ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB612723

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 ส.ค. 58 เวลา 23:34 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย
     1. อักษรลิ่ม
     2. ซิกกูแรต
     3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ
     4. ระบบการชลประทาน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
     1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี
     2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
     3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา
     4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด
     1. ภาพวาดโมนาลิซา
     2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน
     3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด
     4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย
     1. ด้านเกษตรกรรม
     2. ด้านอุตสาหกรรม
     3. ด้านการป้องกันประเทศ
     4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด
     1. สเปน
     2. ฮอลันดา
     3. โปรตุเกส
     4. สหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด
     1. เสรีภาพ
     2. สันติภาพ
     3. เสมอภาค
     4. ภราดรภาพ

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย
     1. กษัตริย์
     2. พระสงฆ์
     3. วนิพก
     4. ทาส

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
     1. เกิดการค้าแบบเสรี
     2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
     3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
     4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     1. รัฐสภา
     2. เสนาบดีสภา
     3. รัฐธรรมนูญ
     4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก
     1. จักรพรรดิพิมาน
     2. จักรีมหาปราสาท
     3. ดุสิตมหาปราสาท
     4. อนันตสมาคม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ
     1. ที่ราบลอนลาด
     2. ทะเลสาบรูปแอก
     3. เนินตะกอนรูปพัด
     4. ดินดอนสามเหลี่ยม

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร
     1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
     2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
     3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
     4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
     1. เป็นแหล่งอาหาร
     2. เป็นแหล่งรายได้
     3. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
     4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล
     1. ภาวะโลกร้อน
     2. การตัดไม้ทำลายป่า
     3. การเกิดแก๊สเรือนกระจก
     4. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร
     1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ
     2. จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม
     3. บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
     4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด
     1. มลพิษทางน้ำ
     2. มลพิษทางดิน
     3. มลพิษทางเสียง
     4. มลพิษทางอากาศ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร
     1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้
     2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
     3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ
     4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
     1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์
     2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
     3. ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง
     4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
     1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
     2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
     4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสม
     1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด
     2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด
     3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ
     4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย
     1. อักษรลิ่ม
     2. ซิกกูแรต
     3. กฎหมายสิบสองโต๊ะ
     4. ระบบการชลประทาน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน
     1. หลักฐานทางด้านโบราณคดี
     2. หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์
     3. หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา
     4. หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นผู้สร้างผลงานใด
     1. ภาพวาดโมนาลิซา
     2. ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน
     3. ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด
     4. ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เติ้งเสี่ยวผิงใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย
     1. ด้านเกษตรกรรม
     2. ด้านอุตสาหกรรม
     3. ด้านการป้องกันประเทศ
     4. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในอดีตฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด
     1. สเปน
     2. ฮอลันดา
     3. โปรตุเกส
     4. สหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด
     1. เสรีภาพ
     2. สันติภาพ
     3. เสมอภาค
     4. ภราดรภาพ

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย
     1. กษัตริย์
     2. พระสงฆ์
     3. วนิพก
     4. ทาส

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง
     1. เกิดการค้าแบบเสรี
     2. เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม
     3. เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก
     4. เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     1. รัฐสภา
     2. เสนาบดีสภา
     3. รัฐธรรมนูญ
     4. สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก
     1. จักรพรรดิพิมาน
     2. จักรีมหาปราสาท
     3. ดุสิตมหาปราสาท
     4. อนันตสมาคม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ
     1. ที่ราบลอนลาด
     2. ทะเลสาบรูปแอก
     3. เนินตะกอนรูปพัด
     4. ดินดอนสามเหลี่ยม

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ในแผนที่อากาศสมัยใหม่บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่จะมีลักษณะอากาศอย่างไร
     1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
     2. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
     3. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
     4. เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร
     1. เป็นแหล่งอาหาร
     2. เป็นแหล่งรายได้
     3. ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง
     4. ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล
     1. ภาวะโลกร้อน
     2. การตัดไม้ทำลายป่า
     3. การเกิดแก๊สเรือนกระจก
     4. การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร
     1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ
     2. จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม
     3. บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ
     4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด
     1. มลพิษทางน้ำ
     2. มลพิษทางดิน
     3. มลพิษทางเสียง
     4. มลพิษทางอากาศ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร
     1. ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้
     2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ
     3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ
     4. ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
     1. ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์
     2. ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน
     3. ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง
     4. ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
     1. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม
     2. ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     3. ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
     4. จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสม
     1. ฝึกให้มีนิสัยประหยัด
     2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด
     3. ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ
     4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน