ม.4

แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB411067

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.4

สร้างเมื่อ

: 22 พ.ย. 56 เวลา 17:51 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แรง มวล และการเคลื่อนที่ , โมเมนตัม การดล และแรงดล , คลื่น

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
    ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด
    ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
    ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา
    ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0° ถึง 180° กับแรงที่กระทำวัตถุ
    จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
คำตอบคือ

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ในการเตะลูกบอลต้องการให้ระยะทางตกไกลที่สุดควรเตะลูกบอลทำมุมเท่าใดกับพื้น

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คือ
     ก.  ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม
     ข.  วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น
     ค.  แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล
     ง.  เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วย
คำตอบคือ

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่ 4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150 เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

วัตถุก้อนหนึ่งถูกขว้างขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ปล่อยวัตถุให้ตกลงในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุกระทบพื้นพอดี ความเร็วและความเร่งของวัตถุเป็นอย่างไร

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

มะม่วงสุกหล่นจากต้นกระทบพื้นในเวลา 1.5 วินาที จงหาความเร็วของมะม่วงสุกขณะกระทบพื้น (กำหนดค่า g = 10 m/s2)

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

โยนวัตถุขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 20 เมตร/วินาที อยากทราบว่านานเท่าไรวัตถุขึ้นไปได้สูงสุด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ข้ดใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
    ก. ณ ตำแหน่งสูงสุดของการเคลื่อนที่อัตราเร็วน้อยสุด
    ข. การเคลื่อนที่ในแนวระดับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
    ค. แนวทางการเคลื่อนที่เป็นรูปพาราโบลา
    ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุทำมุม 0° ถึง 180° กับแรงที่กระทำวัตถุ
    จ. มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว
คำตอบคือ

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ในการเตะลูกบอลต้องการให้ระยะทางตกไกลที่สุดควรเตะลูกบอลทำมุมเท่าใดกับพื้น

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบระดับด้วยอัตราเร็วคงที่ ผลคือ

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม แรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทำมุมกับความเร็วเท่าใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ในการทดลองแกว่งจุดยางให้เคลื่อนที่แบบวงกลม พบว่าในเวลา 1 นาที จุกยางเคลื่อนที่ได้ 75 รอบ จงหาความถี่ของจุกยางมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ข้อสรุปที่ถูกต้องทีสุด คือ
     ก.  ความเร่งของวัตถุมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดจากตำแหน่งสมดุล แต่มีทิศตรงกันข้าม
     ข.  วัตถุนั้นสั่นด้วยแอมพลิจูดที่เล็กลง วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่มากขึ้น
     ค.  แรงสุทธิที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงกันข้ามกับการกระจัดของวัตถุจากตำแหน่งสมดุล
     ง.  เมื่อวัตถุมีความเร็วสูงสุด วัตถุมีความเร่งสูงสุดด้วย
คำตอบคือ

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดกล่าวผิด

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ปริมาณใดของคลื่นที่ใช้บอกค่าพลังงานบนคลื่น

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ในการตีน้ำด้วยจังหวะอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาขณะหนึ่งสันคลื่นลูกแรกและลูกที่ 4 ห่างแหล่งกำเนิดคลื่นเป็น 5 เมตรและ 2 เมตรตามลำดับ ความยาวของคลื่นน้ำนี้เป็นเท่าไร

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

เรือลำหนึ่งทอดสมออยู่ ถูกกระทบด้วยคลื่นซึ่งมีความเร็ว 30 เมตร/วินาที สันคลื่นห่างกัน 150 เมตรจงหาเวลาที่คลื่นแต่ละลูกวิ่งมากระทบเรือ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน