรุปในข้อใดถูกต้อง
ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้มุม ABD = มุม DCA และ มุม BCA = มุม CBD ΔABC ≌ ΔDCB ตามเหตุผลในข้อใดจากรูป กำหนดให้มุม ABD = มุม DCA และ มุม BCA = มุม CBD ΔABC ≌ ΔDCB ตามเหตุผลในข้อใด
ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

รากที่สามของ 10,648 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

จากรูป ค่าของ a ตรงกับข้อใดจากรูป ค่าของ a ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 30/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาวด้านละ 12 นิ้ว จะมีความสูงเท่าไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่งมีด้านที่ฐานยาว 24 นิ้ว ถ้าผลบวกของด้านประกอบมุมยอดเป็น 40 นิ้ว รูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด เส้นตรง AB ขนานกับ เส้นตรง CD ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด เส้นตรง AB ขนานกับ เส้นตรง CD ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 33/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง CB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง CB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง DE ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง BE ค่าของ x ตรงกับข้อใดจากรูป กำหนด ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับ ส่วนของเส้นตรง BE ค่าของ x ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 28 โดยที่จำนวนหนึ่งเป็นสามเท่าของอีกจำนวนหนึ่ง จำนวนมากมีค่าตรงกับข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ปัจจุบันอายุของต๋องกับต้อมมีอัตราส่วนเป็น 2 : 3 เมื่อ 6 ปีที่แล้วอายุของต๋องกับต้อม มีอัตราส่วนเป็น 3 : 5 ปัจจุบันต๋องมีอายุกี่ปี

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ป๋องมีเงินจำนวนหนึ่ง ถ้าสามเท่าของเงินของป๋องรวมกับเงินที่พ่อกับแม่ให้เป็นเงิน 680 บาท ถ้าแม่ให้ 320 บาท พ่อให้มากกว่าแม่ครึ่งหนึ่ง เดิมป๋องมีเงินเท่าไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีความยาวของเส้นรอบรูปเท่ากับ 48 เมตร ถ้าด้านกว้างยาวกว่าครึ่งหนึ่งของด้านยาวอยู่ 6 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีพื้นที่กี่ตารางเมตร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

จากรูปมีปริมาตรเท่าไรจากรูปมีปริมาตรเท่าไร
ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 22 เมตร กว้าง 8 เมตร ลึก 1.5 เมตร ถ้าค่าจ้างขุดดินราคาลูกบาศก์เมตรละ 12 บาท จะต้องจ่ายค่าจ้างขุดเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน