มัธยมต้น

วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม.ต้น ชุด 2 โดย อ.พรเทพ ทองตั้ง

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA013564

จำนวนข้อ

: 60 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมต้น

สร้างเมื่อ

: 13 มี.ค. 63 เวลา 10:28 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/60
คำถาม :

พิจารณาการทำงานของมอเตอร์ 2 ตัว ต่อไปนี้     มอเตอร์ A ออกแรง 1,000 นิวตัน ฉุดวัตถุขึ้นไปได้ 6 เมตร     มอเตอร์ B ออกแรง 1,500 นิวตัน ฉุดวัตถุขึ้นไปได้ 4เมตร ถ้ามอเตอร์ทั้งสองตัวใช้เวลาทำงานเท่ากัน จงพิจารณาเลือกข้อความที่เป็นจริง
 

ข้อที่ 2/60
คำถาม :

กรรมกรสามารถตักน้ำขึ้นจากบ่อลึก 10 เมตร ได้ 6 ถังในเวลา 1 นาที ถ้าน้ำ 1 ถัง มีน้ำหนัก 30 นิวตัน กำลังของกรรมกรคนนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 3/60
คำถาม :

ปอม  : ยกกล่องมวล 20กิโลกรัม ขึ้นบนโต๊ะสูง 4 เมตร โดยยกได้ 5 กล่อง ในเวลา 20 วินาที
ปู      : ออกแรงในแนวระดับขนาด 60 นิวตัน ลากวัตถุมวล 4 กิโลกรัม ไปบนพื้นราบด้วย ความเร็วคงที่ 8 เมตร/วินาที
เป้     : มีมวล 60กิโลกรัม เดินขึ้นบันไดจากชั้น 1 ไปชั้น 4 แต่ละชั้นสูง 7 เมตร ใช้เวลา 1 นาที

ข้อใดเรียงลำดับอัตราการทำงานของบุคคลทั้งสามจากมากไปหาน้อย

ข้อที่ 4/60
คำถาม :

พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อไปนี้

วัตถุ A     มีมวล 15 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที    
วัตถุ B     มีมวล 10 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที    
วัตถุ C     มีมวล 5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที    

การเปรียบเทียบพลังงานจลน์ของวัตถุ ข้อใดเป็นจริง
 

ข้อที่ 5/60
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลังงานจลน์ของลูกปืนมีค่ามากเมื่อถูกยิงออกจากกระบอกปืน

ข้อที่ 6/60
คำถาม :

จากรูป วัตถุ A , B , C และ D มีมวลเท่ากัน วัตถุก้อนใดมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากที่สุด

ข้อที่ 7/60
คำถาม :

ลิงตัวหนึ่งพลัดตกจากต้นมะพร้าวจากตำแหน่งที่ 1 แล้วกระทบพื้น ณ ตำแหน่งที่ 3 ดังรูป A. ตำแหน่งที่ 1 ลิงมีพลังงานจลน์มากที่สุด โดยไม่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง B. ตำแหน่งที่ 2 ลิงมีพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น โดยพลังงานจลน์ลดลง C. ตำแหน่งที่ 3 ลิงมีพลังงานจลน์มากกว่าตำแหน่งที่ 1 และ 2 พลังงานศักย์โน้มถ่วงของลิงตำแหน่งที่ 1 เท่ากับพลังงานจลน์ของลิงตำแหน่งที่ 3 พิจารณาข้อความข้างต้น ข้อใดถูกต้อง
 

ข้อที่ 8/60
คำถาม :

วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ตกจากยอดตึก สูง 15 เมตร เมื่อวัตถุตกลงมาเป็นระยะทาง 5เมตร พบว่าวัตถุมีพลังงานจลน์เป็น 100 จูล ตำแหน่งดังกล่าววัตถุมีความเร็วเท่าไร

ข้อที่ 9/60
คำถาม :

จากรูป การเปลี่ยนรูปพลังงานจาก A ไป B เป็นอย่างไร  

ข้อที่ 10/60
คำถาม :

พิจารณาการโยนวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ขึ้นไปจากจุด  A ขึ้นไปถึงจุด E แล้ววัตถุตกกลับมาที่จุด A อีกครั้ง กำหนดให้การเคลื่อนที่ปราศจากแรงต้านอากาศ ค่าของ X , Y และ Z มีค่าเท่าไรตามลำดับ

ข้อที่ 11/60
คำถาม :

พิจารณาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ต่อไปนี้

ข้อที่ 12/60
คำถาม :

พิจารณาการกำเนิดไฟฟ้า ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 13/60
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเท่านั้น

ข้อที่ 14/60
คำถาม :

ลวด AB ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ดังรูป ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการไหลของกระแส

ข้อที่ 15/60
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของหลอดไฟในรูป

ข้อที่ 16/60
คำถาม :

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่าง   ศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทาน A , B , C และ D ตัวต้านทานตัวใดมีความต้านทานมากที่สุด

ข้อที่ 17/60
คำถาม :

หลอดไฟ P และ Q ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานรวม 6 โวลต์ ถ้าหลอดQ มีความต้านทาน 14 โอห์ม และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.3แอมแปร์ หลอด P มีความต้านทานเท่าไร

ข้อที่ 18/60
คำถาม :

พิจารณาลวดทองแดงขนาดสม่ำเสมอแต่ละเส้นต่อไปนี้ ลวดทองแดงเส้นใดมีความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุด

ข้อที่ 19/60
คำถาม :

กำหนดเลขประจำสีของตัวต้านทานแถบสี ถ้าตัวต้านทานแถบสีตัวหนึ่งมีค่าความต้านทาน 320 5% โอห์มตัวต้านทานตัวนี้มีการจัดเรียงลำดับสีตามข้อใด

ข้อที่ 20/60
คำถาม :

วงจรประกอบด้วยแหล่งกำเนิด สวิตซ์ (S) และหลอดไฟเหมือนกันทุกประการจำนวน 5 หลอด ต่อเป็นวงจร ดังรูป ข้อใดถูกต้องที่สุดเมื่อสับสวิตซ์ (S) ลง

ข้อที่ 21/60
คำถาม :

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้    ก. สวิตซ์ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยต้องต่ออนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ข. สายดินเป็นสายไฟที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และปลายอีกข้างหนึ่งต่อลงดิน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะไฟฟ้ารั่ว ผู้ใช้งานจะไม่ถูกไฟฟ้าดูด  ค. ฟิวส์โลหะเกิดจากสารผสมระหว่างตะกั่วดีบุกและบิสมัท มีความต้านทานต่ำและมีจุดหลอมเหลวต่ำ ง. เต้ารับที่มี 3 ช่อง จะมีการต่อกับสายดินในช่องที่ 3 เมื่อต่อกับเต้าเสียบทุกแบบจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามี   การต่อสายดินด้วย   ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ข้อที่ 22/60
คำถาม :

จากรูป ตัวต้านทานแต่ละตัวมีความต้านทานตัวละ2 โอห์ม ความต้านทานรวมมีค่ากี่โอห์ม

ข้อที่ 23/60
คำถาม :

ลวดตัวนำ 3 เส้น A  B  และ C ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ลวดตัวนำ A มีความยาวมากกว่า B แต่สั้นกว่า C ดังนั้น การนำไฟฟ้าของลวดตัวนำ A เป็นอย่างไร

ข้อที่ 24/60
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด ต่อไปนี้ เมื่อนำไปใช้งานในเวลาที่เท่ากัน จะเสียค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

ข้อที่ 25/60
คำถาม :

ในการนำหลอดไฟขนาด 110V , 60 W ไปใช้กับไฟบ้านที่มีความต่างศักย์ 220 V  จะเกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 26/60
คำถาม :

การกระทำของบุคคลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 27/60
คำถาม :

หลอดไฟมีต้านทานขนาด100 โอห์ม มีกำลัง1วัตต์  จะสามารถนำไปใช้ได้กับความต่างศักย์สูงสุดเท่าใด

ข้อที่ 28/60
คำถาม :

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนถูกไฟฟ้าดูดขณะเข้าไปกดน้ำจากตู้น้ำดื่ม จากเหตุการณ์นี้วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดควรทำอย่างไร

ข้อที่ 29/60
คำถาม :

บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้ ตู้เย็น 100 วัตต์ เตารีด 1,000 วัตต์โทรทัศน์ 150 วัตต์ หม้อหุงข้าว 700 วัตต์ และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 25 วัตต์ 4 ดวงถ้าบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์จะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

ข้อที่ 30/60
คำถาม :

จากรูป S คือ สวิตซ์ และ A คือ แอมมิเตอร์ ซึ่งต่ออยู่ในวงจรที่มีแหล่งกำเนิดขนาด 12 โวลต์ ข้อใดกล่าวถึงแอมมิเตอร์ A ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 31/60
คำถาม :

พิจารณาการทำงานของมอเตอร์ 2 ตัว ต่อไปนี้     มอเตอร์ A ออกแรง 1,000 นิวตัน ฉุดวัตถุขึ้นไปได้ 6 เมตร     มอเตอร์ B ออกแรง 1,500 นิวตัน ฉุดวัตถุขึ้นไปได้ 4เมตร ถ้ามอเตอร์ทั้งสองตัวใช้เวลาทำงานเท่ากัน จงพิจารณาเลือกข้อความที่เป็นจริง
 

ข้อที่ 32/60
คำถาม :

กรรมกรสามารถตักน้ำขึ้นจากบ่อลึก 10 เมตร ได้ 6 ถังในเวลา 1 นาที ถ้าน้ำ 1 ถัง มีน้ำหนัก 30 นิวตัน กำลังของกรรมกรคนนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 33/60
คำถาม :

ปอม  : ยกกล่องมวล 20กิโลกรัม ขึ้นบนโต๊ะสูง 4 เมตร โดยยกได้ 5 กล่อง ในเวลา 20 วินาที
ปู      : ออกแรงในแนวระดับขนาด 60 นิวตัน ลากวัตถุมวล 4 กิโลกรัม ไปบนพื้นราบด้วย ความเร็วคงที่ 8 เมตร/วินาที
เป้     : มีมวล 60กิโลกรัม เดินขึ้นบันไดจากชั้น 1 ไปชั้น 4 แต่ละชั้นสูง 7 เมตร ใช้เวลา 1 นาที

ข้อใดเรียงลำดับอัตราการทำงานของบุคคลทั้งสามจากมากไปหาน้อย

ข้อที่ 34/60
คำถาม :

พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อไปนี้

วัตถุ A     มีมวล 15 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที    
วัตถุ B     มีมวล 10 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตร/วินาที    
วัตถุ C     มีมวล 5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 40 เมตร/วินาที    

การเปรียบเทียบพลังงานจลน์ของวัตถุ ข้อใดเป็นจริง
 

ข้อที่ 35/60
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พลังงานจลน์ของลูกปืนมีค่ามากเมื่อถูกยิงออกจากกระบอกปืน

ข้อที่ 36/60
คำถาม :

จากรูป วัตถุ A , B , C และ D มีมวลเท่ากัน วัตถุก้อนใดมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากที่สุด

ข้อที่ 37/60
คำถาม :

ลิงตัวหนึ่งพลัดตกจากต้นมะพร้าวจากตำแหน่งที่ 1 แล้วกระทบพื้น ณ ตำแหน่งที่ 3 ดังรูป A. ตำแหน่งที่ 1 ลิงมีพลังงานจลน์มากที่สุด โดยไม่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วง B. ตำแหน่งที่ 2 ลิงมีพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น โดยพลังงานจลน์ลดลง C. ตำแหน่งที่ 3 ลิงมีพลังงานจลน์มากกว่าตำแหน่งที่ 1 และ 2 พลังงานศักย์โน้มถ่วงของลิงตำแหน่งที่ 1 เท่ากับพลังงานจลน์ของลิงตำแหน่งที่ 3 พิจารณาข้อความข้างต้น ข้อใดถูกต้อง
 

ข้อที่ 38/60
คำถาม :

วัตถุมวล 2 กิโลกรัม ตกจากยอดตึก สูง 15 เมตร เมื่อวัตถุตกลงมาเป็นระยะทาง 5เมตร พบว่าวัตถุมีพลังงานจลน์เป็น 100 จูล ตำแหน่งดังกล่าววัตถุมีความเร็วเท่าไร

ข้อที่ 39/60
คำถาม :

จากรูป การเปลี่ยนรูปพลังงานจาก A ไป B เป็นอย่างไร  

ข้อที่ 40/60
คำถาม :

พิจารณาการโยนวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ขึ้นไปจากจุด  A ขึ้นไปถึงจุด E แล้ววัตถุตกกลับมาที่จุด A อีกครั้ง กำหนดให้การเคลื่อนที่ปราศจากแรงต้านอากาศ ค่าของ X , Y และ Z มีค่าเท่าไรตามลำดับ

ข้อที่ 41/60
คำถาม :

พิจารณาเซลล์ไฟฟ้าเคมี ต่อไปนี้

ข้อที่ 42/60
คำถาม :

พิจารณาการกำเนิดไฟฟ้า ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 43/60
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเท่านั้น

ข้อที่ 44/60
คำถาม :

ลวด AB ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ ดังรูป ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการไหลของกระแส

ข้อที่ 45/60
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าของหลอดไฟในรูป

ข้อที่ 46/60
คำถาม :

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่าง   ศักย์ไฟฟ้าของตัวต้านทาน A , B , C และ D ตัวต้านทานตัวใดมีความต้านทานมากที่สุด

ข้อที่ 47/60
คำถาม :

หลอดไฟ P และ Q ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีพลังงานรวม 6 โวลต์ ถ้าหลอดQ มีความต้านทาน 14 โอห์ม และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.3แอมแปร์ หลอด P มีความต้านทานเท่าไร

ข้อที่ 48/60
คำถาม :

พิจารณาลวดทองแดงขนาดสม่ำเสมอแต่ละเส้นต่อไปนี้ ลวดทองแดงเส้นใดมีความต้านทานไฟฟ้ามากที่สุด

ข้อที่ 49/60
คำถาม :

กำหนดเลขประจำสีของตัวต้านทานแถบสี ถ้าตัวต้านทานแถบสีตัวหนึ่งมีค่าความต้านทาน 320 5% โอห์มตัวต้านทานตัวนี้มีการจัดเรียงลำดับสีตามข้อใด

ข้อที่ 50/60
คำถาม :

วงจรประกอบด้วยแหล่งกำเนิด สวิตซ์ (S) และหลอดไฟเหมือนกันทุกประการจำนวน 5 หลอด ต่อเป็นวงจร ดังรูป ข้อใดถูกต้องที่สุดเมื่อสับสวิตซ์ (S) ลง

ข้อที่ 51/60
คำถาม :

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปนี้    ก. สวิตซ์ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยต้องต่ออนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ข. สายดินเป็นสายไฟที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และปลายอีกข้างหนึ่งต่อลงดิน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขณะไฟฟ้ารั่ว ผู้ใช้งานจะไม่ถูกไฟฟ้าดูด  ค. ฟิวส์โลหะเกิดจากสารผสมระหว่างตะกั่วดีบุกและบิสมัท มีความต้านทานต่ำและมีจุดหลอมเหลวต่ำ ง. เต้ารับที่มี 3 ช่อง จะมีการต่อกับสายดินในช่องที่ 3 เมื่อต่อกับเต้าเสียบทุกแบบจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามี   การต่อสายดินด้วย   ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 

ข้อที่ 52/60
คำถาม :

จากรูป ตัวต้านทานแต่ละตัวมีความต้านทานตัวละ2 โอห์ม ความต้านทานรวมมีค่ากี่โอห์ม

ข้อที่ 53/60
คำถาม :

ลวดตัวนำ 3 เส้น A  B  และ C ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกัน พื้นที่หน้าตัดเท่ากัน แต่ลวดตัวนำ A มีความยาวมากกว่า B แต่สั้นกว่า C ดังนั้น การนำไฟฟ้าของลวดตัวนำ A เป็นอย่างไร

ข้อที่ 54/60
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด ต่อไปนี้ เมื่อนำไปใช้งานในเวลาที่เท่ากัน จะเสียค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

ข้อที่ 55/60
คำถาม :

ในการนำหลอดไฟขนาด 110V , 60 W ไปใช้กับไฟบ้านที่มีความต่างศักย์ 220 V  จะเกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 56/60
คำถาม :

การกระทำของบุคคลใดถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 57/60
คำถาม :

หลอดไฟมีต้านทานขนาด100 โอห์ม มีกำลัง1วัตต์  จะสามารถนำไปใช้ได้กับความต่างศักย์สูงสุดเท่าใด

ข้อที่ 58/60
คำถาม :

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนถูกไฟฟ้าดูดขณะเข้าไปกดน้ำจากตู้น้ำดื่ม จากเหตุการณ์นี้วิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดควรทำอย่างไร

ข้อที่ 59/60
คำถาม :

บ้านหลังหนึ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้ ตู้เย็น 100 วัตต์ เตารีด 1,000 วัตต์โทรทัศน์ 150 วัตต์ หม้อหุงข้าว 700 วัตต์ และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 25 วัตต์ 4 ดวงถ้าบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลต์จะต้องใช้ฟิวส์ขนาดกี่แอมแปร์

ข้อที่ 60/60
คำถาม :

จากรูป S คือ สวิตซ์ และ A คือ แอมมิเตอร์ ซึ่งต่ออยู่ในวงจรที่มีแหล่งกำเนิดขนาด 12 โวลต์ ข้อใดกล่าวถึงแอมมิเตอร์ A ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน