ม.3

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMA313536

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 18 มิ.ย. 62 เวลา 16:31 น.

ผู้สร้าง : Plook Teacher

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

1. ถ้า 27 = 3x  และ 0.00025 = 2.5 x 10y   แล้ว x + y เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ถ้า   = 16 แล้ว รากที่สองที่เป็นบวกของ A เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ถ้า a คือ จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 36 และ 60 ลงตัว แล้วจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 5 และ a ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,300 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C  ถ้าอัตราส่วนของจำนวนทีjนั่งกลุ่ม A ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม B เป็น 1 : 10 และ อัตราส่วนของจำนวนที่กลุ่ม B ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม C เป็น 2 : 3 แล้วกลุ่ม B มีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กำหนดส่วนที่แรงเงา ( 1 ) และส่วนที่แรงเงา ( 2 ) ของปริซึมห้าเหลี่ยม ดังรูป ส่วนที่แรงเงา ( 1 ) และ ( 2 ) มีพื้นที่รวมกันกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กำหนดให้ รูปวงกลมมีพื้นที่ a ตารางหน่วย และ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ b ตารางหน่วย ถ้าความยาวของเส้นรอบวงของรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วข้อใดถูกต้อง  

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

กำหนดรูปวงกลมที่มีจุด A ( 2 , 2 ) เป็นจุดศูนย์กลางดังนี้ ถ้าจุด A' เป็นจุดศูนย์กลางของภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิตของรูปวงกลมที่กำหนดให้ แล้วการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใดที่ทำให้จุด A' มีพิกัดเป็น (-2 , 2 )

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กำหนดให้จุด A อยู่บนระนาบในระบบพิกัดฉากมีพิกัด ( -1 , 3 ) ถ้าเลื่อนจุด A ไปทางขวา ตามแนวแกน X เป็นระยะ 3 หน่วยจากนั้นสะท้อนภาพที่ได้โดยมีเส้นตรง y = -1 เป็นเส้นสะท้อน ทำให้ได้ภาพเป็นจุด A' แล้วพิกัดในข้อใดเป็นพิกัดของจุด A'

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กำหนดให้ จุด A และจุด D อยู่บน   และ​ รูปสี่เหลี่ยม ABCD มี ตัดกับ  ที่จุด O ดังรูป     ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กำหนดภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน โดยตัวเลขที่เขียนไว้แสดงจำนวนลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันเมื่อมองจากด้านบนดังนี้  

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน 14 ลูก วางซ้อนกันโดยมีลูกบาศก์ที่ระบายสีอยู่ 2 ลูก ดังรูป

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ 8 บาท และขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละ 12 บาท นิดซื้อขนมปังสองชนิดนี้ โดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม 2 ชิ้น และนิดจ่ายเงินค่าขนมปังทั้งหมด 296 บาท นิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้น

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

วิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพรอยู่ 7 ลูก ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกโป่งของทั้งสองคนไม่เกิน 19 ลูก แล้วแพรมีลูกโปร่งมากที่สุดได้กี่ลูก

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปของจำนวนนับโดยที่ A และ B เป็นจำนวนนับดังนี้ A + B เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กำหนดให้ เส้นตรง L ผ่านจุด ( 1, 2 ) และจุด ( -1 , 3 ) บนระนาบในระบบพิกัดฉาก ดังรูป   สมการเส้นตรงในข้อใดเมื่อเขียนกราฟลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากนี้แล้วได้เป็นเส้นตรงที่ L

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบ 4 วิชาของนักเรียนคนหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปีของวิชาใดมากที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจ่ายในเดือนมกราคมของครอบครัวหนึ่ง ถ้าในเดือนมกราคมครอบครัวนี้จ่ายค่าเดินทางเป็นเงิน 960 บาทแล้วครอบครัวนี้มีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ตาราง 9 ช่อง แต่ละช่องมีตัวอักษรอยู่ 1 ตัวซึ่งประกอบด้วย A B และ C อย่างละ 3 ช่อง จากนั้นวางแผ่นกระดาษ  5 แผ่น ปิดทับตัวอักษรบางช่องไว้ดังรูป     ถ้าสุ่มเปิดแผ่นกระดาษที่ปิดทับตัวอักษร 1 แผ่นแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ช่องที่มีตัวอักษร A เท่ากับเท่าใด  

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่สามสี เป็นลูกบอลสีขาว 4 ลูกลูกบอลสีฟ้า 8 ลูก และ ลูกบอลสีแดงอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าการสุ่มหยิบลูกบอล ลูกจากกล่องใบนี้ มีความน่าจะเป็นที่จะได้ ลูกบอลสีขาวเท่ากับ  แล้วกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงอยู่กี่ลูก

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

1. ถ้า 27 = 3x  และ 0.00025 = 2.5 x 10y   แล้ว x + y เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ถ้า   = 16 แล้ว รากที่สองที่เป็นบวกของ A เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ถ้า a คือ จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 36 และ 60 ลงตัว แล้วจำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 5 และ a ลงตัว คือจำนวนใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,300 ที่นั่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C  ถ้าอัตราส่วนของจำนวนทีjนั่งกลุ่ม A ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม B เป็น 1 : 10 และ อัตราส่วนของจำนวนที่กลุ่ม B ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม C เป็น 2 : 3 แล้วกลุ่ม B มีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กำหนดส่วนที่แรงเงา ( 1 ) และส่วนที่แรงเงา ( 2 ) ของปริซึมห้าเหลี่ยม ดังรูป ส่วนที่แรงเงา ( 1 ) และ ( 2 ) มีพื้นที่รวมกันกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กำหนดให้ รูปวงกลมมีพื้นที่ a ตารางหน่วย และ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ b ตารางหน่วย ถ้าความยาวของเส้นรอบวงของรูปวงกลมเท่ากับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วข้อใดถูกต้อง  

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

กำหนดรูปวงกลมที่มีจุด A ( 2 , 2 ) เป็นจุดศูนย์กลางดังนี้ ถ้าจุด A' เป็นจุดศูนย์กลางของภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิตของรูปวงกลมที่กำหนดให้ แล้วการแปลงทางเรขาคณิตในข้อใดที่ทำให้จุด A' มีพิกัดเป็น (-2 , 2 )

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กำหนดให้จุด A อยู่บนระนาบในระบบพิกัดฉากมีพิกัด ( -1 , 3 ) ถ้าเลื่อนจุด A ไปทางขวา ตามแนวแกน X เป็นระยะ 3 หน่วยจากนั้นสะท้อนภาพที่ได้โดยมีเส้นตรง y = -1 เป็นเส้นสะท้อน ทำให้ได้ภาพเป็นจุด A' แล้วพิกัดในข้อใดเป็นพิกัดของจุด A'

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กำหนดให้ จุด A และจุด D อยู่บน   และ​ รูปสี่เหลี่ยม ABCD มี ตัดกับ  ที่จุด O ดังรูป     ข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กำหนดภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน โดยตัวเลขที่เขียนไว้แสดงจำนวนลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันเมื่อมองจากด้านบนดังนี้  

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ขนาดเท่ากัน 14 ลูก วางซ้อนกันโดยมีลูกบาศก์ที่ระบายสีอยู่ 2 ลูก ดังรูป

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ 8 บาท และขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละ 12 บาท นิดซื้อขนมปังสองชนิดนี้ โดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม 2 ชิ้น และนิดจ่ายเงินค่าขนมปังทั้งหมด 296 บาท นิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้น

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

วิทย์มีลูกโป่งมากกว่าแพรอยู่ 7 ลูก ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนลูกโป่งของทั้งสองคนไม่เกิน 19 ลูก แล้วแพรมีลูกโปร่งมากที่สุดได้กี่ลูก

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พิจารณาแบบรูปของจำนวนนับโดยที่ A และ B เป็นจำนวนนับดังนี้ A + B เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กำหนดให้ เส้นตรง L ผ่านจุด ( 1, 2 ) และจุด ( -1 , 3 ) บนระนาบในระบบพิกัดฉาก ดังรูป   สมการเส้นตรงในข้อใดเมื่อเขียนกราฟลงบนระนาบในระบบพิกัดฉากนี้แล้วได้เป็นเส้นตรงที่ L

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนสอบ 4 วิชาของนักเรียนคนหนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบทั้ง 3 ปีของวิชาใดมากที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจ่ายในเดือนมกราคมของครอบครัวหนึ่ง ถ้าในเดือนมกราคมครอบครัวนี้จ่ายค่าเดินทางเป็นเงิน 960 บาทแล้วครอบครัวนี้มีรายจ่ายทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ตาราง 9 ช่อง แต่ละช่องมีตัวอักษรอยู่ 1 ตัวซึ่งประกอบด้วย A B และ C อย่างละ 3 ช่อง จากนั้นวางแผ่นกระดาษ  5 แผ่น ปิดทับตัวอักษรบางช่องไว้ดังรูป     ถ้าสุ่มเปิดแผ่นกระดาษที่ปิดทับตัวอักษร 1 แผ่นแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ช่องที่มีตัวอักษร A เท่ากับเท่าใด  

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลอยู่สามสี เป็นลูกบอลสีขาว 4 ลูกลูกบอลสีฟ้า 8 ลูก และ ลูกบอลสีแดงอยู่จำนวนหนึ่ง ถ้าการสุ่มหยิบลูกบอล ลูกจากกล่องใบนี้ มีความน่าจะเป็นที่จะได้ ลูกบอลสีขาวเท่ากับ  แล้วกล่องใบนี้มีลูกบอลสีแดงอยู่กี่ลูก

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน