ม.6

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB612684

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 15 ส.ค. 58 เวลา 15:41 น.

ผู้สร้าง : laeyl

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

   โอ้อกเรามีกรรมทำไฉน     จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา
คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

     ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
คำประพันธ์ข้างต้นต้องอ่านตามข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกระแทกน้ำเสียง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

     ขุนผู้คู่กำกับ เป็นเทพหลังพรั่งพฤนท์
ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจำบัง
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านร่าย

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดเน้นการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

    ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำจากไข่ตีกับน้ำหรือน้ำซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี
ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการอ่านเพื่อให้ทราบเรื่องราว

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้บรรยายโวหาร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

     ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” แก่สมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย...
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การเขียนจดหมายกิจธุระในข้อใดใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้รับ         

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมายไม่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายในการพูดสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับการพูดในโอกาสใด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีกลวิธีการลำดับเนื้อหาอย่างไร
     วัลลีเป็นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีต้องเดินกลับบ้านเพื่อไปป้อนอาหารเที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต การกระทำของวัลลีนี้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความกตัญญู

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

   โอ้อกเรามีกรรมทำไฉน     จึงจะได้แนบชิดขนิษฐา
คำที่ขีดเส้นใต้อ่านอย่างไรจึงจะไพเราะ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกต้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

     ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง     เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
คำประพันธ์ข้างต้นต้องอ่านตามข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อใดมิได้แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดกระแทกน้ำเสียง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

     ขุนผู้คู่กำกับ เป็นเทพหลังพรั่งพฤนท์
ขี่คชินทรพาหนะ นามชนะจำบัง
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านร่าย

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดเน้นการนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

    ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่ทำจากไข่ตีกับน้ำหรือน้ำซุป ปรุงรสให้ออกเค็มเล็กน้อย และใส่เครื่องต่างๆ ตามใจชอบ นึ่งให้สุก รับประทานกับข้าว หรือจะรับประทานเปล่าๆ ร้อนๆ ก็คล่องคอดี
ข้อใดไม่ปรากฏในข้อความข้างต้น

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณาในการอ่านเพื่อให้ทราบเรื่องราว

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้บรรยายโวหาร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาสอดคล้องกับลักษณะการเขียนย่อความมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

     ...จึงเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเพื่อแสดงปาฐกถา เรื่อง “การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน” แก่สมาชิกชมรมวิชาภาษาไทย...
ข้อใดกล่าวถึงลักษณะเนื้อความในจดหมายได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การเขียนจดหมายกิจธุระในข้อใดใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพของผู้รับ         

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษาในการเขียนเรียงความ ย่อความ และจดหมายไม่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนมีความจำเป็นต้องกรอกข้อความลงในแบบรายการ นักเรียนควรจะทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการกรอกแบบรายการสัญญา

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายในการพูดสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับการพูดในโอกาสใด
     ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีกลวิธีการลำดับเนื้อหาอย่างไร
     วัลลีเป็นตัวอย่างลูกที่ดี ซึ่งมีความกตัญญู ทุกวันเวลาพักเที่ยงวัลลีต้องเดินกลับบ้านเพื่อไปป้อนอาหารเที่ยงให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต การกระทำของวัลลีนี้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลดีเด่นด้านความกตัญญู

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน