ป.5

เรื่อง ข้อมูลและแผนภูมิ ป.5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPB501405

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.5

สร้างเมื่อ

: 10 ก.พ. 53 เวลา 10:35 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สถิติ และความน่าจะเป็น

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบต่างจากแผนภูมิแท่งตามข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 วิชาที่ ด.ช.นวพล ทำได้คะแนนดีที่สุดคือวิชาใดอ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7
วิชาที่ ด.ช.นวพล ทำได้คะแนนดีที่สุดคือวิชาใด
ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 หากครูกำหนดว่า ผลสอบต้องได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน ด.ช.นวพล สอบวิชาใดไม่ผ่าน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 คะแนนสอบในวิชาที่ได้สูงสุดต่างจากคะแนนสอบในวิชาที่ได้ต่ำสุดกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแต่ละวิชาของ ด.ช.นวพล มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 เดือนมกราคม ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์เท่าไรอ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12
เดือนมกราคม ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์เท่าไร
ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 เดือนใดที่ ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 หาก ด.ญ.จตุพร นำเงินที่เก็บออมได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ไปซื้อของขวัญให้แม่เป็นเงิน 150 บาท ด.ญ.จตุพรจะเหลือเงินอีกกี่บาท

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 ถ้า ด.ญ.จตุพรนำเงินที่เก็บออมได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ไปฝากธนาคาร เมื่อครบปีธนาคารคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับ ร้อยละ 5 ของเงินที่นำมาฝาก ด.ญ.จตุพร จะได้ดอกเบี้ยกี่บาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 5 คือ ฝากเงิน 100 บาทได้ดอกเบี้ย 5 บาท)

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ในปี พ.ศ. ใดบ้างที่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าอัญมณีอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18
ในปี พ.ศ. ใดบ้างที่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าอัญมณี
ข้อที่ 14/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 จากแผนภูมิมูลค่าสินค้าที่ส่งออกมีลักษณะตามข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 มูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2545 เป็นเงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 หากในปี พ.ศ. 2543 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในแผนภูมิ 10 ล้านบาท จะมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าการส่งออกอัญมณีในปี พ.ศ.เดียวกันอยู่เท่าไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ในปี พ.ศ.ใดที่มูลค่าการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอัญมณีมีค่าสูงสุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ปี พ.ศ.ใดบ้าง ที่มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอัญมณีมีค่าแตกต่างกันมากที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องในการเขียนแผนภูมิแท่ง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในแผนภูมิแท่งใช้เส้นหยัก แสดงถึงอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบต่างจากแผนภูมิแท่งตามข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 วิชาที่ ด.ช.นวพล ทำได้คะแนนดีที่สุดคือวิชาใดอ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7
วิชาที่ ด.ช.นวพล ทำได้คะแนนดีที่สุดคือวิชาใด
ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 หากครูกำหนดว่า ผลสอบต้องได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน ด.ช.นวพล สอบวิชาใดไม่ผ่าน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 คะแนนสอบในวิชาที่ได้สูงสุดต่างจากคะแนนสอบในวิชาที่ได้ต่ำสุดกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 4 - 7 เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแต่ละวิชาของ ด.ช.นวพล มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 เดือนมกราคม ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์เท่าไรอ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12
เดือนมกราคม ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์เท่าไร
ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 เดือนใดที่ ด.ญ.จตุพร เก็บออมเงินได้มากที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 หาก ด.ญ.จตุพร นำเงินที่เก็บออมได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ไปซื้อของขวัญให้แม่เป็นเงิน 150 บาท ด.ญ.จตุพรจะเหลือเงินอีกกี่บาท

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 8 - 12 ถ้า ด.ญ.จตุพรนำเงินที่เก็บออมได้ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ไปฝากธนาคาร เมื่อครบปีธนาคารคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับ ร้อยละ 5 ของเงินที่นำมาฝาก ด.ญ.จตุพร จะได้ดอกเบี้ยกี่บาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 5 คือ ฝากเงิน 100 บาทได้ดอกเบี้ย 5 บาท)

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ในปี พ.ศ. ใดบ้างที่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าอัญมณีอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18
ในปี พ.ศ. ใดบ้างที่ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังมีมูลค่าการส่งออกมากกว่าอัญมณี
ข้อที่ 34/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 จากแผนภูมิมูลค่าสินค้าที่ส่งออกมีลักษณะตามข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 มูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ส่งออกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2545 เป็นเงินทั้งหมดเท่าไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 หากในปี พ.ศ. 2543 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในแผนภูมิ 10 ล้านบาท จะมีมูลค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าการส่งออกอัญมณีในปี พ.ศ.เดียวกันอยู่เท่าไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ในปี พ.ศ.ใดที่มูลค่าการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอัญมณีมีค่าสูงสุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 13 - 18 ปี พ.ศ.ใดบ้าง ที่มูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและอัญมณีมีค่าแตกต่างกันมากที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องในการเขียนแผนภูมิแท่ง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในแผนภูมิแท่งใช้เส้นหยัก แสดงถึงอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน