ม.6

ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2553

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613355

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ก.พ. 60 เวลา 13:19 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆซึ่ง A⊂B พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. (C - A) ⊂ (C - B)
   ข. Ac∩C ⊂ Ac∩ B
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

แผนภาพแรเงาในข้อใดแทนเซต
((A – B) ∩ (A – C)) U ((B ∩ C)– (A ∩ B ∩ C))

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
ก. เหตุ  1. ถ้าฝนไม่ตกแล้วเดชาไปโรงเรียน
           2. ฝนตก
    ผล  เดชาไม่ไปโรงเรียน
ข. เหตุ  1. รัตนาขยันเรียน หรือ รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
           2. รัตนาไม่ขยันเรียน
    ผล  รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ค่าของ (√3 - 1)-2 เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a| < |b| แล้ว a< b3
   ข. ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง ac = bc แล้ว a = b
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กำหนดให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a|b3c > 0 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ac > 0
   ข. bc > 0
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ถ้าสมการ (x2 + 1)(2x2 – 6x + c) = 0 มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 ราก ค่าของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชัน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นบริเวณที่แรเงา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ถ้า  แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ถ้า ƒ(x-2) = 2x-1 แล้ว ƒ(x2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พาราโบลารูปหนึ่งเป็นกราฟของฟังก์ชัน ƒ(x) = 2x- 4x - 6 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. พาราโบลารูปนี้มีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x = -1
   ข. พาราโบลารูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภาคที่สี่

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี  = +  ให้ D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC ถ้า  = 20° แล้ว มุม ADB มีขนาดเท่ากับกี่องศา

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มี  = 90° ให้ D เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่งทำให้ CD ตั้งฉากกับ AB ถ้า AB ยาว 20 หน่วย และ CD ยาว 8 หน่วย แล้ว AD มีความยาวมากที่สุดกี่หน่วย

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

นาย ก และ นาย ข ยืนอยู่บนพื้นราบซึ่งห่างจากกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร ตามลำดับ ถ้านาย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ลำดับเรขาคณิตลำดับที่หนึ่งมีผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตามลำดับ ถ้า r เป็นอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r + 1/r มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1, a2, a3,…ถ้า S5 = 90 และ S10 = 5 แล้ว a11 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก นอกนั้นเป็นสีอื่นๆ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูกจากกล่องใบนี้ให้ได้สีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สลากชุดหนึ่งมี 10 ใบ มีหมายเลข 1–10 กำกับ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบสลากพร้อมกัน 3 ใบให้มีแต้มรวมเป็น 10 และไม่มีสลากใบใดมีหมายเลขสูงกว่า 5 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

แผนภาพต้น-ใบของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยม
   ข. มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 40
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆซึ่ง A⊂B พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. (C - A) ⊂ (C - B)
   ข. Ac∩C ⊂ Ac∩ B
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

แผนภาพแรเงาในข้อใดแทนเซต
((A – B) ∩ (A – C)) U ((B ∩ C)– (A ∩ B ∩ C))

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้
ก. เหตุ  1. ถ้าฝนไม่ตกแล้วเดชาไปโรงเรียน
           2. ฝนตก
    ผล  เดชาไม่ไปโรงเรียน
ข. เหตุ  1. รัตนาขยันเรียน หรือ รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
           2. รัตนาไม่ขยันเรียน
    ผล  รัตนาสอบชิงทุนรัฐบาลได้
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ค่าของ (√3 - 1)-2 เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a| < |b| แล้ว a< b3
   ข. ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง ac = bc แล้ว a = b
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กำหนดให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a|b3c > 0 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ac > 0
   ข. bc > 0
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ถ้าสมการ (x2 + 1)(2x2 – 6x + c) = 0 มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 ราก ค่าของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชัน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นบริเวณที่แรเงา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ถ้า  แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ถ้า ƒ(x-2) = 2x-1 แล้ว ƒ(x2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พาราโบลารูปหนึ่งเป็นกราฟของฟังก์ชัน ƒ(x) = 2x- 4x - 6 พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. พาราโบลารูปนี้มีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x = -1
   ข. พาราโบลารูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภาคที่สี่

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี  = +  ให้ D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC ถ้า  = 20° แล้ว มุม ADB มีขนาดเท่ากับกี่องศา

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กำหนดให้สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มี  = 90° ให้ D เป็นจุดบนด้าน AB ซึ่งทำให้ CD ตั้งฉากกับ AB ถ้า AB ยาว 20 หน่วย และ CD ยาว 8 หน่วย แล้ว AD มีความยาวมากที่สุดกี่หน่วย

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

นาย ก และ นาย ข ยืนอยู่บนพื้นราบซึ่งห่างจากกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร ตามลำดับ ถ้านาย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ลำดับเรขาคณิตลำดับที่หนึ่งมีผลบวกและผลคูณของ 3 พจน์แรกเป็น 13 และ 27 ตามลำดับ ถ้า r เป็นอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้แล้ว r + 1/r มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กำหนดให้ Sn เป็นผลบวก n พจน์แรกของลำดับเลขคณิต a1, a2, a3,…ถ้า S5 = 90 และ S10 = 5 แล้ว a11 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กล่องใบหนึ่งมีลูกบอล 10 ลูก เป็นสีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 2 ลูก และสีขาว 2 ลูก นอกนั้นเป็นสีอื่นๆ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอล 3 ลูกจากกล่องใบนี้ให้ได้สีแดง 1 ลูก สีน้ำเงิน 1 ลูก และไม่ได้สีขาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สลากชุดหนึ่งมี 10 ใบ มีหมายเลข 1–10 กำกับ ความน่าจะเป็นที่จะหยิบสลากพร้อมกัน 3 ใบให้มีแต้มรวมเป็น 10 และไม่มีสลากใบใดมีหมายเลขสูงกว่า 5 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

แผนภาพต้น-ใบของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยม
   ข. มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ 40
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน