ม.1

คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA102205

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 26 มี.ค. 53 เวลา 14:18 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เรขาคณิต

ผู้สร้าง : PingPong

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

รูปวงกลม A มีรัศมีเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 9 เท่าของรูปวงกลม B ค. รูปวงกลม A มีความยาวเส้นรอบวงเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ขนาดของมุมในข้อใดที่สร้างโดยใช้วงเวียนและสันตรงไม่ได้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม AOC และมุม DOC ตามลำดับ และแบ่งครึ่งมุม COB และมุม COF ตามลำดับ ขนาดของมุม DOF เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม EOGจากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม AOC และมุม DOC ตามลำดับ และแบ่งครึ่งมุม COB และมุม COF ตามลำดับ  ขนาดของมุม DOF เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม EOG
ข้อที่ 5/30
คำถาม :

จากรูปมุม CAB มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม CAB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม AOC = มุม BOD = 50 องศา และ OC = OD , มุม CED มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ มุม AOC = มุม BOD = 50 องศา  และ OC = OD , มุม CED มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 7/30
คำถาม :

จากรูปมุม BDC มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม BDC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากรูปมุม CAD มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม CAD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 9/30
คำถาม :

จากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใดจากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ข้อที่ 10/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 11/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูปตรงตามข้อใดรูปเรขาคณิตที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูปตรงตามข้อใด
ข้อที่ 12/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 13/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้างตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้างตรงกับข้อใด
ข้อที่ 14/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 15/30
คำถาม :

จากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดจากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด
ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

รูปวงกลม A มีรัศมีเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข. รูปวงกลม A มีพื้นที่เป็น 9 เท่าของรูปวงกลม B ค. รูปวงกลม A มีความยาวเส้นรอบวงเป็น 3 เท่าของรูปวงกลม B ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ขนาดของมุมในข้อใดที่สร้างโดยใช้วงเวียนและสันตรงไม่ได้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม AOC และมุม DOC ตามลำดับ และแบ่งครึ่งมุม COB และมุม COF ตามลำดับ ขนาดของมุม DOF เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม EOGจากรูป เป็นการแบ่งครึ่งมุม AOC และมุม DOC ตามลำดับ และแบ่งครึ่งมุม COB และมุม COF ตามลำดับ  ขนาดของมุม DOF เป็นกี่เท่าของขนาดของมุม EOG
ข้อที่ 20/30
คำถาม :

จากรูปมุม CAB มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม CAB มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากรูป กำหนดให้ มุม AOC = มุม BOD = 50 องศา และ OC = OD , มุม CED มีขนาดกี่องศาจากรูป กำหนดให้ มุม AOC = มุม BOD = 50 องศา  และ OC = OD , มุม CED มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 22/30
คำถาม :

จากรูปมุม BDC มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม BDC มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากรูปมุม CAD มีขนาดกี่องศาจากรูปมุม CAD มีขนาดกี่องศา
ข้อที่ 24/30
คำถาม :

จากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใดจากภาพสองมิติที่กำหนดให้ เมื่อนำมาพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติจะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ข้อที่ 25/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ ภาพสองมิติที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 26/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูปตรงตามข้อใดรูปเรขาคณิตที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดังรูปตรงตามข้อใด
ข้อที่ 27/30
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใดรูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการประกอบรูป ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 28/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้างตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านข้างตรงกับข้อใด
ข้อที่ 29/30
คำถาม :

จากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใดจากรูปเรขาคณิตที่กำหนดให้ภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านบน ตรงกับข้อใด
ข้อที่ 30/30
คำถาม :

จากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดจากภาพการมองด้านหน้า ด้านบน และด้านข้างที่กำหนดให้ เกิดจากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน