ม.6

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB613578

จำนวนข้อ

: 160 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 23 เม.ย. 63 เวลา 23:43 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/160
คำถาม :

วิธีการเลือกโหวตคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับวิธีการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ในการบริหารและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

ข้อที่ 2/160
คำถาม :

นายแดงปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำจังหวัด การปฏิบัติหน้าที่ของนายแดงมีลักษณะสอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาข้อใด  

ข้อที่ 3/160
คำถาม :

นายดำเป็นคนใจดี ชอบทำบุญอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีคนถามเขามักจะตอบว่า “ที่ฉันต้องทำบุญและทำความดีอย่างสม่ำเสมอนี้ เพราะฉันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง” วิธีคิดของนายดำสอดคล้องกับเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติมากที่สุด  

ข้อที่ 4/160
คำถาม :

ใครควรได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาตามหลักสีลสิกขามากที่สุด  

ข้อที่ 5/160
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็น “เหตุ” ของน้ำแข็งตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ข้อที่ 6/160
คำถาม :

ศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฝ่ายเทวนิยมหรืออเทวนิยม ต่างก็มีจุดเริ่มต้นของการยอมรับนับถือและการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาของตนที่เหมือนกัน สิ่งนั้นคืออะไร  

ข้อที่ 7/160
คำถาม :

วันหนึ่ง ดำได้ชวนเพื่อนในกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ว่า ดำ “นี่พวกเรารู้ไหม หัวใจสำคัญของพุทธศาสนา คือคำสอนใด” แดง “ความไม่ประมาท” ขาว “ใช่ พุทธศาสนาถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสามารถสรุปลงในความไม่ประมาทนี่แหละ” ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย ดำ “แล้วอะไรเป็นหัวใจสำคัญของบทบัญญัติในศาสนาคริสต์ล่ะ” แดง “บทบัญญัติ 10 ประการไง” ดำ “บทบัญญัติเยอะไป มีบทบัญญัติที่เป็นบทสรุปของบทบัญญัติ 10 ประเภทนี้ไหม ข้อที่สำคัญที่สุดข้อเดียวแบบพุทธศาสนามีไหม” ขาว “นั่นสิ น่าจะมีนะ แต่บทบัญญัติข้อนั้นคืออะไรล่ะ” หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น นักเรียนจะบอกเพื่อน ๆ อย่างไร  

ข้อที่ 8/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ  

ข้อที่ 9/160
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกิน เป็นชั้นหนึ่งและชั้นต่อไปก็คือให้เกียรติว่า ยืนได้ด้วยตนเอง” จากพระราชดำรัสนี้หลักธรรมข้อใดมีความหมายมุ่งเน้นให้คนเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองและเป็นที่พึ่งของตนเองได้  

ข้อที่ 10/160
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละหมาดในวันศุกร์  

ข้อที่ 11/160
คำถาม :

เมื่อนักเรียนถูกเพื่อนชักชวนให้เล่นการพนัน หรือให้ยกพวกไปตีกับฝ่ายอื่น นักเรียนใช้สติพิจารณาด้วยตนเองว่า ขณะนี้เรากำลังเรียนหนังสือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามคำชวนเช่นนั้น อนาคตของเราจะเป็นเช่นไร ถ้าเราประสบภัยอันตรายใด ๆ พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ๆ ครู อาจารย์ และผู้หวังดีต่อเราจะรู้สึกอย่างไร เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจึงตัดสินใจไม่ไปตามคำชักชวน และตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตกเองและพ่อแม่หวังเอาไว้โดยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ยั่วยุใด ๆ การปรารภกับตนเองและคำนึงถึงความหวังดีของบุคคลใกล้ชิดที่มีต่อตนเช่นนี้จัดเป็นการครองตนตามหลักอธิปไตยข้อใด  

ข้อที่ 12/160
คำถาม :

นายแดงมุ่งมั่นทำงานขับรถส่งสินค้าด้วยความขยัน ไม่ย่อท้อ แม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตาม จนถึงเวลาสิ้นเดือน เขาได้รับเงินเดือนจากทางบริษัทมาจำนวน 20,000 บาท ใจหนึ่งก็อยากนำไปใช้จ่ายในครอบครัว อีกใจหนึ่งก็อยากนำไปลงทุนทำการค้าในหมู่บ้าน และใจหนึ่งอยากเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เขารู้สึกลังเล ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ทรัพย์เหล่านี้อย่างไร หากนักเรียนเป็นนายแดงจะตัดสินใจแบ่งทรัพย์นี้อย่างไรตามหลักโภควิภาค  

ข้อที่ 13/160
คำถาม :

“ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทถกฉบับจะมีบทบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงปณิธานและความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและไม่กระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการปฏิญาณตนของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นอาจมีถ้อยคำและบทบัญญัติที่แตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัย” ผู้เรียบเรียง วิจิตรา ประยูรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จเร พันธุ์เปรื่อง ที่มา: 2016 King Prajadhipok’s Institute เจตนารมณ์ของการปฏิญาณตนนี้สอดคล้องกับคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด  

ข้อที่ 14/160
คำถาม :

นางสาวฟ้าต้องการทำบุญตักบาตร จึงสอบถามเพื่อน ๆ ว่าเธอควรทำอย่างไร นักเรียนคนใดแนะนำนางสาวฟ้า ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 15/160
คำถาม :

วันหนึ่ง แดงได้กล่าวปรารภกับเพื่อน ๆ ว่า แดง "อาทิตย์หน้าจะครบรอบวันตายของคุณย่าแล้ว ทางบ้านกำลังเตรียมงานทำบุญอัฐิกันจนวุ่นเลยแหละ ตอนนี้นะ" ขาว "แล้วเธอรับหน้าที่ทำอะไรล่ะ" แดง "ฉันรับหน้าที่ไปนิมนต์พระ นี่ยังหนักใจอยู่เลยว่าจะบอกนิมนต์ว่าอย่างไรดีระหว่างใช้คำว่า เจริญพระพุทธมนต์ กับ สวดพระพุทธมนต์" เขียว "ฉันคุ้น ๆ นะ ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ต่างกัน แต่จำไม่ได้แล้วว่า งานมงคลกับงานอวมงคล เขานิยมใช้คำไหน เพราะคำใกล้เคียงกันมาก สับสนนะ" ฟ้า "จะทำให้ยุ่งยากทำไม ก็บอกว่า สวดมนต์ ก็พอ" หากนักเรียนเป็นเพื่อนกับแดง นักเรียนจะแนะนำอย่างไร

ข้อที่ 16/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ "ทาน" ในพระพุทธศาสนา กับ "ซะกาต" ในศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 17/160
คำถาม :

การกระทำในกรณีตามข้อใดเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

ข้อที่ 18/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นการทำสัญญาเช่าทรัพย์ที่สมบูรณ์ตามกฏหมาย

ข้อที่ 19/160
คำถาม :

การหมั้นในข้อใดสมบูรณ์ตามกฏหมาย

ข้อที่ 20/160
คำถาม :

ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฏหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฏหมาย จากบทกฏหมายข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฏหมายอาญา

ข้อที่ 21/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้หนี้ระงับ

ข้อที่ 22/160
คำถาม :

กฏหมายใดตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสภาไม่ให้ความเห็นชอบ

ข้อที่ 23/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงถึงความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม

ข้อที่ 24/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 25/160
คำถาม :

ประเพณีในวัฒนธรรมไทยข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิทธพลของศาสนาหรือความเชื่อ

ข้อที่ 26/160
คำถาม :

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 27/160
คำถาม :

ค่านิยมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยในข้อใดที่แสดงถึงการเตือนใจให้รับมือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยไม่ละทิ้งรากเหง้าที่มีมาแต่เดิม

ข้อที่ 28/160
คำถาม :

ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระทำทางการเมืองใดที่สะท้อนถึงหลักการประชาธิปไตยโดยประชาชน

ข้อที่ 29/160
คำถาม :

ฐานะทางประเพณีของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การที่พระองค์ไม่ทรงกระทำผิด (The King can do no wrong) เนื่องด้วยเหตุผลใด

ข้อที่ 30/160
คำถาม :

รัฐ ก มีรุปแบบและโครงสร้างของรัฐ ดังนี้ - มีรัฐบาลเดียวที่มีอำนาจบริหารกิจการภายในและภายนอกประเทศในภาพรวมโดยเด็ดขาด - แบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น - การบริหารส่วนภูมิภาคอยู่ในกำกับของส่วนกลาง มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐ ก

ข้อที่ 31/160
คำถาม :

ระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการและแบบประชาธิปไตยมีผลต่อการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของประชาชนในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อที่ 32/160
คำถาม :

การแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Heate Speech) การไล่ล่า และขุดคุ้ยประวัติของบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วนำมาประจาน การกระทำดังกล่าวบั่นทอนหลักการหรือคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 33/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ข้อที่ 34/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์

ข้อที่ 35/160
คำถาม :

ถ้าราคาอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปทานของกุ้งกุลาดำในข้อใด

ข้อที่ 36/160
คำถาม :

หากประเทศไทยต้องการลดอุปทานแรงงานส่วนเกิดนในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ รัฐบาลจะเลือกใช้มาตรการใดจึงเหมาะสม

ข้อที่ 37/160
คำถาม :

ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง

ข้อที่ 38/160
คำถาม :

ข้อใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นครั้งแรก

ข้อที่ 39/160
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อที่ 40/160
คำถาม :

สหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์

ข้อที่ 41/160
คำถาม :

หน้าที่สำคัญที่สุดของเงินในระบบเศรษฐกิจคือข้อใด

ข้อที่ 42/160
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ข้อที่ 43/160
คำถาม :

รัฐบาลไทยประกาศใช้นโยบาย "ช้อปช่วยชาติ" โดยการให้นำใบเสร็จมาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินนโยบายประเภทใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 44/160
คำถาม :

ประเทศ ก กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง อันเป้นผลมาจากแรงดึงของอุปสงต์มวลรวมในขณะที่อุปทานมวลรวมของประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวการณ์จ้างงานเต็มที่ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ก ด้วยเครื่องมือของนโยบายการคลัง เครื่องมือดังกล่าวควรเป็นมาตรการตามข้อใด

ข้อที่ 45/160
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ข้อที่ 46/160
คำถาม :

สหภาพยุโรป (European Union) เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะใด

ข้อที่ 47/160
คำถาม :

ถ้าบริษัทเอกชนในประเทศหนึ่งซื้อทองคำแท่งจากต่างประเทศ และชำระด้วยเงินสำรองจ่ายของบริษัทโดยการโอนเงินผ่านธนาคารในต่างประเทศ หากต้องการแสดงฐานะของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การรับและการจ่ายของกิจกรรมนี้ควรบันทึกไว้ในบัญชีใด

ข้อที่ 48/160
คำถาม :

ประเทศ ข วึ่งเป็นประเทสกำลังพัฒนาประเทศหนึ่ง กำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงโดยมีปรากฏการณ์ไม่พึงปรารถนาหลายประการ เช่น - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีค่าติดลบ - อัตราการว่างงานในประเทศสูงถึงร้อยลละ 20 - เงินทุนไหลออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง - การขยายตัวทางการค้าหยุดชะงัก - ดุลการชำระเงินขาดดุล - เงินตราสกุลของประเทศมีค่าผันผวน - รายรับจากภาษีของรัฐบาลลดลงกว่าร้อยละ 30  จากสถานการณ์ที่ประเทศ ข กำลังประสบอยู่ หากรัฐบาลของประเทศ ข มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงต้องการคำปรึกษาเพื่อหาลู่ทางและมาตรการในการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อนำมาแก้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลของประเทศ ข ควรขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรณ์ใดมากที่สุด

ข้อที่ 49/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันเป็นรากฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ข้อที่ 50/160
คำถาม :

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษครองราชสมบัติอยู่ในระยะเวลาที่ตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีพระองค์ใด

ข้อที่ 51/160
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรัชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 52/160
คำถาม :

กระทรวงใดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน

ข้อที่ 53/160
คำถาม :

นายทหารท่านใดที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาทางการเมือง

ข้อที่ 54/160
คำถาม :

ขั้นตอนใดของพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่จัดขึ้นเพื่อประสงค์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในพระราชพิธีได้โดยใกล้ชิด

ข้อที่ 55/160
คำถาม :

ขอใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมในยุคหินใหม่

ข้อที่ 56/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย

ข้อที่ 57/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 58/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism) ในสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป

ข้อที่ 59/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลของการปฏิรูปคริสต์ศาสนาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17

ข้อที่ 60/160
คำถาม :

ข้อใกต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อังกฤษประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรก

ข้อที่ 61/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 62/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลของระบอบอาณานิคมที่มีต่อเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 63/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติจัน ค.ศ. 1911

ข้อที่ 64/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

ข้อที่ 65/160
คำถาม :

แผนที่ชุด L7018 จัดเป็นแผนที่ประเพศใด

ข้อที่ 66/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ข้อที่ 67/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การป้องกันการสูญเสียหรือเฝ้าระวังภัยจากแผ่นดินถล่มที่ถูกต้อง

ข้อที่ 68/160
คำถาม :

ภูมิประเทศในข้อใดที่มีกระบวนการเกิดเหมือนกับหุบเขาทรุด (rift valley)

ข้อที่ 69/160
คำถาม :

หากนักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองชายฝั่งที่อยู่ระหว่างอ่าวเบงปอลกับเมียนมา ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาใดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจอกับภัยจากพายุหมุนเขตร้อน

ข้อที่ 70/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซน   

ข้อที่ 71/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

ข้อที่ 72/160
คำถาม :

จากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์การเสื่อมโทรมดังกล่าว

ข้อที่ 73/160
คำถาม :

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากวิกฤตการณ์นี้ส่งผลเสียต่อมนุษย์ เหตุใกมนุษย์จึงยังคงกระทำให้เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว

ข้อที่ 74/160
คำถาม :

เมื่อ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดเลยพบกับสถานการณ์และคุณภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเลยจำเป็นต้องใช้มาตรการณ์ป้องกันภัยประเภทใด เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ข้อที่ 75/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นกฏหมายป้องกันและอนุรักษ์หอยมือเสือของประเทศไทย

ข้อที่ 76/160
คำถาม :

ลูกพะยูน "มาเรียม" ตายลงจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงขยะพลาสติก องคืกรภาคเอกชนใดควรมีบทบาทโดยตรงในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ

ข้อที่ 77/160
คำถาม :

สุนทรฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และสุนทรฝ่าฝืนไม่ยินยอมหยุดพาหนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นบทกำหนดโทษของกฏหมายใด

ข้อที่ 78/160
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบใดที่ควรปลุกพืชจำพวกหญ้าแฝก

ข้อที่ 79/160
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงการแกล้งดินในโครงการตามแนวพระราชดำริ

ข้อที่ 80/160
คำถาม :

การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า

ข้อที่ 81/160
คำถาม :

วิธีการเลือกโหวตคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับวิธีการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นเป็นสองฝ่าย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้ในการบริหารและธำรงรักษาพระพุทธศาสนา  

ข้อที่ 82/160
คำถาม :

นายแดงปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำจังหวัด การปฏิบัติหน้าที่ของนายแดงมีลักษณะสอดคล้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยาข้อใด  

ข้อที่ 83/160
คำถาม :

นายดำเป็นคนใจดี ชอบทำบุญอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีคนถามเขามักจะตอบว่า “ที่ฉันต้องทำบุญและทำความดีอย่างสม่ำเสมอนี้ เพราะฉันไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง” วิธีคิดของนายดำสอดคล้องกับเหตุการณ์ใดในพุทธประวัติมากที่สุด  

ข้อที่ 84/160
คำถาม :

ใครควรได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการศึกษาตามหลักสีลสิกขามากที่สุด  

ข้อที่ 85/160
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็น “เหตุ” ของน้ำแข็งตามหลักปฏิจจสมุปบาท  

ข้อที่ 86/160
คำถาม :

ศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฝ่ายเทวนิยมหรืออเทวนิยม ต่างก็มีจุดเริ่มต้นของการยอมรับนับถือและการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาของตนที่เหมือนกัน สิ่งนั้นคืออะไร  

ข้อที่ 87/160
คำถาม :

วันหนึ่ง ดำได้ชวนเพื่อนในกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ ว่า ดำ “นี่พวกเรารู้ไหม หัวใจสำคัญของพุทธศาสนา คือคำสอนใด” แดง “ความไม่ประมาท” ขาว “ใช่ พุทธศาสนาถือว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสามารถสรุปลงในความไม่ประมาทนี่แหละ” ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วย ดำ “แล้วอะไรเป็นหัวใจสำคัญของบทบัญญัติในศาสนาคริสต์ล่ะ” แดง “บทบัญญัติ 10 ประการไง” ดำ “บทบัญญัติเยอะไป มีบทบัญญัติที่เป็นบทสรุปของบทบัญญัติ 10 ประเภทนี้ไหม ข้อที่สำคัญที่สุดข้อเดียวแบบพุทธศาสนามีไหม” ขาว “นั่นสิ น่าจะมีนะ แต่บทบัญญัติข้อนั้นคืออะไรล่ะ” หากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ข้างต้น นักเรียนจะบอกเพื่อน ๆ อย่างไร  

ข้อที่ 88/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพุทธ  

ข้อที่ 89/160
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า “การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง เพื่อที่จะให้ตนเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า มีความสุข พอมีพอกิน เป็นชั้นหนึ่งและชั้นต่อไปก็คือให้เกียรติว่า ยืนได้ด้วยตนเอง” จากพระราชดำรัสนี้หลักธรรมข้อใดมีความหมายมุ่งเน้นให้คนเราสามารถยืนได้ด้วยตัวเองและเป็นที่พึ่งของตนเองได้  

ข้อที่ 90/160
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละหมาดในวันศุกร์  

ข้อที่ 91/160
คำถาม :

เมื่อนักเรียนถูกเพื่อนชักชวนให้เล่นการพนัน หรือให้ยกพวกไปตีกับฝ่ายอื่น นักเรียนใช้สติพิจารณาด้วยตนเองว่า ขณะนี้เรากำลังเรียนหนังสือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามคำชวนเช่นนั้น อนาคตของเราจะเป็นเช่นไร ถ้าเราประสบภัยอันตรายใด ๆ พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ๆ ครู อาจารย์ และผู้หวังดีต่อเราจะรู้สึกอย่างไร เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วจึงตัดสินใจไม่ไปตามคำชักชวน และตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อให้บรรลุผลตามที่ตกเองและพ่อแม่หวังเอาไว้โดยไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ยั่วยุใด ๆ การปรารภกับตนเองและคำนึงถึงความหวังดีของบุคคลใกล้ชิดที่มีต่อตนเช่นนี้จัดเป็นการครองตนตามหลักอธิปไตยข้อใด  

ข้อที่ 92/160
คำถาม :

นายแดงมุ่งมั่นทำงานขับรถส่งสินค้าด้วยความขยัน ไม่ย่อท้อ แม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดก็ตาม จนถึงเวลาสิ้นเดือน เขาได้รับเงินเดือนจากทางบริษัทมาจำนวน 20,000 บาท ใจหนึ่งก็อยากนำไปใช้จ่ายในครอบครัว อีกใจหนึ่งก็อยากนำไปลงทุนทำการค้าในหมู่บ้าน และใจหนึ่งอยากเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น เขารู้สึกลังเล ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ทรัพย์เหล่านี้อย่างไร หากนักเรียนเป็นนายแดงจะตัดสินใจแบ่งทรัพย์นี้อย่างไรตามหลักโภควิภาค  

ข้อที่ 93/160
คำถาม :

“ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทถกฉบับจะมีบทบัญญัติให้สมาชิกรัฐสภาต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงปณิธานและความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและไม่กระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งการปฏิญาณตนของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับนั้นอาจมีถ้อยคำและบทบัญญัติที่แตกต่างกันไปบ้างตามยุคสมัย” ผู้เรียบเรียง วิจิตรา ประยูรวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จเร พันธุ์เปรื่อง ที่มา: 2016 King Prajadhipok’s Institute เจตนารมณ์ของการปฏิญาณตนนี้สอดคล้องกับคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด  

ข้อที่ 94/160
คำถาม :

นางสาวฟ้าต้องการทำบุญตักบาตร จึงสอบถามเพื่อน ๆ ว่าเธอควรทำอย่างไร นักเรียนคนใดแนะนำนางสาวฟ้า ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 95/160
คำถาม :

วันหนึ่ง แดงได้กล่าวปรารภกับเพื่อน ๆ ว่า แดง "อาทิตย์หน้าจะครบรอบวันตายของคุณย่าแล้ว ทางบ้านกำลังเตรียมงานทำบุญอัฐิกันจนวุ่นเลยแหละ ตอนนี้นะ" ขาว "แล้วเธอรับหน้าที่ทำอะไรล่ะ" แดง "ฉันรับหน้าที่ไปนิมนต์พระ นี่ยังหนักใจอยู่เลยว่าจะบอกนิมนต์ว่าอย่างไรดีระหว่างใช้คำว่า เจริญพระพุทธมนต์ กับ สวดพระพุทธมนต์" เขียว "ฉันคุ้น ๆ นะ ดูเหมือนว่าเขาจะใช้ต่างกัน แต่จำไม่ได้แล้วว่า งานมงคลกับงานอวมงคล เขานิยมใช้คำไหน เพราะคำใกล้เคียงกันมาก สับสนนะ" ฟ้า "จะทำให้ยุ่งยากทำไม ก็บอกว่า สวดมนต์ ก็พอ" หากนักเรียนเป็นเพื่อนกับแดง นักเรียนจะแนะนำอย่างไร

ข้อที่ 96/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ "ทาน" ในพระพุทธศาสนา กับ "ซะกาต" ในศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 97/160
คำถาม :

การกระทำในกรณีตามข้อใดเป็นความผิดฐานฉ้อโกง

ข้อที่ 98/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นการทำสัญญาเช่าทรัพย์ที่สมบูรณ์ตามกฏหมาย

ข้อที่ 99/160
คำถาม :

การหมั้นในข้อใดสมบูรณ์ตามกฏหมาย

ข้อที่ 100/160
คำถาม :

ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 2 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฏหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฏหมาย จากบทกฏหมายข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักกฏหมายอาญา

ข้อที่ 101/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ทำให้หนี้ระงับ

ข้อที่ 102/160
คำถาม :

กฏหมายใดตราขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และจะสิ้นผลใช้บังคับเมื่อสภาไม่ให้ความเห็นชอบ

ข้อที่ 103/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์แสดงถึงความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรม

ข้อที่ 104/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 105/160
คำถาม :

ประเพณีในวัฒนธรรมไทยข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิทธพลของศาสนาหรือความเชื่อ

ข้อที่ 106/160
คำถาม :

การเลือกรับวัฒนธรรมสากลมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 107/160
คำถาม :

ค่านิยมทางสังคมที่สะท้อนผ่านสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยในข้อใดที่แสดงถึงการเตือนใจให้รับมือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมโดยไม่ละทิ้งรากเหง้าที่มีมาแต่เดิม

ข้อที่ 108/160
คำถาม :

ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย การกระทำทางการเมืองใดที่สะท้อนถึงหลักการประชาธิปไตยโดยประชาชน

ข้อที่ 109/160
คำถาม :

ฐานะทางประเพณีของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การที่พระองค์ไม่ทรงกระทำผิด (The King can do no wrong) เนื่องด้วยเหตุผลใด

ข้อที่ 110/160
คำถาม :

รัฐ ก มีรุปแบบและโครงสร้างของรัฐ ดังนี้ - มีรัฐบาลเดียวที่มีอำนาจบริหารกิจการภายในและภายนอกประเทศในภาพรวมโดยเด็ดขาด - แบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น - การบริหารส่วนภูมิภาคอยู่ในกำกับของส่วนกลาง มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรัฐ ก

ข้อที่ 111/160
คำถาม :

ระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการและแบบประชาธิปไตยมีผลต่อการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของประชาชนในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อที่ 112/160
คำถาม :

การแสดงออกในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชัง (Heate Speech) การไล่ล่า และขุดคุ้ยประวัติของบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วนำมาประจาน การกระทำดังกล่าวบั่นทอนหลักการหรือคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 113/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ข้อที่ 114/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นอุปสงค์ในทางเศรษฐศาสตร์

ข้อที่ 115/160
คำถาม :

ถ้าราคาอาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุปทานของกุ้งกุลาดำในข้อใด

ข้อที่ 116/160
คำถาม :

หากประเทศไทยต้องการลดอุปทานแรงงานส่วนเกิดนในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ รัฐบาลจะเลือกใช้มาตรการใดจึงเหมาะสม

ข้อที่ 117/160
คำถาม :

ข้อใดคือการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงง

ข้อที่ 118/160
คำถาม :

ข้อใดได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) เป็นครั้งแรก

ข้อที่ 119/160
คำถาม :

ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อที่ 120/160
คำถาม :

สหกรณ์ในข้อใดไม่มีลักษณะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์

ข้อที่ 121/160
คำถาม :

หน้าที่สำคัญที่สุดของเงินในระบบเศรษฐกิจคือข้อใด

ข้อที่ 122/160
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องในการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ข้อที่ 123/160
คำถาม :

รัฐบาลไทยประกาศใช้นโยบาย "ช้อปช่วยชาติ" โดยการให้นำใบเสร็จมาหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการดำเนินนโยบายประเภทใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 124/160
คำถาม :

ประเทศ ก กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างรุนแรง อันเป้นผลมาจากแรงดึงของอุปสงต์มวลรวมในขณะที่อุปทานมวลรวมของประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจอยู่ในภาวการณ์จ้างงานเต็มที่ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จากสถานการณ์ข้างต้น ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ก ด้วยเครื่องมือของนโยบายการคลัง เครื่องมือดังกล่าวควรเป็นมาตรการตามข้อใด

ข้อที่ 125/160
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ข้อที่ 126/160
คำถาม :

สหภาพยุโรป (European Union) เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะใด

ข้อที่ 127/160
คำถาม :

ถ้าบริษัทเอกชนในประเทศหนึ่งซื้อทองคำแท่งจากต่างประเทศ และชำระด้วยเงินสำรองจ่ายของบริษัทโดยการโอนเงินผ่านธนาคารในต่างประเทศ หากต้องการแสดงฐานะของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การรับและการจ่ายของกิจกรรมนี้ควรบันทึกไว้ในบัญชีใด

ข้อที่ 128/160
คำถาม :

ประเทศ ข วึ่งเป็นประเทสกำลังพัฒนาประเทศหนึ่ง กำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงโดยมีปรากฏการณ์ไม่พึงปรารถนาหลายประการ เช่น - อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีค่าติดลบ - อัตราการว่างงานในประเทศสูงถึงร้อยลละ 20 - เงินทุนไหลออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง - การขยายตัวทางการค้าหยุดชะงัก - ดุลการชำระเงินขาดดุล - เงินตราสกุลของประเทศมีค่าผันผวน - รายรับจากภาษีของรัฐบาลลดลงกว่าร้อยละ 30  จากสถานการณ์ที่ประเทศ ข กำลังประสบอยู่ หากรัฐบาลของประเทศ ข มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงต้องการคำปรึกษาเพื่อหาลู่ทางและมาตรการในการแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อนำมาแก้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลของประเทศ ข ควรขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรณ์ใดมากที่สุด

ข้อที่ 129/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอันเป็นรากฐานของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ข้อที่ 130/160
คำถาม :

สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษครองราชสมบัติอยู่ในระยะเวลาที่ตรงกับรัชสมัยของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีพระองค์ใด

ข้อที่ 131/160
คำถาม :

ข้อใดคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรัชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 132/160
คำถาม :

กระทรวงใดในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน

ข้อที่ 133/160
คำถาม :

นายทหารท่านใดที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยกระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งตามกติกาทางการเมือง

ข้อที่ 134/160
คำถาม :

ขั้นตอนใดของพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ที่จัดขึ้นเพื่อประสงค์ให้ประชาชนได้เข้าร่วมในพระราชพิธีได้โดยใกล้ชิด

ข้อที่ 135/160
คำถาม :

ขอใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมในยุคหินใหม่

ข้อที่ 136/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย

ข้อที่ 137/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 138/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดมนุษย์นิยม (Humanism) ในสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป

ข้อที่ 139/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลของการปฏิรูปคริสต์ศาสนาในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17

ข้อที่ 140/160
คำถาม :

ข้อใกต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อังกฤษประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นชาติแรก

ข้อที่ 141/160
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 142/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลของระบอบอาณานิคมที่มีต่อเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อที่ 143/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิวัติจัน ค.ศ. 1911

ข้อที่ 144/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

ข้อที่ 145/160
คำถาม :

แผนที่ชุด L7018 จัดเป็นแผนที่ประเพศใด

ข้อที่ 146/160
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ข้อที่ 147/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การป้องกันการสูญเสียหรือเฝ้าระวังภัยจากแผ่นดินถล่มที่ถูกต้อง

ข้อที่ 148/160
คำถาม :

ภูมิประเทศในข้อใดที่มีกระบวนการเกิดเหมือนกับหุบเขาทรุด (rift valley)

ข้อที่ 149/160
คำถาม :

หากนักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองชายฝั่งที่อยู่ระหว่างอ่าวเบงปอลกับเมียนมา ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาใดเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเจอกับภัยจากพายุหมุนเขตร้อน

ข้อที่ 150/160
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดช่องโหว่ของชั้นโอโซน   

ข้อที่ 151/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

ข้อที่ 152/160
คำถาม :

จากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์การเสื่อมโทรมดังกล่าว

ข้อที่ 153/160
คำถาม :

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากวิกฤตการณ์นี้ส่งผลเสียต่อมนุษย์ เหตุใกมนุษย์จึงยังคงกระทำให้เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าว

ข้อที่ 154/160
คำถาม :

เมื่อ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดเลยพบกับสถานการณ์และคุณภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึง 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเลยจำเป็นต้องใช้มาตรการณ์ป้องกันภัยประเภทใด เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ข้อที่ 155/160
คำถาม :

ข้อใดเป็นกฏหมายป้องกันและอนุรักษ์หอยมือเสือของประเทศไทย

ข้อที่ 156/160
คำถาม :

ลูกพะยูน "มาเรียม" ตายลงจากหลากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมถึงขยะพลาสติก องคืกรภาคเอกชนใดควรมีบทบาทโดยตรงในการดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ

ข้อที่ 157/160
คำถาม :

สุนทรฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และสุนทรฝ่าฝืนไม่ยินยอมหยุดพาหนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นบทกำหนดโทษของกฏหมายใด

ข้อที่ 158/160
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบใดที่ควรปลุกพืชจำพวกหญ้าแฝก

ข้อที่ 159/160
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงการแกล้งดินในโครงการตามแนวพระราชดำริ

ข้อที่ 160/160
คำถาม :

การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน