ม.6

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613213

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ย. 59 เวลา 20:58 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ให้ S = {x | x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ 6|x-3| < 5x} จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) = ax5 + bx3 + cx + d เมื่อ a, b, c, d เป็นค่าคงตัว ถ้า x-1 หาร P(x) เหลือเศษ 10 และ x หาร P(x) เหลือเศษ 6 แล้ว x+1 หาร P(x) เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ถ้า  และ  เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ โดยที่ || = √5 และ || = √3 แล้ว ||2 + |×|2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า loga2 b = 5 แล้ว logb2 a เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ถ้า S เป็นเซตของจำนวนจริง a ซึ่งทำให้ระบบสมการ
  ax + 2y - 2z = -1
  x + y - z = 0
  2x + y + 2z = 2
มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว แล้ว S คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้
คะแนนสอบ ความถี่สัมพัทธ์
0 - 19 0.1
20 - 39 0.1
40 - 59 0.3
60 - 79 0.3
80 - 99 0.2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

พิจารณา  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ a1 = 96 และ a4 = 12 แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

กำหนดให้ z1, z2 และ z3 เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า z1 อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 โดยที่ |z1| = 2 และ z31 แล้ว z2 + z3 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร 11111 ด้วย 1,210 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ถ้า a และ b เป็นค่าคงตัว ซึ่งอสมการ  มีเซตคำตอบคือช่วง (1,∞) แล้ว a + b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีด้าน AB = AC ถ้ามุม A = 150° และด้านBC ยาวเท่ากับ 16 หน่วยแล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ให้  และ  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระบบพิกัดฉากสามมิติ พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. (×)⋅⋅(×)
   ข. (××(×)
   ค. (-)⋅(+) = ||2 - ||2
   ง. (-)×(+) = 2(×)
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ให้ S = {x | x เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการ 6|x-3| < 5x} จำนวนสมาชิกของ S เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดให้ P(x) = ax5 + bx3 + cx + d เมื่อ a, b, c, d เป็นค่าคงตัว ถ้า x-1 หาร P(x) เหลือเศษ 10 และ x หาร P(x) เหลือเศษ 6 แล้ว x+1 หาร P(x) เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ถ้า  และ  เป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ โดยที่ || = √5 และ || = √3 แล้ว ||2 + |×|2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวก ถ้า loga2 b = 5 แล้ว logb2 a เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ถ้า S เป็นเซตของจำนวนจริง a ซึ่งทำให้ระบบสมการ
  ax + 2y - 2z = -1
  x + y - z = 0
  2x + y + 2z = 2
มีคำตอบเพียงคำตอบเดียว แล้ว S คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้
คะแนนสอบ ความถี่สัมพัทธ์
0 - 19 0.1
20 - 39 0.1
40 - 59 0.3
60 - 79 0.3
80 - 99 0.2
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

พิจารณา  ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ถ้า a1, a2, a3, ..., an เป็นลำดับเรขาคณิต โดยที่ a1 = 96 และ a4 = 12 แล้ว  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

กำหนดให้ z1, z2 และ z3 เป็นรากที่ 3 ของจำนวนเชิงซ้อนจำนวนหนึ่ง ถ้า z1 อยู่ในควอดรันต์ที่ 1 โดยที่ |z1| = 2 และ z31 แล้ว z2 + z3 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

เศษเหลือที่ได้จากการหาร 11111 ด้วย 1,210 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ถ้า a และ b เป็นค่าคงตัว ซึ่งอสมการ  มีเซตคำตอบคือช่วง (1,∞) แล้ว a + b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

กำหนดให้ ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วซึ่งมีด้าน AB = AC ถ้ามุม A = 150° และด้านBC ยาวเท่ากับ 16 หน่วยแล้ว พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ให้  และ  เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระบบพิกัดฉากสามมิติ พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. (×)⋅⋅(×)
   ข. (××(×)
   ค. (-)⋅(+) = ||2 - ||2
   ง. (-)×(+) = 2(×)
จำนวนข้อความที่ถูกต้อง เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน