ม.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613548

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 ก.ค. 62 เวลา 10:33 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/80
คำถาม :

  มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

ถ้า แล้ว ค่าของ x อยู่ในช่วงใด

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

กำหนดให้ a = 1515 b = 312 x 519 c = 317 x 515  ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

จำนวนนับ x ที่สอดคล้องกับอสมการ  มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก มี a และ b เป็นความยาวด้านของด้านตรงข้ามมุม A และ B ตามลำดับ ถ้า แล้วข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

หน้าต่างขนาดใหญ่บนตึกสูง โดยขอบล่างของหน้าต่างขนานกับพื้น เด็กชายธนาธร ยืนอยู่ห่างจากตึกเป็นระยะทาง 30 เมตร ถ้ามุมเงยของสายตาของเด็กชายธนาธรมองที่จุดกึ่งกลางของเส้นขอบล่างของหน้าต่างมีขนาด 45 องศา และมุมเงยของสายตาเด็กชายธนาธรที่มองจุดกึ่งกลางของเส้นขอบบนของหน้าต่างมีขนาด 60 องศา แล้วหน้าต่างที่อยู่บนตึกนั้นสูงประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

ร้านขายหนังสือการ์ตูนแห่งหนึ่ง ขายหนังสือการ์ตูนเล่มละ 50 บาท แต่ถ้าซื้อ 20 เล่มขึ้นไปจะได้ส่วนลดเล่มละ 20% ทุกเล่ม ถ้า อ๋อง ซื้อหนังสือการ์ตูน 15 เล่ม เป็นเงินทั้งหมด a บาท และ วิว ซื้อหนังสือ 25 เล่ม เป็นเงินทิ้งหมด b บาท

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

กำหนดกราฟ สมการในข้อใดที่เป็นไปได้ที่จะมีกราฟดังรูป

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

กำหนดให้ r = {(2a, 4a2) | a เป็นจำนวนจริง } คู่อันดับในข้อใด เป็นสมาชิกของ r

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

ลำดับในข้อใด ไม่ใช่ ลำดับเลขคณิต  

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

กำหนดให้ a1 , a2 , a3 , … เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งมีพจน์แต่ละพจน์เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า a7 = 4a3 แล้วอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

ณ งานวัดประจำอำเภอแห่งหนึ่ง มีเวทีหมอลำ แม่ลูกนก อุไรพร และสินค้าต่าง ๆ จำหน่ายมากมาย กำหนดให้ A เป็นเซตของคนอยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก               B เป็นเซตของคนที่ทารองพื้นไปงานวัด               C เป็นเซตของคนที่เต้นแรง ต้น และ อ๋อง เป็นสมาชิกของเซต ดังแผนภาพ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. คนเต้นแรงทุกคนทางรองพื้นไปงานวัด ข. คนเต้นแรงทุกคน อยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก ค. ต้นเป็นคนทารองพื้นที่เต้นแรง ง. อ๋องไม่ได้อยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

ถ้ากราฟของ y1 = f(x) ตัดกราฟของ y2 = g(x) ที่จุด (1,3) และ (4,5) ดังรูป แล้วเซตคำตอบของอสมการ f(x) ≥ g(x) คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

กำหนดให้ c < 0 ถ้าเซตคำตอบของอสมการ x2 + 5cx + 9c > o คือช่วงเปิด (c , -6c) แล้ว c มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

เซตของจำนวนจริง k ที่ทำให้สมการ -x2 + kx - 2 = 0 มีคำตอบเป็นจำนวนจริงเพียงคำตอบเดียว คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

หอพัก A คิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้พักอาศัย หน่วยละ 5 บาท หอพัก B คิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้พักอาศัย หน่วยละ 3 บาท แต่ต้องเสียค่ารักษามิเตอร์ 200 บาทต่อเดือน ผู้พักอาศัยในหอพัก A ต้องใช้ไฟฟ้ามากที่สุดกี่หน่วยจึงจะเสียค่าไฟฟ้าถูกกว่าผู้พักอาศัยในหอ B

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

เต้ ตกลงซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อจากพี่ชายในราคา 35,000 บาท โดยตกลงกับพี่ว่าจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน โดยเดือนแรกจ่าย 1,200 บาท เดือนที่สอง 1,400 บาท และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 200 บาทในทุก ๆ เดือน อยากทราบว่า เต้ ต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะผ่อนมอเตอร์ไซค์คันนี้หมด

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

ถ้า a1 , a2 , a3 , … , a12 เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ √3 และ a1 + a2 + a3 + … + a10 = 242 แล้ว a1 + a2 + a3 + … + a8 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดใด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

ตารางแสดงเวลาของการใช้มือถือในแต่ละวันของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเวลาของการใช้มือถือของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

โฟรโด้ ทำการเก็บข้อมูลชุดหนึ่ง โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้เป็น 10 , 18 , 50 , 50 , 50 , 60 , 80 , 90 , 110 , 150 , 230 , 240 ในภายหลัง โฟรโด้ ได้ข้อมูลมาเพิ่มอีก 1 ค่า หลังจากเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลชุดเดิมแล้ว ข้อความใดเป็นไปไม่ได้

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

การสอบถามข้อมูลสายรถเมล์ที่ใช้เป็นประจำจากกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คน ค่ากลางในข้อใดเหมาะสมใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนี้และค่ากลางนั้นมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

ในการสอบถามพนักงานบริษัท True Plookpanya เกี่ยวกับโซเชียลเนตเวิร์กที่ชื่นชอบมากที่สุดของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ ได้ผลเป็นดังตาราง ถ้าทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาหนึ่งคน ความน่าจะเป็นที่จะได้คนที่ชื่นชอบ twitter มากที่สุด และอายุไม่เกิน 30 ปี เท่ากับข้อใด  

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

กำหนดให้ S = { -6 , -5 , -4 , -3 , ... , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 } ถ้า a เป็นสมาชิกหนึ่งตัวของ S ที่ได้จากการสุ่มแล้ว ความน่าจะเป็นที่ a - | a | = 0 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุสลาก 4 ใบ ที่มีหมายเลข 2 , 4 , 6 , 8 ใบละ 1 หมายเลข ถ้าสุ่มหยิบสลากในกล่องนี้ขึ้นมา 2 ใบ โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน แล้วนำหมายเลขที่ได้มาประกอบเป็นจำนวนสองหลัก โดยหมายเลขบนสลากใบแรกเป็นเลขโดดในหลักสิบ และหมายเลขบนสลากใบที่สองเป็นเลขโดดในหลักหน่วย ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนสองหลักที่มากกว่า 40 คือ

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

ตารางแสดงผลการแข่งขันประกวดกรี๊ดของเด็กกลุ่มหนึ่งวัดเป็นเดซิเบลได้ดังนี้ ถ้าสุ่มเด็กที่เข้าประกวดมา 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้เด็กที่สามารถกรี๊ดได้ 91 เดซิเบลขึ้นไปเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

ถ้า | 2a + 6 | + ( b - 6 )2 = 0 แล้ว a + b เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

อาคาร A และ อาคาร B อยู่ในระนาบเดียวกัน และ หันหน้าเข้ากัน เมื่อนำบันไดลิงทำจากไม้ไผ่อันหนึ่งเมื่อวางจากโคนอาคาร A พาดไปยังขอบหน้าต่างของอาคาร B ซึ่งสูงจากพื้น 12 เมตร จะทำมุมขนาด 60o กับพื้นราบ แต่เมื่อนำไปวางจากโคนตึก B พาดมายังขอบหน้าต่างของตึก A จะทำมุมขนาด 30o กับพื้นราบ อยากทราบว่าขอบหน้าต่างของตึก A จะอยู่สูงจากพื้นเท่าไร (กำหนดให้ )

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

กำหนดให้ A = { 4, 6, b, c } ∪ { 2, a, c }              B = { 2, 4, 6, a, b, c } ∩ { 4, b, c }              C = { 4, 6, 8, a, c } - { 2, 6, b, c } จำนวนสมาชิกของเซต B ∪ (A ∩ C) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

นำรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามาต่อกันดังรูป โดยให้แต่ละรูปที่มาต่อกันมีด้านร่วมกันเพียงหนึ่งด้าน ถ้า n แทนจำนวนของรูปห้าเหลี่ยมที่นำมาต่อกัน และ f(n) แทนจำนวนเส้นที่ใช้ในการสร้างเป็นด้านของรูปห้าเหลี่ยมที่ติดกัน n รูป แล้วอยากทราบว่าในรูปที่ 20 ต้องใช้เส้นในการสร้างรูปทั้งหมดกี่เส้น  

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

ถ้า -2, 3, 8, ... เป็นลำดับเลขคณิต แล้วพจน์ที่เท่าใดของลำดับนี้ที่มีค่าอยู่ในช่วง [130,134]

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

จากการสอบถาม เรื่อง วงเกาหลีที่ชื่นชอบจากเด็ก ม.ต้น จำนวน 50 คน พบว่า มี 30 คน ชอบ วง Black pink            25 คน ชอบ วง BTS             9 คน ไม่ชอบทั้งสองวงนี้ อยากทราบว่ามีเด็ก ม.ต้น จำนวนกี่คนที่ชื่นชอบทั้งสองวงนี้

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

ถ้ากราฟของ ƒ(x) = ax2 + bx + c ตัดแกน Y ท่ีจุด (0, -8) มีจุดวกกลับที่ (4, 0) ดังรูป แล้ว ƒ(6) + 6 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

จังหวัดแห่งหนึ่งมีหลายอำเภอ ถ้ารัฐบาลมีโครงการสร้างถนนตรงเชื่อมทุกอำเภอเข้าหากันแบบอำเภอต่ออำเภอ โดยไม่ต้องอ้อมผ่านอำเภออื่น ปรากฏว่าต้องสร้างถนนมากถึง 66 เส้นทาง อยากทราบว่าจังหวัดนี้มีทั้งหมดกี่อำเภอ

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 9-|5x-4| =    เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก 12 จำนวนดังนี้ 5, 6, 6, 11, 5, 12 , 18, 17, 13, x, y , z ถ้าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีเพียงจำนวนเดียว คือ 5 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ 9.5 แล้วมัธยฐานเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

การแบ่งกลุ่มตามส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 39 คน แบ่งโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ คือ ถ้ามีส่วนสูงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 72 จะได้อยู่กลุ่มที่หนึ่ง แต่ถ้าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 72 แต่มากกว่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 42 จะได้อยู่กลุ่มที่สอง ส่วนที่เหลือจะได้อยู่กลุ่มที่สาม ส่วนสูงแสดงเป็นแผนภาพต้น-ใบดังนี้ อยากทราบว่าคนที่มีส่วนสูงมากที่สุดในกลุ่มที่สองมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

น้องวิวมีเหรียญบาท จำนวน 7 เหรียญ และ เหรียญสิบบาท จำนวน 3 เหรียญ ถ้าน้องวิวสุ่มหยิบเหรียญขึ้นมา 2 เหรียญ ความน่าจะเป็นที่จะได้เหรียญมีมูลค่าไม่เกิน 11 บาทมีค่าเป็นเท่าไร

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

  มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

ถ้า แล้ว ค่าของ x อยู่ในช่วงใด

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

กำหนดให้ a = 1515 b = 312 x 519 c = 317 x 515  ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

จำนวนนับ x ที่สอดคล้องกับอสมการ  มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีมุม C เป็นมุมฉาก มี a และ b เป็นความยาวด้านของด้านตรงข้ามมุม A และ B ตามลำดับ ถ้า แล้วข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

หน้าต่างขนาดใหญ่บนตึกสูง โดยขอบล่างของหน้าต่างขนานกับพื้น เด็กชายธนาธร ยืนอยู่ห่างจากตึกเป็นระยะทาง 30 เมตร ถ้ามุมเงยของสายตาของเด็กชายธนาธรมองที่จุดกึ่งกลางของเส้นขอบล่างของหน้าต่างมีขนาด 45 องศา และมุมเงยของสายตาเด็กชายธนาธรที่มองจุดกึ่งกลางของเส้นขอบบนของหน้าต่างมีขนาด 60 องศา แล้วหน้าต่างที่อยู่บนตึกนั้นสูงประมาณกี่เมตร

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

ร้านขายหนังสือการ์ตูนแห่งหนึ่ง ขายหนังสือการ์ตูนเล่มละ 50 บาท แต่ถ้าซื้อ 20 เล่มขึ้นไปจะได้ส่วนลดเล่มละ 20% ทุกเล่ม ถ้า อ๋อง ซื้อหนังสือการ์ตูน 15 เล่ม เป็นเงินทั้งหมด a บาท และ วิว ซื้อหนังสือ 25 เล่ม เป็นเงินทิ้งหมด b บาท

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

กำหนดให้ f(x) = ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

กำหนดกราฟ สมการในข้อใดที่เป็นไปได้ที่จะมีกราฟดังรูป

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

กำหนดให้ r = {(2a, 4a2) | a เป็นจำนวนจริง } คู่อันดับในข้อใด เป็นสมาชิกของ r

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

ลำดับในข้อใด ไม่ใช่ ลำดับเลขคณิต  

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

กำหนดให้ a1 , a2 , a3 , … เป็นลำดับเรขาคณิต ซึ่งมีพจน์แต่ละพจน์เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า a7 = 4a3 แล้วอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

ณ งานวัดประจำอำเภอแห่งหนึ่ง มีเวทีหมอลำ แม่ลูกนก อุไรพร และสินค้าต่าง ๆ จำหน่ายมากมาย กำหนดให้ A เป็นเซตของคนอยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก               B เป็นเซตของคนที่ทารองพื้นไปงานวัด               C เป็นเซตของคนที่เต้นแรง ต้น และ อ๋อง เป็นสมาชิกของเซต ดังแผนภาพ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. คนเต้นแรงทุกคนทางรองพื้นไปงานวัด ข. คนเต้นแรงทุกคน อยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก ค. ต้นเป็นคนทารองพื้นที่เต้นแรง ง. อ๋องไม่ได้อยู่หน้าเวทีหมอลำแม่ลูกนก จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

ถ้ากราฟของ y1 = f(x) ตัดกราฟของ y2 = g(x) ที่จุด (1,3) และ (4,5) ดังรูป แล้วเซตคำตอบของอสมการ f(x) ≥ g(x) คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

กำหนดให้ c < 0 ถ้าเซตคำตอบของอสมการ x2 + 5cx + 9c > o คือช่วงเปิด (c , -6c) แล้ว c มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

เซตของจำนวนจริง k ที่ทำให้สมการ -x2 + kx - 2 = 0 มีคำตอบเป็นจำนวนจริงเพียงคำตอบเดียว คือเซตในข้อใด

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

หอพัก A คิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้พักอาศัย หน่วยละ 5 บาท หอพัก B คิดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้พักอาศัย หน่วยละ 3 บาท แต่ต้องเสียค่ารักษามิเตอร์ 200 บาทต่อเดือน ผู้พักอาศัยในหอพัก A ต้องใช้ไฟฟ้ามากที่สุดกี่หน่วยจึงจะเสียค่าไฟฟ้าถูกกว่าผู้พักอาศัยในหอ B

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

เต้ ตกลงซื้อมอเตอร์ไซค์ต่อจากพี่ชายในราคา 35,000 บาท โดยตกลงกับพี่ว่าจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน โดยเดือนแรกจ่าย 1,200 บาท เดือนที่สอง 1,400 บาท และเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 200 บาทในทุก ๆ เดือน อยากทราบว่า เต้ ต้องใช้เวลาเท่าใดจึงจะผ่อนมอเตอร์ไซค์คันนี้หมด

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

ถ้า a1 , a2 , a3 , … , a12 เป็นลำดับเรขาคณิตซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ √3 และ a1 + a2 + a3 + … + a10 = 242 แล้ว a1 + a2 + a3 + … + a8 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดใด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่าน้อยที่สุด

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

ตารางแสดงเวลาของการใช้มือถือในแต่ละวันของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเวลาของการใช้มือถือของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

โฟรโด้ ทำการเก็บข้อมูลชุดหนึ่ง โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้เป็น 10 , 18 , 50 , 50 , 50 , 60 , 80 , 90 , 110 , 150 , 230 , 240 ในภายหลัง โฟรโด้ ได้ข้อมูลมาเพิ่มอีก 1 ค่า หลังจากเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในข้อมูลชุดเดิมแล้ว ข้อความใดเป็นไปไม่ได้

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

การสอบถามข้อมูลสายรถเมล์ที่ใช้เป็นประจำจากกลุ่มตัวอย่าง 3,000 คน ค่ากลางในข้อใดเหมาะสมใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลนี้และค่ากลางนั้นมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

ในการสอบถามพนักงานบริษัท True Plookpanya เกี่ยวกับโซเชียลเนตเวิร์กที่ชื่นชอบมากที่สุดของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ ได้ผลเป็นดังตาราง ถ้าทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาหนึ่งคน ความน่าจะเป็นที่จะได้คนที่ชื่นชอบ twitter มากที่สุด และอายุไม่เกิน 30 ปี เท่ากับข้อใด  

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

กำหนดให้ S = { -6 , -5 , -4 , -3 , ... , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 } ถ้า a เป็นสมาชิกหนึ่งตัวของ S ที่ได้จากการสุ่มแล้ว ความน่าจะเป็นที่ a - | a | = 0 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งบรรจุสลาก 4 ใบ ที่มีหมายเลข 2 , 4 , 6 , 8 ใบละ 1 หมายเลข ถ้าสุ่มหยิบสลากในกล่องนี้ขึ้นมา 2 ใบ โดยหยิบทีละใบแบบไม่ใส่คืน แล้วนำหมายเลขที่ได้มาประกอบเป็นจำนวนสองหลัก โดยหมายเลขบนสลากใบแรกเป็นเลขโดดในหลักสิบ และหมายเลขบนสลากใบที่สองเป็นเลขโดดในหลักหน่วย ความน่าจะเป็นที่จะได้จำนวนสองหลักที่มากกว่า 40 คือ

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

ตารางแสดงผลการแข่งขันประกวดกรี๊ดของเด็กกลุ่มหนึ่งวัดเป็นเดซิเบลได้ดังนี้ ถ้าสุ่มเด็กที่เข้าประกวดมา 1 คน ความน่าจะเป็นที่จะได้เด็กที่สามารถกรี๊ดได้ 91 เดซิเบลขึ้นไปเท่ากับข้อใด

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

ถ้า | 2a + 6 | + ( b - 6 )2 = 0 แล้ว a + b เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

อาคาร A และ อาคาร B อยู่ในระนาบเดียวกัน และ หันหน้าเข้ากัน เมื่อนำบันไดลิงทำจากไม้ไผ่อันหนึ่งเมื่อวางจากโคนอาคาร A พาดไปยังขอบหน้าต่างของอาคาร B ซึ่งสูงจากพื้น 12 เมตร จะทำมุมขนาด 60o กับพื้นราบ แต่เมื่อนำไปวางจากโคนตึก B พาดมายังขอบหน้าต่างของตึก A จะทำมุมขนาด 30o กับพื้นราบ อยากทราบว่าขอบหน้าต่างของตึก A จะอยู่สูงจากพื้นเท่าไร (กำหนดให้ )

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

กำหนดให้ A = { 4, 6, b, c } ∪ { 2, a, c }              B = { 2, 4, 6, a, b, c } ∩ { 4, b, c }              C = { 4, 6, 8, a, c } - { 2, 6, b, c } จำนวนสมาชิกของเซต B ∪ (A ∩ C) เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

นำรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามาต่อกันดังรูป โดยให้แต่ละรูปที่มาต่อกันมีด้านร่วมกันเพียงหนึ่งด้าน ถ้า n แทนจำนวนของรูปห้าเหลี่ยมที่นำมาต่อกัน และ f(n) แทนจำนวนเส้นที่ใช้ในการสร้างเป็นด้านของรูปห้าเหลี่ยมที่ติดกัน n รูป แล้วอยากทราบว่าในรูปที่ 20 ต้องใช้เส้นในการสร้างรูปทั้งหมดกี่เส้น  

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

ถ้า -2, 3, 8, ... เป็นลำดับเลขคณิต แล้วพจน์ที่เท่าใดของลำดับนี้ที่มีค่าอยู่ในช่วง [130,134]

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

จากการสอบถาม เรื่อง วงเกาหลีที่ชื่นชอบจากเด็ก ม.ต้น จำนวน 50 คน พบว่า มี 30 คน ชอบ วง Black pink            25 คน ชอบ วง BTS             9 คน ไม่ชอบทั้งสองวงนี้ อยากทราบว่ามีเด็ก ม.ต้น จำนวนกี่คนที่ชื่นชอบทั้งสองวงนี้

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

ถ้ากราฟของ ƒ(x) = ax2 + bx + c ตัดแกน Y ท่ีจุด (0, -8) มีจุดวกกลับที่ (4, 0) ดังรูป แล้ว ƒ(6) + 6 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

จังหวัดแห่งหนึ่งมีหลายอำเภอ ถ้ารัฐบาลมีโครงการสร้างถนนตรงเชื่อมทุกอำเภอเข้าหากันแบบอำเภอต่ออำเภอ โดยไม่ต้องอ้อมผ่านอำเภออื่น ปรากฏว่าต้องสร้างถนนมากถึง 66 เส้นทาง อยากทราบว่าจังหวัดนี้มีทั้งหมดกี่อำเภอ

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

ผลบวกของคำตอบของสมการ 9-|5x-4| =    เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดหนึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก 12 จำนวนดังนี้ 5, 6, 6, 11, 5, 12 , 18, 17, 13, x, y , z ถ้าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้มีเพียงจำนวนเดียว คือ 5 และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ 9.5 แล้วมัธยฐานเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

การแบ่งกลุ่มตามส่วนสูงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน 39 คน แบ่งโดยใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ คือ ถ้ามีส่วนสูงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 72 จะได้อยู่กลุ่มที่หนึ่ง แต่ถ้าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 72 แต่มากกว่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 42 จะได้อยู่กลุ่มที่สอง ส่วนที่เหลือจะได้อยู่กลุ่มที่สาม ส่วนสูงแสดงเป็นแผนภาพต้น-ใบดังนี้ อยากทราบว่าคนที่มีส่วนสูงมากที่สุดในกลุ่มที่สองมีส่วนสูงเท่าไร

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

น้องวิวมีเหรียญบาท จำนวน 7 เหรียญ และ เหรียญสิบบาท จำนวน 3 เหรียญ ถ้าน้องวิวสุ่มหยิบเหรียญขึ้นมา 2 เหรียญ ความน่าจะเป็นที่จะได้เหรียญมีมูลค่าไม่เกิน 11 บาทมีค่าเป็นเท่าไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน